ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 667 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е работодателят да отмени наложеното дисциплинарно наказание „забележка“ и вместо него, за същото нарушение, да наложи наказание „дисциплинарно уволнение“?

Фактическа Обстановка

Служител работи по трудово правоотношение на длъжност началник на отдел „Физическа защита“. На 08.06.2017 г. на служителя е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ поради злоупотреба с доверието на работодателя. На 22.07.2017 г. на служителя е връчена заповед за дисциплинарно наказание „уволнение“ за същото нарушение, като се отменя заповедта, с която е наложено наказанието „забележка“, поради установени нови обстоятелства за извършеното нарушение на трудовата дисциплина. Работодателят не е искал нови обяснения от служителя, преди да издаде новата заповед.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 101 думи;

ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЖИВА ДЕКОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

при участието на секретаря В. И. и прокурора..............като разгледа докладваното от съдията М. Г. гражданско дело № 2635 по описа на Върховния касационен съд за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба вх. № 3513/30.04.2018 г. на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, представляванo от юрисконсулт Ц. К., срещу въззивно решение № 84 от 26.03.2018 г., постановено по възз.гр. д. № 73/2018 г. на Врачанския окръжен съд, с което са уважени предявените от П. П. К. срещу "АЕЦ Козлодуй" ЕАД искове по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ, вр. с чл. 225, ал. 1 КТ- за признаване на уволнението за незаконно и отмяната му; за възстановяване на служителя на заеманата преди уволнението длъжност началник отдел "Физическа защита" в Дирекция "Безопасност и качество", Управление "Сигурност"; и за заплащане на обезщетение за оставане без работа в размер на сумата 15 823, 50 лв. за периода 22.07.2017 г. -23.01.2018 г. със законната лихва, считано от 31.07.2017 г. до окончателното заплащане. Уважен е и искът на П. К. за връщане на удържаното от ответника, на основание чл. 221, ал. 2 КТ, обезщетение за наложеното дисциплинарно уволнение в размер на месечното брутно трудово възнаграждение - 5 274, 50 лева.

В касационната жалба се сочи, че решението е неправилно и се моли за отмяната му.

Ответникът по жалбата П. П. К., представляван от адв. А., преупълномощена от адв. Г. Б., в писмен отговор и в съдебно заседание поддържа становище за неоснователност на подадената жалба. Претендира съдебните разноски, направени пред касационната инстанция.

С определение № 846/07.12.2018 г. касационното обжалване по делото е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по правния въпрос за възможността по реда на чл. 189, ал. 1 ГПК работодателят да преразгледа тежестта на извършено от работника нарушение на трудовата дисциплина, като отмени издадена заповед, с която е наложил дисциплинарно наказание "забележка" и вместо това за същото нарушение на трудовата дисциплина да наложи по-тежко наказание "дисциплинарно уволнение".

По поставения въпрос Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, приема следното:

Общият правен принцип "за едно нарушение - едно наказание" в трудовото законодателство е уреден в нормата на чл. 189, ал. 2 КТ. В съдебната практика и в правната теория никога не е имало съмнение, че за едно и също нарушение на трудовата дисциплина работодателят може да наложи само едно дисциплинарно наказание. Тъй като основание на дисциплинарната отговорност е конкретното нарушение на трудовата дисциплина, с налагането на съответното дисциплинарно наказание това основание се изчерпва. Недопустимо е за едно и също нарушение да се налага повече от едно наказание (по арг. от решение № 1718/09.12.2002 г. по гр. д. № 2050/2001 г., III г. о., решение № 162/18.05.2010 г. по гр. д. № 299/2009 г., IV г. о. на ВКС).

скрито платено съдържание: 1071 думи;