Как се отчита получено обезщетение от застраховател в следващ период, но преди приемане на финансовия отчет?

Мария П. Димитрова
Старши експерт "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 юли 2023 405 уникалност: 83.1%

Фактическа обстановка

Дружество, прилагащо МСС, е с основна дейност земеделие и притежава голям набор от земеделска техника, която е застрахована. През септември 2022 г. настъпва застрахователно събитие за един от тракторите на дружеството. Към този момент балансовата стойност на машината е 150 000 лв., а справедливата стойност на актива след злополуката е 50 000 лв. Веднага след настъпване на инцидента предприятието завежда иск към застрахователното дружество за покриване на щетата. На 02.12.2022 г. дружеството получава уведомително писмо, че стойността на обезщетението ще е в размер на 80 000 лева. Още на 05.12.2022 г. сумата е постъпила по разплащателна сметка на дружеството. На 08.12.2022 г. предприятието обжалва изплатената сума.

През януари 2023 г., преди отчетът на дружеството да бъде съставен, застрахователят уважава иска на дружеството и изплаща още 5 000 лв. по разплащателната му сметка.

Въпроси

Как се отчита получено обезщетение от застраховател в следващ период, но преди приемане на финансовия отчет?

Становище

скрито платено съдържание: 517 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;