ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 24 април 2020 3846 уникалност: 96%

Правен Въпрос

Зачита ли се времето за майчинство за осигурителен стаж при пенсиониране?

Фактическа Обстановка

Физическо лице, българска гражданка, което е полагало труд в Турция, подава заявление за отпускане на пенсия в Турския осигурителен институт, когато настъпва възрастта му за пенсиониране. Искането се позовава на двустранно споразумение за изплащане на пенсии между Турция и България. С решение на НОИ на лицето е отказана пенсия, с мотива, че то няма 15 години осигурителен стаж. НОИ признава на лицето 13 години стаж, като отказва да признае за действителни другите 2 години стаж, в които лицето е ползвало отпуск по майчинство. Лижето обжалва решението на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 66 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

ЮЛИЯ ТОДОРОВА

при секретар и с участието на прокурора Е. Д. изслуша докладваното от съдията ЮЛИЯ ТОДОРОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на директора на Териториално поделение на НОИ - Добрич (ТП на НОИ - Добрич) против Решение № 525/29.12.2017 г. постановено по адм. д. № 527 от 2016 г. по описа на Административен съд Добрич, с което е отменено решение № 25 от 21.09.2016 г. на директора на ТП на НОИ - Добрич и потвърденото с него Разпореждане № 4909247970/20.06.2016 г. на ръководител "Пенсионно осигуряване". Със съдебното решение преписката на длъжностното лице е върната за ново произнасяне по заявление с вх. № 2113-24-256/23.02.2016 г. на С. Р. Х. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО.

Касационният жалбоподател сочи, че решението е постановено при наличие на касационни основания за неговата отмяна по чл. 209, т. 3, предл.1 и предл. 2 от АПК - неправилно поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Излага подробни съображения в касационната жалба и моли първоинстанционното решение да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което да се отхвърли жалбата на С. Р. Х..

Ответникът по касационната жалба - С. Р. Х. е подала писмен отговор на касационната жалба на директора на ТП на НОИ - Добрич, оспорва същата като неоснователна и моли съдът да й присъди разноските по делото.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за допустимост, но неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение, като взе предвид доказателствата по делото и доводите в касационната жалба и извърши служебна проверка на основанията по чл. 218, ал. 2 АПК, намира следното:

Касационната жалба е допустима, като подадена в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, спрямо която първоинстанционното решение е неблагоприятно. По същество касационната жалба е неоснователна.

Установява се от фактическа страна, че производството по издаване на Решение № 25/21.09.2016 г. на директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е отхвърлена жалбата на Хаджиева против Разпореждане № 4909247970/20.06.2016 г. на ръководител, ПО" при ТП на НОИ - Добрич, е започнало по подадено от нея заявление на 11.05.2015 г. пред Турския осигурителен институт. Искането е за предоставяне на пенсия за ОСВ съгласно българското пенсионно законодателство по силата на двустранно споразумение за изплащане на пенсии между Република България и Република Турция от 04.11.1998 г.

С Разпореждане № 4909247970/10.07.2015 г. на ръководител "ПО" при ТП на НОИ - Добрич е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Хаджиева. Това разпореждане не е обжалвано и е влязло в законна сила.

С Разпореждане № 4909247970/20.06.2016 г. на ръководител "ПО" при ТП на НОИ - Добрич е отхвърлено новото искане на Хаджиева по заявление на 19.11.2015 г., с мотива, че не отговаря на условията по чл. 68, ал. 3 от КСО, тъй като няма 15 години действителен осигурителен стаж.

Ръководителят по "ПО" към ТП на НОИ - Добрич констатира, че лицето има навършена възраст 66 г., 04 м. и 29 дни, придобит осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, 15 г., 7 м., 24 д., от които действителен осигурителен стаж 13 г., 5 м., 24 д., защото 2 г. и 2 м. Хаджиева е ползвала отпуск по майчинство. Този период, през който Хаджиева е била в отпуск по майчинство, на осн. § 1, ал. 1, т. 12 от ДР на КСО не е зачетен за действителен осигурителен стаж по смисъла та чл. 68, ал. 3 от КСО.

За да отхвърли жалбата на лицето против Разпореждането на ръководителя на "ПО", директорът на ТП на НОИ - Добрич приема и, че не се зачита осигурителен стаж на жалбоподателката за периодите 01.08.1973 г. - 01.05.1976 г. и 07.01.1987 г. - 01.06.1989 г., тъй като от извършените проверки в отдел "ООА" при ТП на НОИ - Силистра и РКС - Добрич е установено, че за тях, няма запазени ведомости за заплати и партидни книги от КЗС - Оранжерия - Добрич и РПК "Добруджа" - Добрич.

Установено е от Административен съд Добрич, за което страната представя доказателства, че С. Р. Х. е предявила иск с пр. осн. чл. 124, ал. 4 от ГПК, във вр. чл. 1, ал. 1, т. 3 от ЗУТОССР срещу ТП на НОИ - Добрич за доказване по исков ред на придобит от нея трудов стаж и трудов стаж при пенсиониране преди 31.12.1999 г. С Решение № 926/16.10.2017 г. Районен съд Добрич е признал за установено в отношенията между жалбоподателката Хаджиева и ТП на НОИ - Добрич, че за времето от 01.08.1973 г. до 01.05.1976 г. тя е полагала труд на длъжност "полевъд" в КЗС "Оранжерия" - гр. Добрич на пълен работен ден, както и за времето от 07.01.1987 г. до 01.06.1989 г. е изпълнявала длъжност "магазинер" в РПК "Добруджа" - гр. Добрич на пълен работен ден. Решението на Добричкия районен съд е влязло в сила на 04.11.2017 г.

скрито платено съдържание: 1784 думи;