ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 17 март 2020 658 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Има ли значение за данъка, удържан при източника, начинът на плащане?

Фактическа Обстановка

Хотел сключва договор за заем за определена сума с американско дружество. В договора е уговорено, че българското дружество дължи годишна лихва в размер от 8%. Хотелът учредява акционерно дружество и прехвърля част от акциите му на американското дружество, като по този начин изплаща задължението си към него. С ревизионен акт НАП начислява на българското дружество данък, удържан при източника, за лихвите, изплатени в полза на американското дружество. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 81 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на шести ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Цветелина Дукова и с участието на прокурора Лиляна Кръстанова изслуша докладваното от съдията МИЛЕНА ЗЛАТКОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационните жалби на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /"ОДОП"/ - София при ЦУ на НАП и "Хотел Планета" ЕООД чрез адв. Петров против решение № 2639 от 19.04.2018 г. на Административен съд - София - град /АССГ/, постановено по адм. д. № 3568/2017 г.

С касационната жалба на директора на Дирекция " ОДОП" - София се оспорва решението в частта му, в която е отменен ревизионен акт /РА/ № Р-22221415005670-091-001/08.06.2016 г. Излагат се доводи за неправилно приложение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, съставляващи отменителни касационни основания по чл. 209, т. 3, АПК. Претендира се отмяна на решението на АССГ в посочената част, включително в частта му за разноските, и присъждане на юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба - "Хотел Планета" ЕООД, ЕИК 131204888 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 357, офис 31 и съдебен адрес: гр. София, ул. "Бисер" № 2, ет. 2, ап. 5 - оспорва същата чрез процесуалния си представител адв. Петров по съображения, изложени в писмено становище, и заявява искане да бъде оставено в сила първоинстанционното решението в оспорената му част, както и за присъждане на разноски.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за допустимост и неоснователност на касационната жалба.

С касационната жалба на "Хотел Планета" ЕООД се оспорва решението в частта му, в която е отхвърлена жалбата на дружеството против РА, с доводи за неправилно приложение на материалния закон и необоснованост, съставляващи отменителни касационни основания по чл. 209, т. 3, предложения първо и трето АПК. Претендира се отмяна на решението на АССГ в посочената част, включително в частта му за разноските, и присъждане на разноски за двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба - директорът на Дирекция "ОДОП" - София оспорва същата чрез процесуалния си представител юрк. Лилия Иванова Христова и заявява претенция за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за допустимост и неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, първо отделение, след като прецени наведените в касационните жалби доводи, валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон в изпълнение изискването на чл. 218 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационните жалби като подадени в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежни страни срещу съответните части от подлежащ на касационно оспорване съдебен акт, неблагоприятни за тях, са допустими.

Предмет на съдебен контрол в производството пред АССГ е бил РА № Р-22221415005670-091-001/08.06.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - София, потвърден в оспорената част с решение № 29/09.01.2017 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - София. В жалбата си до съда жалбоподателят ясно и конкретно е посочил частите от РА, които оспорва, а именно: 1. Отказано право на данъчен кредит на основание чл. 69, ал. 1 ЗДДС за данъчните периоди м. юни - м. декември 2011 г. в общ размер 44 618.43 лв. и лихви в размер на 19 444.41 лв. /по РА лихвите са в размер 20 660.42 лв./; 2. корпоративен данък за 2011 г. в размер на 22 309.22 лв. и лихви 9 480.54 лв. /по РА - 10 107.42 лв., от които лихви върху допълнително определените задължения за корпоративен данък - 9 517.01 лв. и лихви за невнесен авансово данък в размер на 590.41 лв./; 3. Лихви върху невнесен авансово данък за 2012 г. в размер на 818.58 лв.; 4. Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица за 2010 г. в размер на 239 303.25 лв. и лихви 120 367.74 лв. /според таблицата на РА и мотивите на стр. 22 лихвата е в размер на 126 956.27 лв./; 5. Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица за 2011 г. в размер на 56 933.85 лв. и лихва - 22 736.04 лв. /според таблицата на РА и мотивите на стр. 22 лихвата е в размер на 24 303.54 лв./.

Съобразявайки задължението си по чл. 218, ал. 2 АПК, настоящият касационен състав преценява решението на АССГ като валидно и допустимо.

Първостепенният съд правилно е приел, че оспорването на РА по съдебен ред е допустимо, както и че РА е издаден от компетентни органи по приходите в изпълнение изискването на чл. 119, ал. 2 ДОПК в приложимата редакция. Ревизионното производство е възложено от компетентен орган, определен по реда на чл. 112, ал. 2, т. 1 ДОПК със заповед на директора на ТД на НАП. Не са допуснати при извършването на ревизията съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Спазени са изискванията на чл. 120 ДОПК относно формата и съдържанието на РА.

І. По касационната жалба на "Хотел Планета" ЕООД:

Настоящият касационен състав преценява като правилно решението на АССГ в частта му, в която е отхвърлена жалбата на "Хотел Планета" ЕООД против частта от РА, в която се установени задължения за данък върху доходите на чуждестранни юридически лица за 2010 г. в размер на 239 303.25 лв. и лихви 120 367.74 лв., както и за данък върху доходите на чуждестранни юридически лица за 2011 г. в размер на 56 933.85 лв. и лихва - 22 736.04 лв. /лихвите в мотивите на решението на стр. 10 са посочени в оспорения с жалбата размер/, поради следното:

Не е спорно между страните, че по сметка 621 "Разходи за лихви" дружеството през 2010 г. е начислило лихви в общ размер 6 020.269.55 лв. Това се установява и от приложения по делото отчет за приходите и разходите за 2010 г. Част от тези лихви в размер на 2 393 032.45 лв. са начислени в полза на "Лейксайт Кансълтанси Сървисис", САЩ. Не е спорно, че по същата сметка 621 "Разходи за лихви" дружеството през 2011 г. е начислило лихви в полза на "Лейксайт Кансълтанси Сървисис", САЩ в размер на 569 338.48 лв. Вещото лице по назначената ССЕ потвърждава осчетоводяването на разходи за лихви в полза на дружеството от САЩ по дебита на сметка 621 и кредита на сметка 499 "Други кредитори", приключена със сметка 123 "Печалби и загуби за текущата година". От данните в РД /стр. 16/ се установява, че през 2011 г. по кредита на сметка 499 "Други кредитори в лева" е отразена получена сума в размер на 3 697 952.51 лв. от "Лейксайт Кансълтанси Сървисис", САЩ. По дебита на сметка 499 е отразено погасяване на задължението към "Лейксайт Кансълтанси Сървисис", САЩ чрез акции от новоучреденото дружество "Планета Инвестмънт Груп" ЕАД, ЕИК 201551371. Получени суми от "Лейксайт Кансълтанси Сървисис", САЩ са отразени и по кредита на сметка 4992 "Кредитори във валута" - 2 432 715.76. Погасяването на това задължение е отразено по дебита на същата сметка чрез акции от "Планета Инвестмънт Груп" ЕАД в размер на левова равностойност - 7 894 522.52 лв.

скрито платено съдържание: 2468 думи;