Аванс за покупка на стока

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 9580 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки и искаме да закупим количество от конкретен нов модел – „Борг“.

Производител на обувките „Борг“ е Делта ООД, чиито условия за производство и доставка са 15 календарни дни след получаване на 100% авансово плащане. В цената е включена и доставка до склада на клиента.

На 10.05.2019 г. плащаме аванс по проформа фактура, издадена от Делта, в размер на 12 000 лв. с включен ДДС, за покупката на 100 чифта обувки „Борг“. Плащането е направено в деня на издаването на проформа фактурата.

На 12.05.2019 г., два дни след плащането, Делта издава и ни изпраща фактура за направеното авансово плащане, а доставката на обувките до нашия склад извършва точно 15 дни след получаването на аванса, на 25.05.2019 г., съгласно условията за доставка.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Проформа фактура (основание за авансово плащане може да бъде също така Оферта или Договор);

- Банково извлечение, което доказва авансовото плащане;

- Фактура;

- Приемно-предавателен протокол за получените обувки.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • съгласно практиката на НАП е прието, че фактура за авансово плащане се издава на или след датата на получаване на плащането. Затова в търговската практика се е възприело първо получателят на аванса да изпрати проформа фактура, по която, след като бъде платено, да се издаде реалната фактура за авансовото плащане – срокът съгласно ЗДДС е до 5 дни след получаване на плащането. Проформа фактурата се използва от купувача като основание за плащане/превод на парите.

 

№ 0000445692

ПРОФОРМА ФАКТУРА

дата: 10.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Авансово плащане за доставка на обувки „Борг“

чифт

100

100

10 000

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

10.05.2019 г.

сума:

10 000

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

10 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

2 000

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

12 000

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 10.05.2019 г.

до 10.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

10.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

10/05/19

10/05/19

ДЕЛТА ООД/Плащане по проформа фактура от 10.05.2019 г.

12 000,00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

12 000,00

Дебит:

12 000,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

88 000,00

 

№ 0125445692

ФАКТУРА

дата: 12.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Авансово плащане за доставка на обувки „Борг“

чифт

100

100

10 000

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

12.05.2019 г.

сума:

10 000

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

10 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

2 000

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

12 000

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

 

                Днес, 25.05.2019 г., в гр. София, между страните:

 

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Предаваща страна

Приемаща страна

                се подписа настоящият Приемно-предавателен протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:

 

чл.1.      Предаващата страна предаде, а Приемащата страна прие, както следва:

 

подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки „Борг“

чифт

100

100

10 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ОБЩО (без включен ДДС):

10 000

 

чл.2.      Приемащата страна прие предаденото от Предаващата страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл.3.      Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 215 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 41 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 45 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС авансовите плащания са приравнени на доставки, което означава, че Делта е длъжна да издаде на Алфа фактура, в която да начисли 20% ДДС, тъй като доставката е облагаема. Съгласно ЗДДС фактурата трябва да се издаде в 5-дневен срок от деня на получаване на плащането.

скрито платено съдържание: 47 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 52 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 29 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява направеното авансово плащане от банковата сметка, за което все още няма фактура, срещу разкриване на нефактурирано вземане от доставчик; след получаването на фактурата от доставчика за платения аванс се осчетоводява трансформацията на вземането от нефактурирано към фактурирано с право на данъчен кредит върху фактурираното ДДС; и накрая, когато стоката реално пристигне, се осчетоводява закриването на вземането от доставчика срещу завеждане на стоката в склада. Това става в следните стъпки:

1. Авансовото плащане към Делта се осчетоводява, като се дебитира сметка 408 ”Нефактурирани аванси към доставчици“ (увеличаване на нефактурираните вземания от доставчици по аванси) срещу кредитирането на сметка 503 “Разплащателна сметка в лв.“ (намаляване на паричните средства в разплащателни сметки).

Получената от нас проформа фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 408 „Нефактурирани аванси към доставчици“, по която ще се следи и закрие с получаването на реалната фактура за авансовото плащане.

Тази счетоводна статия се записва на база плащането, което сме извършили и е видимо от банковото извлечение и получената от нас проформа фактура, издадена от Делта, като основание за авансово плащане.

скрито платено съдържание: 228 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (10.05.2019): Осчетоводяване на авансовото плащане към Делта ООД преди да е издадена фактурата от него – Банково извлечение

стопанска

операция:

402

Аванс по доставка от доставчик

вид

документ:

200

Банково извлечение в лв.

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

408

Нефактурирани аванси към доставчици

12 000

503

Разплащателна сметка в лв.

12 000

аналит.

Делта ООД

12 000

 

 

 

парт.

Проформа Ф-ра 0000445692/10.05.2019 г.

12 000

 

 

 

ОБЩО

12 000

ОБЩО

12 000

скрито платено съдържание: 36 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

304 (Стоки) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на стоките в предприятието. Стоките могат да бъдат в склад, в обекти за продажба, на отговорно пазене, на консигнация и други. Закупените (придобитите) стоки се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните стоки), а продадените (отписаните) стоки се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните стоки). Дт оборот показва стойността на общо закупените (придобитите) стоки, а Кт оборот показва стойността на общо продадените (отписаните) стоки (в т.ч. бракувани и липсващи). Текущото и крайното салдо на сметката е Дт – стойността на наличните стоки на склад, или нулево, ако няма налични. Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

скрито платено съдържание: 537 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.