ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 10 април 2020 709 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се счита за трудова – злополука, която е настъпила преди началото на работния ден?

Фактическа Обстановка

Физическо лице, работник в завод, се явява на работното си място в 08.00 ч. сутринта (преди започване на работния ден). Малко след това лицето си тръгва от завода и към 08:25 ч. (отново преди началото на работния ден), докато управлява личния си автомобил, катастрофира и загива. НОИ издава разпореждане, с което определя злополуката като трудова. Работодателят обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 87 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

ЮЛИЯ ТОДОРОВА

при секретар и с участието на прокурора В. С. изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. д. № *****/****

Производство по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТП на НОИ - Ямбол против решение № 107/03.07.2017 г. по адм. д. № 121/2017 г. на Административен съд - Ямбол. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон във връзка с прилагането на чл. 55, ал. 2, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), съществени нарушения на съдопроизводствени правила и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Ответникът по касационната жалба - "Вакуум ел систем" ООД, гр. Ямбол, чрез адв. Атанасова изразява становище за неоснователност на същата.

Ответниците по касационната жалба - Д. К. П. и Г. Д. П. и двамата от гр. Сливен не изразяват становища.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на касационното оспорване. Посочва, че съдебното решение е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствени правила, като съдът не е обсъдил всички доказателствени средства и не е изложил мотиви, кои от тях следва да бъдат кредитирани и дали са налице основанията по чл. 146, т. 4 и т. 5 АПК, а изводите за основанията по чл. 146, т. 3 АПК се явяват необосновани.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение намира касационната жалба за подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК е основателна.

скрито платено съдържание: 723 думи;