ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 12 март 2020 961 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как животновъд доказва консумация на животни за лични нужди?

Фактическа Обстановка

Дружество с предмет на дейност отглеждане на едър рогат добитък отчита 119 говеда за период от 4 години като заклани за лична консумация. НАП извършва ревизия и установява, че Дружеството не е отчело приходи от продажба на говеда. Данъчните издават ревизионен акт на Дружеството, с който увеличават финансовия му резултат с предполагаемия приход от продажбата на 119 животни. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 131 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на шести ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Джогов" ЕООД - с. Бисер, Община Харманли, Област Хасково срещу решение № 1014/08.05.2017 г., постановено по адм. д. № 1227/2017 г. по описа на Административен съд - гр. Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу РА № Р-16002616003724-091-001/10.02.2017 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 215/19.04.2017 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП за установени задължения на дружеството за ДДС в общ размер на 9 298,78 лв. и лихви - 3 350,53 лв. и за допълнително установен корпоративен данък за 2012 г. в размер на 1 250,10 лв. и лихви - 491,11 лв., за 2013 г. в размер на 1 143,60 лв. и лихви - 333,07 лв., за 2014 г. в размер на 1 335,41 лв. и лихви - 253,24 лв. и за 2015 г. в размер на 92,02 лв. и лихви - 8,08 лв. Релевират се оплаквания, че обжалваното решение е неправилно поради допуснати нарушения при прилагането на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, представляващи отменителни основания по чл. 208 и сл. от АПК. Касационният жалбоподател се позовава на свидетелските показания на Н. К. - ветеринарен лекар и въз основа на тях обосновава твърдение, че продажба на добитък не е извършвана, а също и от свидетелските показания на С. С. - син на едноличния собственик на капитала на "Джогов" ЕООД, като оплакването е, че съдът не се е съобразил с тези показания. Според касационния жалбоподател съдът въпреки, че е приел заключението на съдебно-счетоводната експертиза е игнорирал достоверността му, а в заключението си експертът изрично е посочил, че не са налице данни за осъществени продажби, доставки или получаване на парични средства от продажби. Неправилно според касатора съдът е възприел единствено информацията от Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), а и същите не са изследвани задълбочено и не е направена нужната проверка дали въобще е налице доставка и продажба на стоки, както и по какъв начин е осъществявана самата продажба на животни. В касационната жалба се съдържа оплакване, че не са взети предвид от съда документите, у предоставени от дружеството към момента на извършване на ревизията, а именно актове за ликвидация на животни, заклани и изконсумирани с номера на ушните марки и за което редовно е бил уведомяван ветеринарния лекар Н. К.. В касационната жалба и в депозираното по делото писмено становище на "Джогов" ЕООД се иска отмяна на обжалваното решение и отмяна на ревизионния акт.

Ответникът по касационната жалба директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, редовно призован не е изпратил свой представител и не е изразил становище.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението като правилно да се остави в сила.

Върховният административен съд, Първо отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

За да отхвърли жалбата на "Джогов" ЕООД срещу посочения по-горе ревизионен акт за начислени задължения за ДДС и корпоративен данък първоинстанционният съд е приел, че са налице неотчетени приходи от продажби на животни (говеда), за които законосъобразно приходните органи са начислили допълнително ДДС и корпоративен данък за ревизираните периоди - 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. Съдът е приел, че правилно ревизията е преминала по особения ред при наличие на предпоставките за това на чл. 122, ал. 1, т. 2 и 4 ДОПК.

За 2012 г. съдът е приел, че жалбоподателят е получил от вътреобщностно придобиване ( ВОП) на трактор "John Deere" от Великобритания, за което е издаден протокол № 10...34/01.03.2012 г. с данъчна основа 59 100 лв. и ДДС 11 820 лв., като е установено, че този протокол е отразен в дневниците за покупки и продажби пред месец март 2012 г., а също и в справката-декларация за посочения месец. За установено е прието от съда, че тракторът впоследствие е продаден, но приходи от продажбата му не са отчетени от "Джогов" ЕООД, макар фактурата за продажба № 10...34/12.03.2012 г. да е отразена в дневника за продажби. Възприето е от съда, че неотчетените приходи от продажбата на трактора са в размер на 62 000 лв., а неотчетените разходи - 59 100 лв., поради което неотчетената печалба е в размер на 2 900 лв. Прието е от съда за установено, че за този ревизиран период съгласно представените ветеринарно-медицински свидетелства за транспортиране на животни, от животновъдния обект на ревизиращото дружество са напуснали 31 бр. говеда, като същите са били продадени на М. С. - 6 бр., на "Юри и син" ЕООД - 17 бр., а за останалите липсват данни на кого са продадени, но липсват данни да са осчетоводени от "Джогов" ЕООД приходи от продажби..

скрито платено съдържание: 1884 думи;