Кога се отчита обезценка на материални запаси в предходен период?

Мария П. Димитрова
Старши експерт "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 юли 2023 191 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Към края на 2022 г. дружество разполага със стока, състояща се от пшеница и слънчоглед, с балансова стойност към 31.12.2022г., която възлиза на 1 000 000 лв.:

Слънчоглед – 758 т. Х 910 лв./тон = 689 780 лв.;

Пшеница – 620.44 т. Х 500 лв./тон = 310 220 лв.

В началото на следващата година борсовите цени спадат драстично, с което и нетната реализируема стойност на тези стоки.

През 01.2023 г. и 03.2023  дружеството успява да реализира следната продукция:

През м. януари                                През м. март:

Слънчоглед – 100 т. Х 790 лв./тон.  Слънчоглед – 300 т. Х 710 лв./тон.

Пшеница – 100 т. Х 450 лв./тон.      Пшеница – 200 т. Х 415 лв./тон.

Въпроси

Следва ли дружество да се върне в предходен период и да обезцени продукцията си към края на годината?

Становище

скрито платено съдържание: 278 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;