ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 19 март 2020 750 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Представлява ли задължението за авансова вноска по ЗКПО задължение, подлежащо на принудително изпълнение?

Фактическа Обстановка

Дружество ползва преотстъпване на корпоративен данък. НАП констатира, че отговаря на специалните изисквания, предвидени в закона, но не и на общите, а именно – да няма налични публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Като такива НАП определя задълженията за авансови вноски, поради което и отказва ползването на данъчното облекчение. Дружеството обжалва констатациите на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 106 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Чл. 208 АПК

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА по адм. д. № 6896/2018

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 ДОПК вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на "Андрееви-Изворово" ЕООД, подадена чрез адв. Георгиева против решение № 668/27.03.2018 г., постановено по адм. д. № 2905/2017 г. по описа на Административен съд - Варна. С решението е отхвърлена жалбата против Ревизионен акт № Р-03000816009133-091-001/6.07.2017 г., потвърден с Решение № 332/20.09.2017 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - гр. Варна, с който на дружеството са определени задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2015 г. в размер на 28 247.43 лв. и лихва в размер на 3611.24 лв..

Касаторът твърди, че решението е неправилно, необосновано и постановено при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон - отменително основание по чл. 209, т. 3 АПК. Моли да бъде отменено решението на Административен съд - Варна. Претендира присъждане на сторените разноски пред двете съдебни инстанции.

Ответникът по касация - директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр. Варна, чрез гл. юриск. Стефанова, в писмена защита, излага съображения за неоснователност на касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, преценявайки допустимостта на жалбата, правилността на решението на предявеното касационно основание и след служебна проверка по чл. 218, ал. 2 АПК, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество тя е основателна.

С обжалваното решение Административен съд-Варна е отхвърлил жалбата против Ревизионен акт № Р-03000816009133-091-001/6.07.2017 г., потвърден с Решение № 332/20.09.2017 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - гр. Варна, с който на "Андрееви-Изворово" ЕООД са определени задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2015 г. в размер на 28 247.43 лв. и лихва в размер на 3611.24 лв. Съдът е описал подробно установената фактическа обстановка по издаване на оспорения РА, основанията на органите по приходите, поради които приемат, че не са изпълнени изискванията на чл. 167, ал. 1 от ЗКПО, в резултат на което са определени задължения за данък в размер на 28 247.43 лв. и лихва в размер на 3611.24 лв. Направен е извод, че спорът се свежда до това налице ли са общите изисквания на чл. 167, ал. 1, т. 1 от ЗКПО за ползване на данъчно облекчение по чл. 189б от ЗКПО /данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители/. Съдът е приел доводите на приходните органи, че са спазени изискванията на чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО, но не са изпълнени кумулативните предпоставки, предвидени в чл. 167, ал. 1 от ЗКПО, тъй като към 31.12.2015 г. има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и лихви за несвоевременно погасяване на тези задължения. Според съда правилно ревизиращите органи са приели, че РЛ не може да ползва данъчното облекчение предвидено в чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО, тъй като не е изпълнил изискването към 31.12.2015 г. да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и лихви за несвоевременно погасяване на тези задължения.

скрито платено съдържание: 1266 думи;