Анулирана продажба на стока

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2151 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки. Наш редовен клиент е Делта ООД, на който продаваме конкретен модел обувки – „Торк”.

На 01.06.2019 г. двете страни са се споразумели за продажбата на 100 чифта модел „Торк” с единична цена 30 лв. за чифт.

На същата дата Алфа ООД е изпратила стоките, във връзка с което е издала фактура на Делта на обща стойност 3 600 лв. с включен ДДС.

Ние сме осчетоводили фактурата, като сме я отразили в ДДС Дневника за продажби за месец юни.

На 16.07.2019 г. от Делта се свързват с нас, информирайки ни, че издадената фактура е със сгрешени реквизити (сгрешени Булстат и ИН по ЗДДС), като ни молят да издадем нова фактура с коректните данни на дружеството. Ние издаваме нова фактура и протокол за анулиране на старата.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура (сгрешена);

- Протокол за анулиране;

- Фактура (коректна)

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови;
  • когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа основанието за анулирането, номера и датата на документа, който се анулира, номера и датата на издадения нов документ и подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

 

№ 000256321

ФАКТУРА

дата: 01.06.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 444555777

ИН по ЗДДС: BG444555777

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки „Торк” – 100 бр.

бр.

100

30

3 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.06.2019 г.

сума:

3 000

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

3 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

600

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

3 600

 

№ 0000023654

ПРОТОКОЛ за анулиране на Фактура

дата: 16.07.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основанието за анулиране на документ

анулиран документ

нов документ

дата

дата

1

Грешно съставена фактура

000256321

01.06.2019 г.

000256407

16.07.2019 г.

2

(некоректни БУЛСТАТ и ИН по ДДС)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДОСТАВЧИКА:

имена:

Иван Иванов

подпис

имена:

Петър Петров

подпис

длъжност:

Управител

длъжност:

Управител

 

№ 0000256407

ФАКТУРА

дата: 16.07.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки „Торг” – 100 бр.

бр.

100

30

3 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.06.2019 г.

сума:

3 000

срок за плащане:

-

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

3 000

Х

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

600

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

3 600

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти и по-специално МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи:

държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали, или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до небходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСС 2 „Материални запаси“ при продажба на стоки дружеството следва да изпише себестойността на продадените стоки. Това може да се направи съгласно методи на конкретна идентификация. Такива са: „Конкретно определената стойност“, при който конкретни разходи се отнасят за точно определени позиции от материални запаси; „Цени на дребно”, който е прилаган най-често при търговия на дребно с голям брой бързооборотни позиции от материални запаси, за които е прилагана еднаква надценка и е неуместно прилагане на друг метод за себестойност, и „Стандартната себестойност“, който се обосновава на нормалните нива на разходи за материали, разходи за доставки, разход на труд, както и на ефикасността и използването на капацитета на производството. Периодично се преразглеждат всички тези показатели, ако е необходимо се актуализират.

скрито платено съдържание: 349 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 81 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход, защото такива вече са били отчетени при отразяване на доставката на база грешната фактура.

От гледна точка на Делта – също няма реализиран счетоводен и данъчен приход или разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 172 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира приход или разход от покупката на стоките, няма да се формира и финансов резултат (печалба/загуба).

скрито платено съдържание: 11 думи;

БАЛАНС: В резултат на анулирането на сгрешената фактура и осчетоводяването на новата фактура няма изменение на баланса.

ОПП: При тази стопанска операция

скрито платено съдържание: 11 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е нулев, следователно стопанската операция

скрито платено съдържание: 8 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява анулирането на сгрешената фактура, а след това се осчетоводява новата вярна фактура. Това става в следните стъпки:

1. Анулирането на вече осчетоводената грешна фактура се осчетоводява, като се дебитира със знак минус сметка 411 „Вземания от клиенти“ (намаление на вземанията от клиенти) и се кредитират със знак минус сметка 702 „Приходи от продажба на стоки“ (намаление на приходите от продажба на стоки) и сметка 4532 „ДДС върху продажбите“ (намаление на задължението за внасяне на ДДС).

При осчетоводяването на тази стопанска операция следва да се закрие първата партида от първата стопанска операция, защото не е налице нов разчет между двете дружества и съответно не се очаква да се получи ново плащане от Делта ООД.

На пръв поглед това противоречи на счетоводните правила, защото на практика няма върната стока, която да излиза от търговския оборот на дружеството. Тази счетоводна статия се съставя, за да се изпълнят разпоредбите за коригиране на сгрешен данъчен документ, издаден за вече осъществена доставка на стоки, и да се неутализира ефектът от осчетоводяването на новата вярна фактура.

С тази счетоводна статия се създава впечатление, че се намалява задължението за внасяне на ДДС, което реално не е така, защото тя се съставя с идеята, че ще има втора счетоводна статия с еднакви сметки, но противоположни стойности.

Тази счетоводна статия се записва на база издадения от Алфа ООД протокол за анулиране на фактура.

2.

скрито платено съдържание: 145 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(16.07.2019): Осчетоводяване на Протокола за анулиране на сгрешената фактура

стопанска

операция:

702

Приход от продажба на стоки

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

411

Вземания от клиенти

-3 600

702

Приходи от продажби на стоки

-3 000

аналит.

Делта ООД

-3 600

4532

Начислен ДДС за продажбите

-600

парт.

Ф-ра 0000256321/01.06.2019 г.

-3 600

 

 

 

ОБЩО

-3 600

ОБЩО

-3 600

        

скрито платено съдържание: 7 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

Забележка: Тези стопански операции нямат нетен ефект върху първоначалните стойности в отчетите.

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 203 думи;

702 (Приходи от продажба на стоки) – Пасивна сметка, която показва и проследява Приходите от продажби на стоки. Увеличенията на Приходите от продажба на стоки се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на приходите с отчетната стойност на продадените стоки се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата от всички реализирани Приходи от продажба на стоки (при извършване на продажба с издаване на фактура или друг документ, отнасяне на отрицателния резултат от продажбата на стоки към Печалба и загуба от текущата година), а Дт оборот на сметката показа сумата от всички отписани отчетни стойности на реализираните стоки (отчетната стойност на продадени стоки, отнасяне на положителния резултат от продажбата на стоки към Печалба и загуба от текущата година). Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Кт и показва сумата на печалбата от продажбата на стоки, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.