Сметкоплан

актуална версия версия: 17 март 2021 399029 уникалност: 100%

Счетоводната сметка се състои от цифри (обикновено 3 или 4) и наименование. Чрез счетоводните сметки се извършват записи, които показват измененията (увеличения и намаления) през отчетния период, както и наличността в началото и края на периода в един отчетен обект – дълготраен актив, материален запас, вземане, задължение и други. В счетоводната сметка се записва стойностното изражение на всички стопански операции, които са довели до промени в дадения обект.

Според връзката им със счетоводния баланс, счетоводните сметки се делят на:

 1. Балансови;
 2. Задбалансови;
 3. Небалансови.

1. Балансовите сметки отчитат реални активи и пасиви. Крайните салда на тези сметки показват стойността на съответните активни и пасивни балансови сметки. Те се делят на следните видове:

 1. Активни;
 2. Пасивни;
 3. Активно-пасивни;
 4. Корекционни.

Активните балансови сметки са свързани с актива на баланса – най-общо това са имущество, права, вземания и парични средства. Те се дебитират при увеличение на стойността на активите на предприятието, а се кредитират – при тяхното намаление. Активните сметки имат обичайно дебитно салдо или нулево салдо.

Пасивните балансови сметки са свързани с пасива на баланса, които на практика представляват различни задължения на предприятието. Те се кредитират при увеличение на стойността на пасива (задължението) на предприятието, а се дебитират – при тяхното намаление. Пасивните сметки имат обичайно кредитно салдо или нулево салдо.

Активно-пасивните сметки могат да засегнат както актива, така и пасива на баланса. Те са със смесен характер. Когато са с дебитни салда, се представят в актива, а когато са с кредитни салда – в пасива на баланса. Пример за такива сметки са „Други дебитори и кредитори“, „Пeчалби и загуби от текущата година“, разни разчети и други.

Корекционните сметки нямат самостоятелен смисъл. Благодарение на тях се черпи информация за отчитането по други основни сметки. Например: корекционни са сметките за амортизации на дълготрайни активи, които отчитат натрупаните до момента амортизации по всеки дълготраен актив или групи активи. Тези активи се посочват нетно в баланса – отчетната им стойност по основната сметка, минус натрупаната амортизации по корекционната сметка.

2. Небалансови счетоводни сметки се използват за отразяване на дейността на дружеството, но тази информация не намира отражение в Счетоводния баланс. В края на отчетния период по тези сметки не остават крайни салда. Такива са например приходните и разходните сметки.

3. Задбалансови сметки отчитат показатели, които са необходими за вземане на управленски решения. Такива сметки са например сметките за условни активи и пасиви. Чрез тях се отчитат чужди активи, които се използват или съхраняват в предприятието, условни взимания и задължения.

Сметките се делят също така и по степен но обобщаване на счетоводни данни. Те се делят на синтетични и аналитични.

Синтетичните сметки дават информация за отчитане по обекти на по-обобщени данни за групи активи, пасиви, приходи, разходи и други. Тази информация е обобщена – на база общи показатели на отчетната група.

Аналитичните сметки показват детайлна информация, която дава пълна характеристика на отчетния обект. Благодарение на аналитичното отчитане, може да се вижда контрагент, документ, стойност, количеството и други. Например за всеки доставчик може да се създаде отделна аналитичност по сметката, за да могат да се следят разчетите с него, а за всеки осчетоводен документ се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да може да се следи по кои документи трябва да се извърши плащане.

Всички сметки съдържат следните елементи:                             

 • . То трябва да е дебитно – при активните сметки и кредитно – при пасивните и корекционните сметки, а при активно-пасивните може да бъде както дебитно, така и кредитно.
 • Те са предназначени за отразяване на увеличенията при активните сметки и намаленията при пасивните и корекционните сметки, които настъпват в обекта, за който е открита счетоводната сметка, и представляват сумите на стопанските операции, отразени по дебита на сметката.
 • Те са предназначени за отразяване на намаленията при активните сметки и увеличенията при пасивните и корекционните сметки в обекта, за който е открита счетоводната сметка, и представляват сбора на стопанските операции, отразени по кредита на сметката.
 • В края на периода се получава, като към началното дебитно салдо се прибавят дебитните обороти.
 • В края на периода се получава, като към началното кредитно салдо се прибавят кредитните обороти.
 • При активните сметки се получава като разлика между дебитния и кредитния сбор и се записва в дебита на сметката. При пасивните сметки се получава като разлика между кредитния и дебитния сбор и се записва в кредита на съответната сметка.

При активните счетоводни сметки дебитният сбор трябва да превишава или да бъде равен на кредитния сбор.

Активните сметки не могат да остават с крайно кредитно салдо, защото това би означавало да са използвани повече активи или ресурси от възможното. Например наличните парични средства в лева и по банкова сметка могат да се увеличават непрекъснато, но тегленето на парични средства за различни нужди се ограничава до размера на наличните средства. Ако крайното салдо на активна сметка е кредитно, това е грешка в осчетоводяванията, която трябва да бъде открита и поправена.

При пасивните счетоводни сметки кредитният сбор трябва да превишава или да бъде равен на дебитния сбор.

Пасивните сметки не могат да останат с крайно дебитно салдо, защото това би означавало да са погасени повече задължения от реалните. Например ако се погасява един заем, той може да бъде погасен до неговия размер, но не и повече. Ако крайното салдо на пасивна сметка е дебитно, това е грешка в осчетоводяванията, която трябва да бъде открита и поправена.

При изграждането и поддържането на счетоводната система, предприятието осигурява прилагане на утвърдения от ръководителя индивидуален сметкоплан, който представлява систематизирани в списък счетоводни сметки.

 

раздел 1: Сметки за капитал и заеми

 

група 10: Капитал

101    Основен капитал, изискващ регистрация       (Пасивна/Аналитична)

102    Капитал, неизискващ регистрация (за консорциуми и дружества по ЗЗД)       (Пасивна/Аналитична)

103    Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация (Активно-пасивна/Аналитична)

104    Капитал на предприятия с нестопанска дейност       (Пасивна/Аналитична)

 

група 11: Капиталови резерви

111    Законови резерви       (Пасивна/Аналитична)

112    Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи       (Пасивна/Аналитична)

113    Резерви от последваща оценка на финансови инструменти     (Пасивна/Аналитична)

114    Резерви от емисия на акции     (Пасивна/Аналитична)

115    Резерви, свързани с капитал     (Пасивна/Синтетична)

116    Обратно изкупени собствени акции     (Активна/Синтетична)

117    Резерви, формирани от печалбата     (Пасивна/Аналитична)

119    Други резерви     (Пасивна/Аналитична)

 

група 12: Финансови Резултати

121    Непокрита загуба от минали години       (Активна/Аналитична)

122    Неразпределена печалба от минали години       (Пасивна/Аналитична)

123    Печалби и загуби от текущата година     (Активно-пасивна/Синтетична)

124    Резултат при несъстоятелност и ликвидация     (Пасивна/Синтетична)

125    Резултат от дейността на предприятия с нестопанска цел     (Активно-пасивна/Синтетична)

 

група 15: Получени Заеми

151    Получени краткосрочни заеми       (Пасивна/Аналитична)

152    Получени дългосрочни заеми       (Пасивна/Аналитична)

153    Кредитни карти     (Пасивна/Аналитична)

154    Дългови инструменти     (Пасивна/Аналитична)

156    Овърдрафт     (Пасивна/Аналитична)

159    Други заеми и дългове     (Пасивна/Аналитична)

 

 

раздел  2: Сметки за дълготрайни активи

 

група 20: Дълготрайни Материални Активи

2011    Земи (Терени)       (Активна/Аналитична)

2012    Подобрения върху земите       (Активна/Аналитична)

202    Сгради и конструкции       (Активна/Аналитична)

203    Компютърна техника       (Активна/Аналитична)

204    Съоръжения       (Активна/Аналитична)

205    Машини и оборудване       (Активна/Аналитична)

206    Транспортни средства       (Активна/Аналитична)

207    Офис обзавеждане       (Активна/Аналитична)

209    Други дълготрайни материални активи       (Активна/Аналитична)

 

група 21: Дълготрайни Нематериални Активи

211    Продукти от развойна дейност       (Активна/Аналитична)

212    Програмни продукти       (Активна/Аналитична)

213    Права върху интелектуална собственост       (Активна/Аналитична)

214    Права върху индустриална собственост       (Активна/Аналитична)

219    Други дълготрайни нематериални активи       (Активна/Аналитична)

 

група 22: Дългосрочни Финансови Активи

221    Инвестиции в дъщерни предприятия       (Активна/Аналитична)

222    Инвестиции в асоциирани предприятия       (Активна/Аналитична)

223    Инвестиции в смесени предприятия       (Активна/Аналитична)

224    Инвестиции в имоти (Инвестиционни имоти)       (Активна/Аналитична)

225    Инвестиции във финансови активи, държани до настъпване на падеж       (Активна/Аналитична)

226    Инвестиции във финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата       (Активна/Аналитична)

227    Предоставени дългосрочни заеми и вземания       (Активна/Аналитична)

228    Инвестиции във финансови активи на разположение за продажба       (Активна/Аналитична)

229    Инвестиции в други дългосрочни финансови активи       (Активна/Аналитична)

 

група 23: Търговска Репутация

231    Положителна търговска репутация       (Активна/Аналитична)

232    Отрицателна търговска репутация       (Активна/Аналитична)

 

група 24: Амортизации

2412    (Натрупана) Амортизация на сгради и конструкции       (Корекционна/Аналитична)

2413    (Натрупана) Амортизация на компютърна техника       (Корекционна/Аналитична)

2414    (Натрупана) Амортизация на съоръжения       (Корекционна/Аналитична)

2415    (Натрупана) Амортизация на машини и оборудване       (Корекционна/Аналитична)

2416    (Натрупана) Амортизация на транспортни средства       (Корекционна/Аналитична)

2417    (Натрупана) Амортизация на офис обзавеждане       (Корекционна/Аналитична)

2419    (Натрупана) Амортизация на други дълготрайни материални активи       (Корекционна/Аналитична)

2421    (Натрупана) Амортизация на продукти от развойна дейност       (Корекционна/Аналитична)

2422    (Натрупана) Амортизация на програмни продукти       (Корекционна/Аналитична)

2429    (Натрупана) Амортизация на други дълготрайни нематериални активи       (Корекционна/Аналитична)

2431    (Натрупана) Амортизация на инвестиции в имоти (Инвестиционни имоти)       (Корекционна/Аналитична)

2432    (Натрупана) Амортизация на биологични активи       (Корекционна/Аналитична)

2433    (Натрупана) Амортизация на положителна репутация       (Корекционна/Аналитична)

 

група 25: Корекции при обезценка

251    Корекция при обезценка на вземания       (Корекционна/Аналитична)

252    Корекция при обезценка на други активи       (Корекционна/Аналитична)

 

група 27: Дълготрайни Биологични Активи

271    Гори       (Активна/Аналитична)

272    Трайни насаждения – плододаващи       (Активна/Аналитична)

273    Трайни насаждения – неплододаващи       (Активна/Аналитична)

274    Животни в основни стада       (Активна/Аналитична)

279    Други дълготрайни биологични активи       (Активна/Аналитична)

 

група 28: Дълготрайни активи с право на ползване

281    Земи (терени) с право на ползване       (Активна/Аналитична)

282    Сгради и конструкции с право на ползване       (Активна/Аналитична)

283    Транспортни средства с право на ползване       (Активна/Аналитична)

284    Машини, съоръжения и оборудване с право на ползване       (Активна/Аналитична)

285    Други дълготрайни материални активи с право на ползване       (Активна/Аналитична)

286    Програмни продукти с право на ползване       (Активна/Аналитична)

287    Други дълготрайни нематериални активи с право на ползване       (Активна/Аналитична)

             

група 29: Амортизации на дълготрайни активи с право на ползване

291    (Натрупана) Амортизация на земи (терени) с право на ползване        (Корекционна/Аналитична)

292    (Натрупана) Амортизация на сгради и конструкции с право на ползване…       (Корекционна/Аналитична)

293    (Натрупана) Амортизация на транспортни средства с право на ползване       (Корекционна/Аналитична)

294    (Натрупана) Амортизация на машини, съоръжения и оборудване с право на ползване       (Корекционна/Аналитична)

295    (Натрупана) Амортизация на други дълготрайни материални активи с право на ползване       (Корекционна/Аналитична)

296    (Натрупана) Амортизация на програмни продукти с право на ползване       (Корекционна/Аналитична)

297    (Натрупана) Амортизация на други дълготрайни нематериални активи с право на ползване       (Корекционна/Аналитична)

 

 

раздел  3: Сметки за стоково материални запаси

 

група 30: Суровини/Материали, Продукция и Стоки

301    Доставки       (Активна/Аналитична)

302    Суровини/Материали       (Активна/Аналитична)

303    Продукти       (Активна/Аналитична)

304    Стоки       (Активна/Аналитична)

 

група 31: Краткотрайни Биологични Активи

311    Дребни продуктивни животни       (Активна/Аналитична)

312    Птици – основни стада       (Активна/Аналитична)

313    Пчелни семейства       (Активна/Аналитична)

314    Млади животни       (Активна/Аналитична)

315    Животни за угояване       (Активна/Аналитична)

316    Животни за експериментални цели       (Активна/Аналитична)

319    Други краткотрайни биологични активи       (Активна/Аналитична)

 

 

раздел  4: Сметки за разчети

 

група 40: Доставчици и Свързани с Тях Сметки

401    Задължения към доставчици       (Пасивна/Аналитична)

402    Вземания от доставчици по аванси       (Активна/Аналитична)

403    Задължения към доставчици по търговски кредити       (Пасивна/Аналитична)

404    Задължения към доставчици по доставки при определени условия       (Пасивна/Аналитична)

405    Задължения към доставчици – свързани лица       (Пасивна/Аналитична)

408    Нефактурирани аванси към доставчици       (Активна/Аналитична)

409    Други задължения към доставчици       (Пасивна/Аналитична)

 

група 41: Клиенти и Свързани с Тях Сметки

411    Вземания от клиенти       (Активна/Аналитична)

412    Задължения към клиенти по аванси       (Пасивна/Аналитична)

413    Вземания от клиенти по търговски кредити       (Активна/Аналитична)

414    Вземания от клиенти по продажби при определени условия       (Активна/Аналитична)

415    Вземания от клиенти – свързани лица       (Активна/Аналитична)

418    Нефактурирани аванси от клиенти       (Пасивна/Аналитична)

419    Други вземания от клиенти       (Активна/Аналитична)

 

група 42: Персонал и Съдружници

421    Задължения към персонал       (Пасивна/Аналитична)

422    Разчети с подотчетни лица       (Активна/Аналитична)

423    Задължения по неизползвани отпуски       (Пасивна/Аналитична)

424    Вземания от съучастия       (Активна/Аналитична)

425    Задължения за съучастия       (Пасивна/Аналитична)

426    Вземания по записани дялови вноски       (Активна/Аналитична)

427    Задължения към съдружници във връзка с намаляване на капитал       (Пасивна/Аналитична)

429    Други разчети с персонала и съдружниците       (Активна/Аналитична)

 

група 44: Вземания по Липси, Начети и Съдебни Спорове

441    Вземания по рекламации       (Активна/Аналитична)

442    Вземания по липси и начети       (Активна/Аналитична)

443    Ценови разлики по липси и начети       (Пасивна/Аналитична)

444    Вземания по съдебни спорове       (Активна/Аналитична)

445    Присъдени вземания       (Активна/Аналитична)

 

група 45: Разчети с Бюджета и Ведомствата

4521    Разчети за Годишен корпоративен данък       (Активно-пасивна/Аналитична)

4522    Разчети за Авансов корпоративен данък       (Активно-пасивна/Синтетична)

4531    Начислен данък върху добавената стойност за покупките       (Активна/Синтетична)

4532    Начислен данък върху добавената стойност за продажбите       (Пасивна/ Синтетична)

4536    Отложен данъчен кредит       (Активна/Аналитична)

4537    Неизползван данъчен кредит       (Активна/Аналитична)

4538    Данък върху добавената стойност за възстановяване       (Активна/Синтетична)

4539    Данък върху добавената стойност за внасяне       (Пасивна/Синтетична)

454    Разчети за данъци върху доходи на физически лица       (Активно-пасивна/Синтетична)

456    Разчети за акцизи       (Активно-пасивна/Аналитична)

457    Разчети с митници       (Активно-пасивна/Аналитична)

459    Данъчни разчети с бюджета       (Активно-пасивна/Аналитична)

 

група 46: Разчети с Осигурители

461     Разчети за задължително социално осигуряване       (Активно-пасивна/Аналитична)

462    Разчети за доброволно социално и здравно осигуряване       (Активно-пасивна/Аналитична)

463    Разчети за здравно осигуряване       (Активно-пасивна/Аналитична)

469    Други разчети с осигурители       (Активно-пасивна/Аналитична)

 

група 49: Разни Дебитори и Кредитори

491    Разчети с доверители       (Активно-пасивна/Аналитична)

492    Разчети за гаранции       (Активно-пасивна/Аналитична)

493    Разчети със собственици       (Активно-пасивна/Аналитична)

494    Разчети по отсрочени данъци       (Активно-пасивна/Аналитична)

495    Разчети по застраховане       (Активно-пасивна/Аналитична)

496    Разчети по лихви       (Активно-пасивна/Аналитична)

497    Провизии       (Пасивна/Аналитична)

498    Други дебитори       (Активна/Аналитична)

499    Други кредитори       (Пасивна/Аналитична)

 

 

раздел  5: Сметки за финансови средства

 

група 50: Парични Средства

501    Каса в левове       (Активна/Аналитична)

502    Каса във валута       (Активна/Аналитична)

503    Разплащателна сметки в левове       (Активна/Аналитична)

504    Разплащателна сметка във валута       (Активна/Аналитична)

505    Акредитиви       (Активна/Аналитична)

506    Предоставени депозити       (Активна/Аналитична)

507    Парични средства, заложени като обезпечение       (Активна/Аналитична)

509    Други парични средства (в т   ч    ваучери и чекове)       (Активна/Аналитична)

 

група 51: Краткосрочни Финансови Активи

511    Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата       (Активна/Аналитична)

512    Финансови активи, държани до настъпване на падеж       (Активна/Аналитична)

513    Краткосрочни заеми и вземания       (Активна/Аналитична)

514    Финансови активи на разположение за продажба       (Активна/Аналитична)

519    Други краткосрочни финансови активи (в т   ч    благородни метали)       (Активна/Аналитична)

 

 

раздел  6: Сметки за разходи

 

група 60: Разходи по Икономически Елементи

601    Разходи за материали       (Активна/Аналитична)

602    Разходи за външни услуги       (Активна/Аналитична)

603    Разходи за амортизация       (Активна/Аналитична)

604    Разходи за заплати (възнаграждения)       (Активна/Аналитична)

605    Разходи за осигуровки       (Активна/Аналитична)

606    Разходи за данъци, такси и други подобни плащания       (Активна/Аналитична)

607    Разходи за провизии       (Активна/Аналитична)

608    Разходи от последващи оценки на активи       (Активна/Аналитична)

609    Други разходи       (Активна/Аналитична)

 

група 61: Разходи за Дейността

611    Разходи за основна дейност       (Активна/Аналитична)

612    Разходи за спомагателна дейност       (Активна/Аналитична)

613    Разходи за придобиване на дълготрайни активи       (Активна/Аналитична)

614    Административни разходи       (Активна/Аналитична)

615    Разходи за продажби       (Активна/Аналитична)

 

група 62: Финансови Разходи 

621    Разходи за лихви       (Активна/Аналитична)

623    Разходи от операции с финансови активи и инструменти       (Активна/Аналитична)

624    Разходи от валутни операции       (Активна/Синтетична)

625    Разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти       (Активна/Аналитична)

629    Други финансови разходи       (Активна/Аналитична)

 

група 65: Разходи за Бъдещи Периоди

651    Нефинансови разходи за бъдещи периоди       (Активна/Аналитична)

652    Финансови разходи за бъдещи периоди       (Активна/Аналитична)

 

 

раздел  7: Сметки за приходи

 

група 70: Приходи от Продажби

701    Приходи от продажби на продукти       (Пасивна/Аналитична)

702    Приходи от продажби на стоки       (Пасивна/Аналитична)

703    Приходи от продажби на услуги       (Пасивна/Аналитична)

704    Приходи от наеми       (Пасивна/Аналитична)

705    Приходи от продажби на дълготрайни активи       (Пасивна/Аналитична)

706    Приходи от продажба на суровини/материали       (Пасивна/Аналитична)

707    Приходи от последваща оценка на активи       (Пасивна/Аналитична)

708    Приходи от финансирания       (Пасивна/Аналитична)

709    Други приходи от дейността       (Пасивна/Аналитична)

 

група 71: Приходи в Предприятия с Нестопанска Дейност

711    Приходи от регламентирана дейност       (Пасивна/Аналитична)

712    Приходи от членски внос (Пасивна /Аналитична)

713    Приходи от финансирания и дарения       (Пасивна/Аналитична)

714    Други приходи (Пасивна /Аналитична)

 

група 72: Финансови Приходи

721    Приходи от лихви       (Пасивна/Аналитична)

722    Приходи от съучастия (Пасивна /Аналитична)

723    Приходи от операции с финансови активи и инструменти       (Пасивна/Аналитична)

724    Приходи от валутни операции (Пасивна /Аналитична)

725    Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти       (Пасивна/Аналитична)

729    Други финансови приходи (Пасивна /Аналитична)

 

група 75: Приходи за Бъдещи Периоди и Финансирания

751    Нефинансови приходи за бъдещи периоди       (Пасивна/Аналитична)

752    Финансови приходи за бъдещи периоди (Пасивна /Аналитична)

753    Финансиране за дълготрайни активи       (Пасивна/Аналитична)

754    Финансиране на текущата дейност (Пасивна /Аналитична)

 

 

раздел  9: Сметки за условни активи и пасиви

 

група 91: Чужди Материални, Нематериални и Финансови Активи на Съхранение

911    Наети чужди активи       (Активна/Аналитична)

912    Чужди материални активи, получени по консигнационен договор       (Активна/Аналитична)

913    Mатериални активи, приети на съхранение       (Активна/Аналитична)

914    Финансови активи, приети на съхранение       (Активна/Аналитична)

 

група 98: Други Условни Активи

981    Чужди материални и нематериални активи, получени като обезпечение       (Активна/Аналитична)

982    Чужди финансови активи, получени като обезпечение       (Активна/Аналитична)

983    Менителници или записи на заповед, получени като обезпечение       (Активна/Аналитична)

984    Други условни активи       (Активна/Аналитична)

989    Кореспондираща сметка за условни активи       (Активна/Аналитична)

 

група 99: Други Условни Пасиви

991    Собствени материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение       (Пасивна/Аналитична)

992    Собствени финансови активи, предоставени като обезпечение       (Пасивна/Аналитична)

993    Менителници или записи на заповед, предоставени като обезпечение       (Пасивна/Аналитична)

994    Други условни пасиви       (Пасивна/Аналитична)

999    Кореспондираща сметка за условни пасиви       (Пасивна/Аналитична)

Раздел 1: Сметки за Капитал и Заеми

Група 10: Капитал

Сметка 101. Основен капитал, изискващ регистрация(Пасивна/Аналитична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 101 е пасивна счетоводна сметка (дългът към съдружниците за инвестирания от тях капитал), която показва и проследява изменението на основния (регистрирания) капитал.

скрито платено съдържание: 60 думи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Основният (уставният) капитал се формира при учредяване на дружество и се вписва в Търговския регистър от Агенцията по вписванията. Той се регистрира в пълен размер, независимо дали е внесен изцяло, или не. При ООД регистрацията може да се извърши след внасяне на 70% от записания капитал, а при АД – след внасяне на 25% от записания капитал.

скрито платено съдържание: 152 думи;
скрито платено съдържание: 21 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Не може да има.

нач. с-до Кт              Размерът на

скрито платено съдържание: 7 думи;

обороти Дт              Намаление

обороти Кт               Увеличение

крайно с-до Дт       Не може да има.

крайно с-до Кт        Размерът на

скрито платено съдържание: 7 думи;

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 38 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

121 Непокрита загуба от минали години – при покриване на загуби за сметка на капитала (чрез неговото намаляване), когато са изчерпани резервите и/или неразпределената печалба от предходни периоди;

скрито платено съдържание: 22 думи;

скрито платено съдържание: 13 думи;

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

група 11 Резерви – при увеличаване на капитала за сметка на натрупани средства във фонд „Резервен“, които са над определения минимум, съгласно Търговския закон;

скрито платено съдържание: 22 думи;

скрито платено съдържание: 17 думи;

скрито платено съдържание: 16 думи;

скрито платено съдържание: 16 думи;

Сметка 102. Капитал, неизискващ регистрация (за консорциуми и дружества по ЗЗД)(Пасивна/Аналитична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 102 е пасивна счетоводна сметка, която показва и проследява изменението на имуществените вноски на съдружниците в гражданско дружество, регистрирано съгласно Закона за задълженията и договорите.

скрито платено съдържание: 65 думи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Гражданските дружества възникват със сключване на Договор за учредяването им. Тези дружества не са юридически лица, а са неперсонифицирани образувания. Съгласно дефиницията на ЗЗД, две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел, като това се документира с Договор за гражданско дружество.

скрито платено съдържание: 78 думи;
скрито платено съдържание: 72 думи;
скрито платено съдържание: 41 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Не може да има.

нач. с-до Кт              Размерът на

скрито платено съдържание: 6 думи;

обороти Дт              Намаление

обороти Кт               Увеличение

крайно с-до Дт       Не може да има.

крайно с-до Кт        Размерът на

скрито платено съдържание: 7 думи;

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 52 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

121 Непокрита загуба от минали години – при покриване на загуби за сметка на капитала (чрез неговото намаляване), когато са изчерпани резервите и/или неразпределената печалба от предходни периоди;

скрито платено съдържание: 22 думи;

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

скрито платено съдържание: 22 думи;

скрито платено съдържание: 18 думи;

Сметка 103. Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация(Активно-пасивна /Аналитична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 103 е активно-пасивна счетоводна сметка, която се използва за отчитане на ликвидационния капитал на предприятията, които са обявени в ликвидация или в несъстоятелност. В тази сметка следва да се отнася финансовият резултат от процеса на ликвидация или несъстоятелност на дружеството. В началото на всеки отчетен период резултатът от ликвидацията или несъстоятелност за предходния период се отнася в сметка „Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация“.

скрито платено съдържание: 103 думи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството Годишните финансови отчети на предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност се съставят на базата на Национален счетоводен стандарт 13 „Отчитане при ликвидация и несъстоятелност“. Там е регламентирано отчитането на ликвидационния капитал и представянето му във финансовите отчети на дружество в ликвидация или в несъстоятелност.

скрито платено съдържание: 71 думи;
скрито платено съдържание: 34 думи;
скрито платено съдържание: 40 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Натрупани загуби от

скрито платено съдържание: 7 думи;

нач. с-до Кт              Положителен резултат от

скрито платено съдържание: 20 думи;

обороти Дт              Намаление

обороти Кт               Увеличение

крайно с-до Дт       Натрупани загуби от

скрито платено съдържание: 7 думи;

крайно с-до Кт        Положителен резултат от

скрито платено съдържание: 20 думи;

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 31 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация – при отнасяне на отрицателния резултат от ликвидацията или несъстоятелността в „Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация“;

скрито платено съдържание: 27 думи;

скрито платено съдържание: 16 думи;

скрито платено съдържание: 14 думи;

скрито платено съдържание: 12 думи;

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация – при отнасяне на положителния резултат от ликвидацията или несъстоятелността в Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация, който ще се използва за удовлетворяване на кредиторите и акционерите/съдружниците;

скрито платено съдържание: 14 думи;

скрито платено съдържание: 14 думи;

Сметка 104. Капитал на предприятия с нестопанска дейност(Пасивна/Аналитична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 104 е пасивна счетоводна сметка, която отчита имуществените вноски на учредителите.

скрито платено съдържание: 64 думи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно действащия Закон за счетоводството предприятията – юридически лица с нестопанска цел, независимо от обемите си, съставят Годишните си финансови отчети, на базата на Национален счетоводен стандарт 9 „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност“.

скрито платено съдържание: 80 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Не може да има.

нач. с-до Кт              Размерът на

скрито платено съдържание: 6 думи;

обороти Дт              Намаление

обороти Кт               Увеличение

крайно с-до Дт       Не може да има.

крайно с-до Кт        Размерът на

скрито платено съдържание: 6 думи;

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 36 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

скрито платено съдържание: 22 думи;

125 Резултат от дейността на предприятия с нестопанска цел – за приключване на отрицателния резултат от нестопанската цел от предходния отчетен период.

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

скрито платено съдържание: 17 думи;

125 Резултат от дейността на предприятия с нестопанска цел – за приключване на положителния резултат от нестопанската цел от предходния отчетен период.

Група 11: Капиталови резерви

Сметка 111. Законови резерви(Пасивна/Аналитична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 111 е пасивна счетоводна сметка, която се използва за отчитане на резерви, заделени по силата на нормативен акт.

скрито платено съдържание: 55 думи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Най-често срещаните Законови резерви се формират съгласно изискванията на Търговския закон. Всички акционерни дружества (АД) са длъжни да формират фонд „Резервен”, като заделят най-малко 10% от печалбата си, до достигане на 10% или повече от капитала, определен в устава.

скрито платено съдържание: 89 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Не може да има.

нач. с-до Кт              Размерът на формираните

скрито платено съдържание: 6 думи;

обороти Дт              Намаление

обороти Кт               Увеличение

крайно с-до Дт       Не може да има.

крайно с-до Кт        Размерът на

скрито платено съдържание: 6 думи;

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 15 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

101 Основен капитал, изискващ регистрация – при увеличение на капитала, когато Законовите резерви превишават 10% от него;

скрито платено съдържание: 49 думи;

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

122 Неразпределена печалба от минали години – при увеличение на капитала за сметка на натрупана и неразпределена печалба от минали години;

скрито платено съдържание: 22 думи;

Сметка 112. Резерв от последващи оценки на дълготрайни активи(Пасивна/Аналитична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 112 е пасивна счетоводна сметка, която се използва за отчитане на резерви, възникнали от преоценка на дълготрайни материални или нематериални активи, когато те се отчитат по справедлива стойност, съгласно приложимата счетоводна база.

скрито платено съдържание: 69 думи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Националните счетоводни стандарти не допускат създаване на Резерв от последващи оценки на дълготрайни активи, защото не допускат последващо отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи по справедлива стойност.

скрито платено съдържание: 245 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Не може да има.

нач. с-до Кт              Размерът на формираните

скрито платено съдържание: 6 думи;

обороти Дт              При намаление на Резерви от последващи оценки

скрито платено съдържание: 17 думи;

обороти Кт               При увеличение на Резерви от последващи оценки

скрито платено съдържание: 8 думи;

крайно с-до Дт       Не може да има.

крайно с-до Кт        Размерът на Резерви от последващи оценки

скрито платено съдържание: 7 думи;

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 18 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

122 Неразпределена печалба от минали години – при отписване на Резерва от последващи оценки на активи и отнасянето му към резултат от предходни години. Това отписване на резерва се прави при отписване на самия актив;

скрито платено съдържание: 75 думи;

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

група 24 Амортизация на дълготрайни активи – при увеличаване на балансовата стойност на актива до справедливата стойност;

скрито платено съдържание: 23 думи;

Сметка 113. Резерв от последващи оценки на финансови инструменти(Активно-пасивна/Аналитична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 113 е активно-пасивна счетоводна сметка, която се използва за отчитане на резерви или непризнати загуби от последваща оценка на финансови активи, държани на разположение за продажба, когато предприятието е възприело подхода за отчитане на разликите между справедливата стойност и балансовата стойност.

скрито платено съдържание: 109 думи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Отчитането на този резерв се осчетоводява в зависимост от приложимите счетоводни стандарти, третиращи отчитането на финансови инструменти.

скрито платено съдържание: 22 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Не може да има.

нач. с-до Кт              Размерът на формираните

скрито платено съдържание: 7 думи;

обороти Дт              При намаление на Резерви от последващи оценки

скрито платено съдържание: 20 думи;

обороти Кт               При увеличение на Резерви от последващи оценки

скрито платено съдържание: 9 думи;

крайно с-до Дт       Не може да има.

крайно с-до Кт        Размерът на Резерви от последващи оценки

скрито платено съдържание: 7 думи;

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 17 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

228 Инвестиции във финансови активи на разположение за продажба – при намаление на справедливата стойност на финансовия актив;

скрито платено съдържание: 61 думи;

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

228 Инвестиции във финансови активи на разположение за продажба – при увеличение на справедливата стойност на финансовия актив;

скрито платено съдържание: 29 думи;

Сметка 114. Резерв от емисия на акции(Пасивна/Аналитична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 114 е пасивна счетоводна сметка, която се използва за отчитане на резервите, възникнали при продажба на нова емисия собствени акции над номинал. Положителната разлика между продажната цена и номиналната стойност се отразява като резерв, който увеличава собствения капитал на дружеството.

скрито платено съдържание: 73 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Не може да има.

нач. с-до Кт              Размерът на Резервите от

скрито платено съдържание: 8 думи;

обороти Дт              При намаление на Резерви от

скрито платено съдържание: 7 думи;

обороти Кт               При увеличение на Резерви от

скрито платено съдържание: 7 думи;

крайно с-до Дт       Не може да има.

крайно с-до Кт        Размерът на Резервите от

скрито платено съдържание: 8 думи;

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 11 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

101 Основен капитал – при използване на Резервите от емисии на акции за увеличение на капитала.

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

скрито платено съдържание: 24 думи;

Сметка 115. Резерви, свързани с капитал(Пасивна/Синтетична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 115 е пасивна счетоводна сметка, която се използва за отчитане на резервите, възникнали при преобразуване на дружества, например преструктуриране на дружества под общ контрол – вливане, сливане, отделяне и т.н. По тази сметка се отразява положителната разлика между придобитите активи и пасиви в приемащото/нововъзникнало предприятие.

скрито платено съдържание: 66 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Не може да има.

нач. с-до Кт              Резерви, свързани с

обороти Дт              При намаление на Резервите, свързани с

обороти Кт               При увеличение на Резервите, свързани с

крайно с-до Дт       Не може да има.

крайно с-до Кт        Размерът на Резервите, свързани с

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

101 Основен капитал – при използване на Резервите от емисии на акции за увеличение на капитала.

скрито платено съдържание: 20 думи;

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

скрито платено съдържание: 31 думи;

Сметка 116. Обратно изкупени собствени акции(Активна/Синтетична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 116 е активна счетоводна сметка, която се използва за отчитане на обратно изкупените собствени акции. Обратното изкупуване на собствени акции може да се използва за намаляване на акционерния капитал чрез обезсилване на изкупените акции, или за продажба или предоставяне на акциите на други акционери, например на персонала.

скрито платено съдържание: 71 думи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

При прилагане на международни стандарти,

скрито платено съдържание: 10 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Номинална стойност на обратно изкупените

скрито платено съдържание: 6 думи;

нач. с-до Кт              Не може да има.

обороти Дт              При изкупуване на

обороти Кт               При обезсилване, продажба или

крайно с-до Дт       Номинална стойност на обратно изкупените

скрито платено съдържание: 6 думи;

крайно с-до Кт        Не може да има.

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 15 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

скрито платено съдържание: 12 думи;

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

101 Основен капитал, изискващ регистрация – при обезсилване на изкупени собствени акции;

скрито платено съдържание: 28 думи;

Сметка 117. Резерви, формирани от печалба(Пасивна/Аналитична)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сметка 117 е пасивна счетоводна сметка, която се използва за отчитане на резерви, които са формирани от разпределяне на печалбата, но не поради някакви законови разпоредби, а единствено и само по решение на собствениците на капитала.

скрито платено съдържание: 61 думи;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Резервите, заделени от неразпределената счетоводна печалба, по силата на някакъв нормативен акт, се отчитат по сметка 111 „Законови резерви“, а по сметка 117 „Резерви, формирани от печалбата“ се отчитат всички останали резерви, формирани от разпределяне на печалбата.

скрито платено съдържание: 30 думи;

ОБОРОТИ И САЛДА НА СМЕТКАТА

нач. с-до Дт             Не може да има.

нач. с-до Кт              Размерът на формираните Резерви, формирани от

обороти Дт              Намаление на Резерви,

обороти Кт               Увеличение на Резерви,

крайно с-до Дт       Не може да има.

крайно с-до Кт        Размерът на Резерви, формирани от

АНАЛИТИЧНА СТРУКТУРА НА СМЕТКАТА

скрито платено съдържание: 11 думи;

ДЕБИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С КРЕДИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ

101 Основен капитал, изискващ регистрация – при увеличение на основния капитал по решение на собствениците на капитала;

скрито платено съдържание: 51 думи;

КРЕДИТЪТ НА СМЕТКАТА КОРЕСПОНДИРА С ДЕБИТА НА СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

скрито платено съдържание: 44 думи;