Как се представя инвестиционен имот в отчетите за финансово състояние на дъщерни дружества, когато те са наемодател и наемател, и в дружеството майка?

Пламена Стоянова
Експерт "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 6 юни 2023 183 уникалност: 80.2%

Фактическа обстановка

Дружество, което се занимава с производство на медицинска апаратура, притежава складова база, която държи с цел генериране на приходи от наем. През февруари 2023 г. предприятието сключва договор с друго дружество за отдаване под наем на складовата база за срок от 10 години. Балансовата стойност на складовата база е 250 000 лева. Цената за придобиване на актива, който е с право на ползване, е изчислена в размер на 254 559,65 лева и представлява настоящата стойност на лизинговите плащания до изтичане на срока на лизинговия договор (съответно нетекущи 215 074,70 и текущи 39 484,32 – 18 413,09 до края на текущата 2023 г. и 21 071,23 до края на 2024 г). Двете дружества са дъщерни и са под общ контрол на дружество майка.

Наемодателят е приел в счетоводната си политика да отчита инвестиционните имоти, които притежава, по справедлива стойност, като балансовата стойност на складовата база отговаря на нейната справедлива стойност.

И трите дружества прилагат Международните стандарти за финансово отчитане.

Въпроси

По какъв начин трябва да се представи складова база в отчетите за финансово състояние на дружество, което отдава складова база, и в дружество, което я наема?

По какъв начин трябва да се представи складова база в Отчета за финансовото състояние на контролиращо дружество майка?

Становище

скрито платено съдържание: 942 думи;

Основано на