Сметка 221. Инвестиции в дъщерни предприятия(Активна/Аналитична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 221 е активна счетоводна сметка, която се използва за отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, в които пряко или косвено предприятието притежава повече от половината от капитала им, или упражнява контрол върху дейността им по силата на договорни отношения.

скрито платено съдържание: 64 думи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат съгласно приложимата счетоводна политика и счетоводна база – Национални или Международни стандарти и възможностите, дадени в тях.

скрито платено съдържание: 51 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Стойност на инвестициите в

скрито платено съдържание: 6 думи;

нач. с-до Кт              Не може да има.

обороти Дт              Увеличение на инвестициите в

обороти Кт               Намаление или отписване на инвестициите в

крайно с-до Дт       Стойност на инвестициите в

скрито платено съдържание: 6 думи;

крайно с-до Кт        Не може да има.

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 10 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

скрито платено съдържание: 20 думи;

401 Задължения към доставчици,

скрито платено съдържание: 166 думи;

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

252 Корекции при обезценка на други активи – при обезценка на инвестицията в дъщерни предприятия;

скрито платено съдържание: 83 думи;
Виж в контекста на целия сборник