Цесия – продажба на вземане

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 8082 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 01.05.2019 г. ние от Алфа ООД сключваме договор за покупка на вземане с Делта ООД.

Вземането е на стойност 12 000 лв., като ние го закупуваме за сумата от 9 000 лв., които плащаме в деня на договора по банков път.

Три месеца по-късно успяваме да съберем пълната стойност на вземането от Гама ООД.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за продажба на вземане (Цесия).

 

ДОГОВОР за Продажба на Вземане (Цесия)

 

                Днес, 01 май 2019 г., в град София, между страните:

 

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Цедент

Цесионер

                се подписа настоящият Договор за Продажба на Вземане, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

 

чл.1. Цедентът прехвърля възмездно на Цесионера, наричан по-долу за краткост Длъжник, вземането си от ГАМА ООД в размер на 12 000 лева, формирало се от доставка по ф-ра 13579 от 15.07.2017 г., а Цесионерът се съгласява да придобие вземането срещу заплащането на сума в размер на 9 000 лв.

чл.2. Цесионерът заплати сумата по чл.1 на Цедента в деня на подписването на Договора, с което придоби вземането от Длъжника.

чл.3. Цедентът предаде на Цесионера, в момента на подписване на Договора, всички документи във връзка с документиране на правата му по вземането от Длъжника.

чл.4. Цедентът се задължава писмено да уведоми Длъжника за прехвърленото вземане в срок до три работни дни от подписването на Договора.

чл.5. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.6. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Цесията е вид договор, при който дружество кредитор (цедент) прехвърля свое вземане от трето лице (длъжник) на друго дружество (цесионер). Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с всички привилегии, обезпечения и други ползи, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено друго. Първоначалният кредитор е длъжен да уведоми длъжника за прехвърлянето на вземането, както и да предостави на новия кредитор цялата документация, свързана с вземането.

скрито платено съдържание: 79 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 150 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, реализиран е счетоводен и данъчен приход в размер на 3 000 лв.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 148 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се финансов приход,

скрито платено съдържание: 13 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 14 думи;

ОПП: В резултат на стопанската операция

скрито платено съдържание: 39 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 36 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява покупката на вземането (цесията) срещу възникване на задължение към доставчик, след това се закрива задължението срещу намаление на паричните средства и накрая, когато вземането бъде събрано, се закрива разчетът с длъжника и се отчита финансовият резултат. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на вземането се осчетоводява, като се дебитира сметка 498 „Други дебитори” (увеличение на вземанията от други дебитори) срещу кредитиране на сметка 499 „Други кредитори” (увеличение на задълженията към други кредитори).

На база договора за продажба на вземане се откриват аналитичности по сметки 498 и 499, съответно Гама ООД (за вземането ни от длъжника) и Делта ООД (във връзка със задължението ни за плащане по договора), по които ще се следят съответните вземания и задължения и ще се закрият с плащанията по тях.

2.

скрито платено съдържание: 66 думи;

3.

скрито платено съдържание: 79 думи;

4.

скрито платено съдържание: 65 думи;

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.05.2019): Осчетоводяване на покупката на вземане

стопанска

Операция:

495

Продажба/покупка на вземане (цесия)

вид

документ:

400

Договор

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

498

Други дебитори

9 000

499

Други задължения

9 000

аналит.

Гама ООД

 

аналит.

Делта ООД

9 000

ОБЩО

9 000

ОБЩО

9 000

        

скрито платено съдържание: 32 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 200 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по Разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в лева (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 108 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.