ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 24 април 2020 754 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Злополука, настъпила на машина, която не е част от трудовата характеристика на работник, може ли да се счита за трудова?

Фактическа Обстановка

Физическо лице, работещо на трудов договор като машинен оператор на металорежещи машини, удря показалеца на дясната си ръка, докато работи на машина. Лицето подава заявление за признаване на злополуката за трудова, но работодателят му отказва да го приеме. НОИ възлага извършване на проверка. При проверката са събрани свидетелски показания от работещи в цеха, както и от представител на цеха, който твърди, че в деня на инцидента (26.02.2016 г.) лицето не е било на работа. НОИ е изискало и информация от болницата, в която е оказана първа помощ на лицето след инцидента. След анализиране на представените доказателства НОИ издава разпореждане, с което приема, че не става дума за трудова злополука.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 168 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на девети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

ДЕСИСЛАВА СТОЕВА

при секретар и с участието на прокурора А. Г. изслуша докладваното от съдията ДЕСИСЛАВА СТОЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба на К. С. А. от гр. Перник против Решение № 361 от 15.03.2017 г., постановено по административно дело № 519 по описа за 2016 г. на Административен съд - Благоевград, с което е отхвърлена жалбата му против Решение № 2153-01-50/22.07.2016 г. на директора на ТП на НОИ- Благоевград, с което е потвърдено Разпореждане № 026 от 08.06.2016 г. на длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 от КСО при ТП на НОИ - Благоевград.

Касаторът твърди, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, като изтъква, че доводите на съда са в резултат на едностранно тълкуване на писмените и гласни доказателства. Моли обжалваното решение да бъде отменено и решено по същество.

В съдебно заседание, касаторът се явява лично и с адв. Александров.

Ответникът по делото - директорът на ТП на НОИ - Благоевград, не се представлява.

Ответникът - "Ифестос Балкан" ООД, чрез адв. Ел. Костова, не се представлява, с оглед молба за служебна ангажираност, но депозира писмен отговор с подробни аргументи за неоснователност на оспорването. Претендира и присъждане на разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура счита касационната жалба за подадена в срок от надлежна страна и допустима, а по същество- неоснователна.

Върховният административен съд прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, обсъди правилността на обжалваното решение и намира касационната жалба за процесуално допустима, а по същество за неоснователна.

Първоинстанционният съд е изяснил фактическата обстановка по спора, като е анализирал приетите писмени доказателства и гласните обяснения на разпитаните свидетели в тяхната съвкупност, като е установил следното:

На 08.04.2016 г. в Дирекция "Инспекция по труда" е постъпило заявление от К. А., съдържащо данни, че същият, като работник в "Ифестос Балкан" ООД, на 26.02.2016 г., около 11,00 часа, при работа с машина, е ударил показалеца на дясната си ръка, за което не е съставен протокол за трудова злополука. В заявлението е посочено още, че работодателят е отказал да приеме заявление за обявяване на злополуката като "трудова".

Предвид подаденото заявление, директорът на ТП на НОИ- Благоевград е възложил извършването на проверка по спазване на нормативните актове по държавното обществено осигуряване на дружеството от контролен орган на ТП на НОИ- главен инспектор по осигуряването.

В изпълнение на цитираната заповед, в периода 15.04.2016 г.-26.04.2016 г., е извършена проверка, при която е установено, че Андреев е бил в трудово правоотношение с "Ифестос Балкан" ООД, съгласно трудов договор № 10/04.11.2015 г., на длъжност "машинен оператор, металорежещи машини" в машинен цех, находящ се в град Петрич, ул. "Места" № 3, консервен цех № 2. При проверката са събрани писмени обяснения от Х. К. и Т. С., както и от представляващия дружеството, който е оспорил твърденията на Андреев, посочвайки, че работникът не е бил на работа на процесната дата и в стопанисвания от дружеството цех не е настъпвала трудова злополука. Резултатите от извършената проверка са отразени в Констативен протокол № 1036-01-31/26.04.2016 г., въз основа на който на дружеството са дадени задължителни предписания за представяне на протокол за резултатите от извършено вътрешно разследване на злополуката и декларация за трудова злополука.

скрито платено съдържание: 1143 думи;