ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 24 април 2020 832 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Злополука, настъпила в извън работно време, може ли се счита за трудова?

Фактическа Обстановка

Физическо лице сключва трудов договор с Дружество на 02.11.2015 г., с който е назначено на позиция „Кофражист“. На 15.11.2016 г. лицето пада от третия етаж на новостроящ се блок, докато извършва кофражни работи. Плочата, от която лицето пада, е необезопасена. Работникът получава множество охлузвания по цялото тяло, които водят до временната му нетрудоспособност. НОИ извършва разследване по случая и с разпореждане от 26.05.2016 г. установява, че става дума за трудова злополука. Работодателят обжалва разпореждането на НОИ с мотива, че злополуката се е случила след приключване на работното време, поради което не може да бъде разглеждана като трудова.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 77 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИЕТА МИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

ЮЛИЯ ТОДОРОВА

при секретар и с участието на прокурора В. Н. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството e по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба на "Пламекс 73" ЕООД, гр. Перник против решение № 117/27.04.2017 г., постановено по адм. д. № 421/2016 г. по описа на Административен съд - Перник, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против решение № КРД -5/29.07.2016 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) - Перник, с което е потвърдено разпореждане № 29 от 26.05.2016 г. на длъжностното лице по осигуряването при ТП на НОИ - Перник за приемане на декларираната злополука, настъпила на 15.11.2015 г. със С. Б. И., за трудова. Жалбоподателят поддържа че решението е постановено в противоречие с материалния закон. Моли да бъде отменено и да се постанови нов съдебен акт по същество, с който решението на директора на ТП на НОИ - Перник да бъде отменено.

Ответникът - директорът на ТП на НОИ - Перник не изразява становище по касационната жалба.

Ответникът - С. Б. И. също не изразява становище.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Като взе предвид изложеното в касационната жалба и данните по делото настоящият състав на Върховния административен съд, шесто отделение, констатира следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и от страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна по следните съображения.

Решението на Административен съд - Перник е постановено в съответствие с материалния закон и се обосновава от представените доказателства.

Първоинстанционният съд правилно приема, че не са налице основания за отмяна на оспорения административен акт. 3аконосъобразно е заключението, че решението на административния орган е постановено в границите на компетентност на издателя, очертани с чл. 117, ал. 1, т. 2, б. "г" от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и при спазване изискванията за форма, предвидени в чл. 117, ал. 3 от кодекса. Решението на директора на ТП на НОИ- Перник е писмено и съдържа фактическите и правни основания за издаване на акта. Изложени са подробни съображения относно причините и обстоятелствата, при които е настъпило увреждането на С. И., както и аргументи, поради които травматичното засягане на здравето на лицето следва да се приеме за трудова злополука. Подробни данни за причините и обстоятелствата, при които е настъпило увреждането на Илиев се съдържат и в протокола от 10.05.2016 г., съставен при разследването на злополуката. Този документ е част от преписката и към него изрично препраща разпореждането от 26.05.2016 г. на длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 КСО, поради което фактите в протокола следва да се възприемат като част от мотивите на административния акт.

скрито платено съдържание: 1025 думи;