ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 19 май 2020 788 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се направи заключение дали дадена злополука е „трудова”, ако липсва протокол от аутопсия?

Фактическа Обстановка

Лице е назначено на трудов договор на длъжност „Главен експерт вагони”. На 23.11.2012 г., докато изпълнява трудовите си задължения, лицето получава мозъчен кръвоизлив и пада в района на гарата. На 02.12.2012 г. лицето почива в болницата, а съпругата му подава декларация за трудова злополука. Не е извършена аутопсия на починалия, вследствие на което НЕЛК се произнася с експертно решение, че няма причинна връзка между смъртта на лицето и неговата трудова дейност.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 88 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесети юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

АТАНАСКА ДИШЕВА

ТОДОР ТОДОРОВ

при секретар и с участието на прокурора К. Н. изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

Образувано е по касационна жалба на Т. Г. Х. от гр. Бургас, чрез упълномощените адвокати В. В. и Н. С., против решение № 5/03.01.2017 г., постановено по адм. д. № 1351/2016 г. на Административен съд София-град, с което е отхвърлена жалбата й, като законен наследник на Д. П. Х., срещу разпореждане № 15517/10.01.2014 г. на длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 КСО, с което не е прието наличие на причинна връзка между настъпилото на 23.11.2012 г. нетравматично увреждане на Д. П. Х. и извършваната работа като "главен експерт вагони" в "БДЖ -Товарни превози" ЕООД. Твърди се, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, представляващо касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. По подробни съображения, изложени в жалбата се иска решението да бъде отменено, а вместо него постановено друго, с което да бъде отменен оспорения административен акт. Претендира се присъждане на направените разноски.

Ответникът по касационната жалба - директорът на Териториално поделение на Националния осигурителен институт София-град (ТП на НОИ), не е изразил становище.

Ответникът по касационната жалба - "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, представлявано от управителя А. А., чрез процесуалния си представител юрисконсулт В. В., излага писмено становище за неоснователност и моли решението да бъде оставено в сила.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, като взе предвид наведените доводи в жалбата и доказателствата по делото и извърши служебна проверка на основанията по чл. 218, ал. 2 АПК, намира следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, спрямо която първоинстанционното решение е неблагоприятно.

С обжалваното решение на Административен съд София - град е отхвърлена жалбата на Т. Г. Х., като законен наследник на Д. П. Х., срещу разпореждане № 15517/10.01.2014 г. на длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 КСО, с което не е прието наличие на причинна връзка между настъпилото на 23.11.2012 г. нетравматично увреждане на Д. П. Х. и извършваната работа като "главен експерт вагони" в "БДЖ - Товарни превози" ЕООД. Осъдил е Т. Г. Х. да заплати на ТП на НОИ - София - град юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 лв.

За да постанови това решение, съдът е приел, че настъпилото по време на работа внезапно нетравматично увреждане и последвалата смърт на Д. Х. не притежават конститутивните признаци на трудова злополука.

Така постановеното решение е правилно. Първоинстанционният съд е обсъдил събраните по делото доказателства и доводите на страните, въз основа на което е извел правилни изводи относно приложението на материалния закон.

От фактическа страна по делото е безспорно установено, че Д. П. Х., наследодател на касационната жалбоподателка, е бил в трудови правоотношения с "БДЖ - Товарни превози" ЕООД на длъжността "главен експерт вагони". На 23.11.2012 г. е изпълнявал трудовите си задължения на ж.п. Гара Карнобат и около 00.30 ч., придвижвайки се към влакови композиции на 25-ти и 26-ти коловоз, е паднал в района на гарата. На 02.12.2012 г. е починал в отделението по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ - гр. Бургас, във връзка с което от съпругата му е подадена декларация за трудова злополука с вх. № 217/05.03.2013 г. В рамките на административното производство от ТП на НОИ е поискано произнасяне по повод причинната връзка от органите на медицинската експертиза. В експертно решение № 3273/2005/25.11.2013 г. на ТЕЛК по общи заболявания при МБАЛ - гр. Бургас, е посочено, че комисията не се произнася по причинната връзка на основание чл. 66, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ). Предвид неизвършването на аутопсия на починалия и липсата на аутопсичен протокол /на осн. чл. 66, ал. 2 НМЕ/, НЕЛК отменя ЕР на ТЕЛК, като не се произнася по причинната връзка.

скрито платено съдържание: 1225 думи;