Сметка 222. Инвестиции в асоциирани предприятия(Активна/Аналитична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 222 е активна счетоводна сметка, която се използва за отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия, в които предприятието упражнява значително влияние.

скрито платено съдържание: 64 думи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат съгласно приложимата счетоводна политика и счетоводна база – Национални или Международни стандарти и възможностите, дадени в тях.

скрито платено съдържание: 75 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Стойност на инвестициите в

нач. с-до Кт              Не може да има.

обороти Дт              Увеличение на

скрито платено съдържание: 6 думи;

обороти Кт               Намаление или отписване на

скрито платено съдържание: 6 думи;

крайно с-до Дт       Стойност на инвестициите в

крайно с-до Кт        Не може да има.

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 10 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

скрито платено съдържание: 20 думи;

401 Задължения към доставчици;

скрито платено съдържание: 180 думи;

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

252 Корекции при обезценка на други активи – при обезценка на инвестицията в асоциирани предприятия;

скрито платено съдържание: 82 думи;
Виж в контекста на целия сборник