ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

актуално 24 април 2020 886 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Злополука, получена на работното място, но квалифицирана като битова в болничния лист, счита ли се за трудова?

Фактическа Обстановка

Физическо лице на трудов договор работи на машина за опаковане на флумастери. При зареждане на машината си удря крака с нея и усеща остра болка. След посещение при лекар се установява, че лицето е счупило ходилна кост на десния си крак. В болничния лист на лицето е вписано, че травмата е получена при битова злополука. Лицето декларира трудова злополука пред НОИ. НОИ издава разпореждане, с което определя злополуката като трудова, но работодателят го обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 103 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на деветнадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА ПАПАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ:

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар и с участието на прокурора М. Т. изслуша докладваното от съдията НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ по адм. д. № ***/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

С решение № 1804 от 07.11.2016 г., постановено по административно дело № 969/2016 г., Административен съд - Бургас е: 1) отхвърлил жалбата на "КОХ-И-НООР ХЕМУСМАРК" АД, ЕИК 102017266, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ПЗ, кв. "Славейков", представлявано от изпълнителен директор В. Н. С., против решение № 1040-02-27/14.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ (Териториално поделение на Националния осигурителен институт) - Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 5101-02-53#3/18.02.2016 г. на длъжностното лице при ТП на НОИ - Бургас, с което на основание чл. 60, ал. 1 от КСО декларираната злополука с вх. № 142/17.11.2015 г. на ТП на НОИ - Бургас, станала с Р. П. Д. на 12.01.2015 г., се приема за трудова по чл. 55, ал. 1 от КСО - внезапно увреждане, станало по време и във връзка с извършената работа; 2) осъдил "КОХ-И-НООР ХЕМУСМАРК" АД, ЕИК 102017266, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ПЗ, кв. "Славейков", представлявано от изпълнителен директор В. Н. С., да заплати на ТП на НОИ - Бургас направените по делото разноски за възнаграждение на юрисконсулт в размер на 300 лева; 3) осъдил "КОХ-И-НООР ХЕМУСМАРК" АД, ЕИК 102017266, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ПЗ, кв. "Славейков", представлявано от изпълнителен директор В. Н. С., да заплати на Р. П. Д., ЕГН **********, от гр. Бургас, кв. "Меден рудник", бл. 456, вх. "Г", ет. 6, ап. 69, направените по делото разноски за възнаграждение на адвокат в размер на 300 лева.

Така постановеното решение е оспорено с касационна жалба от "КОХ-И-НООР ХЕМУСМАРК" АД, ЕИК 102017266, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ПЗ, кв. "Славейков", представлявано от изпълнителен директор В. Н. С., действащ чрез процесуалния си представител адв. С. М.. Пълномощникът на касатора навежда доводи за неправилност на съдебния акт, относими към касационните отменителни основания по чл. 209, т. 3, предл. 1 и 3 от АПК - нарушение на материалния закон и необоснованост. Исканията са за отмяна на решението на Административен съд - Бургас, както и отмяна на решение № 1040-02-27/14.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ - Бургас, като се претендира и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът по касация - директорът на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Бургас, не изразява становище по касационната жалба.

Другият касационен ответник - Р. П. Д. от гр. Бургас, действащ чрез процесуалния представител адв. Й. Й., в писмен отговор изразява становище за неоснователност на касационната жалба и правилност на оспореното с нея съдебно решение, поради което моли последното да бъде оставено в сила, като претендира и присъждане на адвокатско възнаграждение.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение, че касационната жалба е процесуално допустима, но е неоснователна, и сочи, че съдебният акт е правилен и не са налице касационни основания за отмяната му.

Върховният административен съд, шесто отделение, счита касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК, за която атакуваното с нея решение е неблагоприятно, срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт.

След като провери решението по реда на чл. 218 от АПК, настоящият съдебен състав намира касационната жалба за неоснователна.

Административен съд - Бургас правилно е установил фактическата обстановка по делото.

Р. П. Д., която е работила на 12.01.2015 г. на машина BF 12 в производствен цех "Опаковки за флумастери" на "КОХ-И-НООР ХЕМУСМАРК" АД, гр. Бургас, при поредно зареждане се удря и получава остра болка в десния крайник. При посещение при лекар се установява счупване на метатарзална кост на десен крак. С молба вх. № 5101-02-53/17.11.2015 г. до ТП на НОИ - Б. Д. е декларирала трудова злополука, в рамките на едногодишния срок съгласно чл. 57, ал. 2 от КСО, случила се на 12.01.2015 г. Със заповед № 1015-02-122/02.12.2015 г. на директора на ТП на НОИ - Бургас, издадена на основание чл. 58 от КСО, било наредено да се извърши разследване на злополуката, като е определена комисия, която за резултатите от извършената проверка е съставила протокол № 5103-02-2/11.02.2016 г. След извършената служебна проверка на обстоятелствата във връзка с инцидента и на основание съставения протокол от комисията, било издадено разпореждане № 5101-02-53#3/18.02.2016 г. на длъжностно лице при ТП на НОИ - Бургас, с което на основание чл. 60, ал. 1 от КСО, декларираната злополука с вх. № 142/17.11.2015 г. на ТП на НОИ - Бургас, станала с Р. Д. на 12.01.2015 г., е приета за трудова по чл. 55, ал. 1 от КСО - внезапно увреждане, станало по време и във връзка с извършената работа. Последвало е обжалване по административен ред от страна на "КОХ-И-НООР ХЕМУСМАРК" АД гр. Бургас, но разпореждането е потвърдено с решение № 1040-02-27/14.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ - Бургас.

скрито платено съдържание: 1389 думи;