ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 12 март 2020 926 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Следва ли направени плащания от работодателя за застраховки да се включват към доходите на служители по трудови правоотношения?

Фактическа Обстановка

Дружество има за основна икономическа дейност проектиране, изработка на плавателни съдове и плаващи съоръжения и др., като дейността се осъществява в кораборемонтен завод. За периода 2011 – 2012 г. Дружеството отчита разходи за служители за застраховки „Живот“. Разходите по застраховките са за негова сметка, а ползватели са служители с над 1 година трудов стаж. Върху разходите за застраховки не се начислява данък по ЗДДФЛ и не са внасяни осигурителни вноски. НАП прави ревизия на Дружеството и установява, че върху разходите за застраховки, извършени от него еднократно за 2011 и 2012 г., не е начислен данък по ЗДДФЛ (месечно или еднократно), както и че не са начислявани и не са внасяни вноски за фонд „Пенсии“, фонд „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“ по КСО и вноски за здравно осигуряване по ЗЗО. Издаден е ревизионен акт, който Дружеството обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 137 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести септември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Ч. С. изслуша докладваното от съдията СВИЛЕНА ПРОДАНОВА по адм. д. № *****/****

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София при ЦУ на НАП срещу решение № 6584 от 31.10.2016 г., постановено по адм. д. № 4688/2016 г. по описа на Административен съд София-град /АССГ/.

В касационната жалба и допълнението към нея се релевират оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради допуснати нарушения при прилагането на материалния закон - отменително основание по чл. 209, т. 3 АПК. Излагат се подробни съображения. Претендира се отмяна на атакуваното съдебно решение и отхвърляне на жалбата. Процесуалният представител юрск. Аврамова прави искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на ответната страна.

Ответникът по касационната жалба - "МТГ - Делфин" АД, чрез процесуалните представители адв. Димитрова и Балкански, в становище по съществото на спора и в писмени бележки, оспорват основателността на жалбата. Направено е искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски, за което се представят списък на разноски и доказателства за договаряне и плащане.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, счита, че касационната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното решение № 6584/31.10.2016 г., постановено по адм. д. № 4688/2016 г. по описа на АССГ е отменен ревизионен акт /РА/ № Р-29002915004277-091-001/08.01.2016 г., издаден от М. С. на длъжност началник сектор "Ревизии и проверки" в отдел "Контрол" при ТД на НАП, ГДО, като орган, възложил ревизията и Р. Т. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП, ГДО като ръководител на ревизията, в обжалваната и потвърдена част с решение № 511/29.03.2016 г. на директора на дирекция "ОДОП" София при ЦУ на НАП. С процесния РА, в потвърдената му и обжалвана по съдебен ред част, органите по приходите са установили задължения за дружество "МТГ-Делфин" АД гр. Варна /РЛ/ по чл. 48 ЗДДФЛ за м.12.2011 г. данък в размер на 16 102,95 лв. и съответната лихва и за м.12.2012 г. - данък в размер на 15 930,90 лв. и съответната лихва, както и задължения за осигурителни вноски за 2011 г. и 2012 г. - за ДОО, ЗОО-УПФ, за ДЗПО-ППФ и ЗО и съответните лихви върху тях.

Фактическата обстановка е безспорна и същата е установена пълно от първоинстанционния съд въз основа на събраните писмени доказателства и прието заключение на съдебно-счетоводна експертиза. РЛ е осчетоводило по идентичен начин за 2011 г. и 2012 г. по сметки 609 "Други разходи" и 629 " Други финансови разходи" разходи за работници и служители на дружеството за застраховки "Живот", преведени, заплатени съответно през м.12.20011 г. и м.12.2012 г. от РЛ на ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс груп" АД. Застраховането е извършено по силата на протоколни решения на СД на РЛ от 19.12.2008 г. и 20.12.2011 г. като разходите изцяло са за сметка на РЛ, ползватели са работници и служители на дружеството с трудов стаж над 1 година в предприятието. Сключени са и са представени групови застрахователни полици за застраховка "Живот" със стандартни клаузи на покрити рискове за сходни застраховки с ползватели - застрахованите, а в случай на смърт - законните им наследници, както и групови застрахователни полици за застраховка "Злополука", също за работници и служители на дружеството. Установени са размерите на застрахователните премии, ненадвишаващи 60 лв. месечно за всяко застраховано лице, покритите рискове, качеството на ползвателите по застраховките като работници и служители на РЛ, вкл. длъжностите им. Не е спорно също, че върху разходите за застраховки не е начисляван данък по чл. 42 ЗДДФЛ месечно или еднократно, не са внасяни осигурителни вноски - за ДОО, ЗОО-УПФ, за ДЗПО-ППФ и ЗО. С РА е извършено начисляване на данък по чл. 42 ЗДДФЛ и на осигурителни вноски по чл. 6, ал. 2 и чл. 11 КСО.

скрито платено съдържание: 1010 думи;