Сметка 223. Инвестиции в смесени предприятия(Активна/Аналитична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 223 е активна счетоводна сметка, която се използва за отчитане на инвестициите в съвместни предприятия, в които предприятието упражнява значително влияние.

скрито платено съдържание: 64 думи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Съвместно предприятие, съгласно МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия“, е съвместна дейност на две или повече страни, при която тези страни споделят контрола върху нея, имат права върху нетните активи на дейността.

скрито платено съдържание: 47 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Стойност на инвестициите в

скрито платено съдържание: 6 думи;

нач. с-до Кт              Не може да има.

обороти Дт              Увеличение на

скрито платено съдържание: 6 думи;

обороти Кт               Намаление или отписване на

скрито платено съдържание: 6 думи;

крайно с-до Дт       Стойност на инвестициите в

скрито платено съдържание: 6 думи;

крайно с-до Кт        Не може да има.

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 11 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

скрито платено съдържание: 13 думи;

424 Вземания от съучастия – при трансформиране на вземане за дивидент в дялове;

499 Други кредитори – при закупуване на инвестиции в съвместни предприятия;

група 50 Парични средства – при закупуване на инвестиции в съвместни предприятия;

707 Приходи от последваща оценка на активи – за възстановяване на загуба от обезценка или при преоценка до справедлива стойност;

426 Вземания по записани дялови вноски – при апорт на предприятие;

159 Други заеми и дългове – при придобиване на финансовите активи чрез други заеми и дългове.

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

252 Корекции при обезценка на други активи – при обезценка на инвестицията в съвместни предприятия;

скрито платено съдържание: 23 думи;
Виж в контекста на целия сборник