СГС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 423 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Законна ли е заповедта за уволнение на служител поради намален обем на работа на предприятието, когато подборът е бил проведен едновременно за две длъжности?

Фактическа Обстановка

Дружество се занимава с производство и продажба на трансформатори. Приходите му от тази дейност намаляват значително и управителните му органи взимат решение да уволнят част от служителите на основание намален обем на работа. Един от уволнените служители е заемал длъжността „инженер – изпитател”. Той завежда иск за незаконно уволнение, като в един от доводите си посочва, че процедурата по подбора не е била законосъобразна.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 95 думи;

СГС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Софийският градски съд, гражданско отделение, ІІ-В въззивен състав, в открито съдебно заседание на двадесети април две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З. Ч.

ЧЛЕНОВЕ:

П. А.

В. П.

при секретаря А. Л., като разгледа докладваното от младши съдия В. П. гр. д. № 1174 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 268 ГПК.

Обжалва се решение от 05.12.2011 г. по гр. д. № 58969/2010 г., на Софийския районен съд, 66 състав, с което са отхвърлени предявените от Е.Ц.К. срещу "Х.Х.И.К. Б." АД искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ за отмяна на уволнението на ищеца от длъжността "инженер-изпитател" в отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори" в ответното дружество, извършено с акт за прекратяване на трудов договор № 233/04.10.2010 г., с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ за възстановяване на ищеца на длъжността "инженер-изпитател" в отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори" в ответното дружество, както и с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 225 КТ за заплащане на сумата от 6189,06 лв., обезщетение за периода 05.10.2010-05.04.2011 г.

Въззивникът, ищец в първата инстанция, Е.Ц.К. обжалва решението като неправилно поради противоречие с материалния закон, съществено процесуално нарушение и неправилна оценка на представените по делото доказателства. Поддържа, че не е доказано основанието за уволнение - намаляване обема на работа. Поддържа, че от значение за преценката за наличието на това основание за уволнение е установяването на обстоятелството намален ли е обемът на работа на всички лица, заемащи длъжността, от която въззивникът е освободен - "инженер-изпитател". Тъй като това обстоятелство не било установено по делото, а тежестта за установяването му била на въззиваемата страна, то не било доказано и намаление на обема на работа. По делото било доказано единствено, че е намалял обемът на продажба на трансформаторите, произвеждани по поръчка, но изпитването на такива трансформатори не било единственото задължение на въззивника, нито производството и продажбата им - единствената стопанска дейност на въззиваемата страна. На следващо място, поддържа, че няма доказателства за извършен подбор съобразно критериите по чл. 329 КТ. Представеният протокол за подбор представлявал бланка, в която били посочени четири показателя за подбор, както и четири оценки от подбора, без да е посочено как всеки един от участвалите в подбора е оценяван по тези показатели, нито тяхната относителна тежест.

Въз основа на горното въззивникът моли за отмяна на обжалваното решение и уважаване на предявените искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ. Претендира разноски.

Въззиваемата страна, ответник в първата инстанция, "Х.Х.И.К. Б." АД в подадения по реда и срока на чл. 263, ал. 1 ГПК отговор на въззивната жалба поддържа, че същата е неоснователна, а постановеното решение - законосъобразно, по изложените от първоинстанционния съд мотиви, като излага подробни съображения в тази насока. Поддържа, че е налице намаление на работата, както и законосъобразно извършен подбор. Въз основа на горното моли за отхвърляне на жалбата като неоснователна и потвърждаване на обжалваното решение.

В съдебно заседание страните, чрез процесуалните си представители, поддържат заявените тези.

За да се произнесе, настоящата съдебна инстанция взе предвид следното:

Пред Софийския районен съд са били предявени искови претенции с правно основание чл. 344, а. 1, т. 1, чл. 344, ал. 1, т. 2 и чл. 344, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 225, ал. 1 КТ.

Ищецът Е.Ц.К. твърди, че е бил в трудово правоотношение с ответника "Х.Х.И.К. Б." АД, по силата на което е заемал длъжността "инженер-изпитател" в отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори". Поддържа, че трудовото му правоотношение е прекратено незаконосъобразно със заповед № 233/04.10.2010 г., тъй като към момента на уволнението му не е било налице основанието за уволнение, изтъкнато в заповедта - не е имало реално намаляване обема на работа в ответното дружество. Оспорва и законосъобразността на извършеното уволнение с доводи за незаконосъобразност на извършения от работодателя подбор. Поддържа, че има по-висока квалификация и по-високи умения за изпълняване на длъжността. Въз основа на горното ищецът моли съда да отмени уволнението, да го възстанови на заеманата до уволнението длъжност, както и да осъди ответника да му заплати обезщетение за времето, през което е останал без работа в резултат на незаконното уволнение за периода от 05.10.2010 г. до 05.04.2011 г. в размер на 5082,97 лв. /уточнение и намаление на предявения иск в съдебно заседание на 26.09.2011 г. пред първоинстанционния съд/, ведно със законна лихва върху главницата, считано от предявяване на иска до окончателното изплащане, както и разноски.

Ответникът "Х.Х.И.К. Б." АД в отговора си по реда и в срока на чл. 131 ГПК оспорва исковете. Поддържа, че към момента на уволнение на ищеца е имало намаляване обема на работа в ответното предприятие, както и че уволнението му е извършено след законосъобразно проведен подбор измежду всички лица заемащи същата и сходна длъжност. Моли за отхвърляне като неоснователни на предявените искове. В условията на евентуалност заявява възражение за прихващане между претендираното от ищеца обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ и изплатените от ответника 2219,88 лв. през м. 10.2010 г. и м. 11.2010 г. суми, представляващи обезщетения по чл. 220 КТ, чл. 224 КТ и чл. 222 КТ.

В първото съдебно заседание ищецът е уточнил и допълнил твърденията за незаконосъобразност на подбора, като е посочил и, че в подбора не са участвали служителите на сходната длъжност "ел. техник-изпитател".

В съдебното заседание, в което е даден ход на устните състезания, страните, чрез процесуалните си представители, са поддържали заявените процесуални тези. В допълнително даден срок са представили писмени бележки по съществото на спора. В депозираните от ответника писмени бележки в дадения от съда срок е заявено искане за разноски.

Въз основа на доказателствата по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

Няма спор между страните, а това се установява и от трудов договор № 135/2009 г., че между тях е съществувало трудово правоотношение, по което ищецът е престирал труд на ответника на длъжността "ел. инженер-изпитател".

Видно от акт за прекратяване на трудов договор № 233/04.10.2010 г., връчена на ищеца срещу подпис на същата дата, трудовото правоотношение на ищеца е прекратено, считано от 04.10.2010 г., на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ /намаляване обема на работата/. В акта е разпоредено на ищеца да бъдат изплатени, както следва: обезщетение по чл. 224 КТ за един ден за 2010 г., обезщетение по чл. 220 КТ в размер на брутното трудово възнаграждение поради неотработено предизвестие от един месец.

Представени са баланс на ответника към 30.09.2010 г. и отчет за доходите му за периода 01.01.2010 г.-30.09.2010 г. От тях се установява, че в сравнение със същия период за предходната 2009 г. както печалбата, така и приходите на ответника са намалели. Представена е справка за реализираните продажби на трансформатори и стъпални регулатори и комутатори за деветмесечието на 2010 г. и за същия период на 2009 г., видно от която е налице намаляване на обема на продажбите. Посочените документи са били предмет и на заключението на вещото лице.

По делото е изслушано заключение на вещото лице В. К., изготвило съдебно-счетоводна експертиза, неоспорено от страните, от които се установява, че пред деветмесечието на 2010 г. се наблюдава намаление на реализираните продажби на транформатори с 18%, което се равнява на стойностно изражение с 13%. Щатът на отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори" е намален през м. 10.2010 г. с 1 служител, заемащ длъжността "инженер-изпитател". В отдела след това няма назначени нови служители. В частта му досежно елементите на брутното трудово възнаграждение по чл. 228 КТ, което служи за база за обезщетението по чл. 225 КТ, вещото лице е посочило, че елементи от трудовото възнаграждение с постоянен характер са основната заплата, клас професионален опит и ДМС за квалификация.

Видно от протокол от заседание на Съвета на директорите на ответника от 27.09.2010 г. е взето решение, след запознаване с резултатите от дейността на дружеството по представения баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричния поток за трето тримесечие на 2010 г., както и със справка за произведена и реализирана продукция до 30.09.2010 г., и след констатация, че е налице намаляване обема на работа, че следва да бъде намалена числеността на персонала на дружеството - от 650 на 591 служители. Конкретно за отдел "Лабораторен комплекс - трансформатори" е решено да се освободи един работник, заемащ длъжността "инженер-изпитател" от общо четирима такива, както и един работник, заемащ длъжността "ел. техник - изпитател" от общо четирима такива.

Със заповед № 200/28.09.2010 г. и в изпълнение на горното решение изпълнителният директор на ответното дружество е заповядал да се пристъпи към процедура за извършване на подбор на работниците и служителите, заемащи посочени в заповедта длъжности, измежду които и длъжностите "инженер-изпитател" и "ел. техник - изпитател". Определена е шестчленна комисия за провеждане на подбор в едноседмичен срок. Определени са следните пет критерия за подбор: ниво на изпълнение на възложената задача, притежаваната квалификация, практическите умения, свързани с изискванията на заеманата длъжност и вложените при изпълнението задачи, нивото на изпълнение и качеството на поставената и извършена работа и личностните качества и способността за вземане на решения при изпълнение на поставените задачи.

скрито платено съдържание: 3210 думи;