Сметка 224. Инвестиции в имоти (Инвестиционни имоти)(Активна/Аналитична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 224 е активна счетоводна сметка, която се използва за отчитане на земи или сгради, квалифицирани като инвестиционни имоти, които дружеството използва за отдаване под наем или за увеличаване на стойността на капитала, или и двете. 

скрито платено съдържание: 58 думи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Счетоводното третиране на Инвестиционните имоти се регламентира от съответните счетоводни стандарти – МСС 40 „Инвестиционни имоти“ и СС 40 „Отчитане на инвестиционни имоти“. Това са имоти, които генерират парични потоци, независимо от останалите активи на предприятието и използването им в неговата дейност.

  • скрито платено съдържание: 66 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Цена на придобиване на

скрито платено съдържание: 6 думи;

нач. с-до Кт              Не може да има.

обороти Дт              Увеличение на

обороти Кт               Намаление или отписване на

крайно с-до Дт       Цена на придобиване на

скрито платено съдържание: 6 думи;

крайно с-до Кт        Не може да има.

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 9 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

401 Задължения към доставчици – при закупуване на инвестиционни имоти;

скрито платено съдържание: 164 думи;

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

2431 Амортизация на инвестиции в имоти (Инвестиционни имоти) – при отписване на инвестиционен имот, който е отчитан по метода на цената на придобиване;

скрито платено съдържание: 88 думи;
Виж в контекста на целия сборник