Бартер на услуги

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 3088 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД разполагаме със свободни офис площи в гр. Пловдив, а Делта ООД извършва счетоводни услуги.

Ние имаме нужда от счетоводно обслужване, а Делта ООД има нужда от офис в гр. Пловдив, във връзка с което се споразумяваме за бартер – търговска размяна на услуги, която е необходима и изгодна за всяка от страните.

Споразумението е Делта да ни предоставя счетоводно обслужване, което е оценено на 1 000 лв. месечно, а ние от Алфа да им предоставим офис под наем, който е с площ, съответстваща на стойността на счетоводната услугата – тоест и двете услуги ще струват по 1 000 лв. без включен ДДС.

На 31.03.2019 г. ние издаваме фактура за наема, а от Делта ООД издават фактура за счетоводно обслужване за месец март.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура за наем;

- Фактура за счетоводно обслужване.

 

№ 0025632555

ФАКТУРА

дата: 31.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Счетоводно обслужване за месец март 2019 г.

бр.

1

1 000

1 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

31.03.2019 г.

сума:

1 000

срок за плащане:

-

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000

Х

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:

 

сума за плащане:

1 200

 

№ 000255541

ФАКТУРА

дата: 31.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Наем за месец март 2019 на офис в гр. Пловдив

бр.

1

1 000

1 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

31.03.2019 г.

сума:

1 000

срок за плащане:

-

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000

Х

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:

 

сума за плащане:

1 200

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

В стопанския живот възникват хипотези, при които търговски разчети между страни по дадена сделка могат да бъдат уредени чрез замяна на стоки и/или услуги без използването на пари. Такъв вид сделка, при която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, се нарича Бартер. Тя е изгодна в случаите, когато за страните би било затруднение да разменят парични средства – с оглед на затруднение или облекчаване на паричните им потоци.

скрито платено съдържание: 28 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 103 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: Разменените услуги са присъщи за дейността на всяка от страните, като затова за тях възникват счетоводни разходи и приходи с еднакъв размер, които са признати за данъчни цели.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 325 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Формират се текущ приход

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС: В резултат на стопанската операция

скрито платено съдържание: 37 думи;

ОПП: При тази стопанска операция

скрито платено съдържание: 11 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат

скрито платено съдържание: 12 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразяват реализираните разход и приход, срещу които възникват разчети за задължение и вземане. След това се закриват насрещните разчети (вземания и задължения), а накрая салдата по сметките за приходи и разходи се отнасят в текущия финансов резултат. Това става в следните стъпки:

1. Получената счетоводна услуга се осчетоводява по дебита на сметка 602 „Разходи за външни услуги“ (увеличаване на разходите за външни услуги) и сметка 4531 „Начислен ДДС върху покупките” (увеличаване на правото на данъчен кредит по ДДС) срещу кредитиране на сметка 404 „Задължения към доставчици по доставки при определени условия” (увеличаване на задълженията към доставчици).

Получената счетоводна услуга се отразява аналитично по сметка 602 „Разходи за външни услуги“.

Получената фактура се отразява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД към сметка 404 „Задължения към доставчици по доставки при определени условия”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие чрез прихващане с вземането по издадената от Алфа фактура за наема.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас фактура, издадена от Делта ООД.

2.

скрито платено съдържание: 109 думи;

3.

скрито платено съдържание: 118 думи;

4.

скрито платено съдържание: 51 думи;

5.

скрито платено съдържание: 72 думи;

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (31.03.2019): Осчетоводяване на разхода за счетоводно обслужване

стопанска

операция:

602

Разход за външни услуги

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

1 000

404

Задължения към доставчици по доставки при определени условия

1 200

аналит.

Счетоводно обслужване

1 000

аналит.

Делта ООД

1 200

4531

Начислен ДДС върху покупките

200

парт.

Ф-ра 0025632555/31.03.2010 г.

1 200

ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200

        

скрито платено съдържание: 48 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 581 думи;

602 (Разходи за външни услуги) – Активна сметка, по която се отчитат Разходите за услуги, получени от трети лица. Увеличенията на Разходите за външни услуги се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени Разходи за външни услуги (получени счетоводни, одиторски, адвокатски, нотариални, рекламни, телефонни, пощенски, куриерски, транспортни, наем и други услуги), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите Разходи за външни услуги, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

скрито платено съдържание: 131 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.