ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация 11 март 2020 816 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да бъде възстановен ДДС на доставчик, след като е анулирал фактурите за извършените от него услуги, не е върнал платените суми на получателя, а е осчетоводил данъчните основи по тях като приход?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 и Дружество 2 възлагат на Дружество 3 извършването на услуги по управление на инвестиционни проекти. Дружество 3, от своя страна, използва подизпълнители за осъществяването на тези услуги, сред които и Дружество 4. Дружество 4 издава фактура на Дружество 3 за извършваните от него услуги по управление на инвестиционни проекти, а Дружество 3 фактурира услугите на Дружество 1 и Дружество 2. Впоследствие на Дружество 1 и Дружество 2 с ревизионни актове, които са влезли в сила, им е отказано приспадане на данъчен кредит във връзка с предоставените от Дружество 3 услуги, тъй като НАП приема, че услугите не са действително извършени. Поради тази причина Дружество 4 анулира издадените на Дружество 3 фактури като погрешно съставени, като за целта издава протоколи за анулиране и иска възстановяване на ДДС. В протоколите Дружество 4 като основание за анулирането посочва ревизионните актове на Дружество 1 и Дружество 2. При ревизията на Дружество 4 е установено, че дружеството не е възстановило сумите по анулираните фактури към Дружество 3 и в счетоводството си продължава да ги счита като приход по доставките към Дружество 3. Издаден е ревизионен акт на Дружество 4, с който му е отказано възстановяване на ДДС, начислен и платен на основание анулираните фактури. Дружество 4 обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 182 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на тридесет и първи януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора М. Б. изслуша докладваното от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от "Белка" ООД, чрез процесуалния си представител адвокат Илиева против Решение № 363/13.03.2017 г., постановено по адм. д. № 1934/2016 г. на Административен съд - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Ревизионен акт № Р - 16001615009517-091-001/12.05.2016 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 495/22.07.2016 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - Пловдив при ЦУ на НАП.

Касаторът твърди, че решението е неправилно. Релевирано е касационно основание, регламентирано в чл. 209, т. 3 от АПК - неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост. Моли за отмяна на съдебното решение и присъждане направените разноски.

Ответникът - Директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Пловдив, чрез юрисконсулт Панова изразява становище за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на решението като правилно и законосъобразно. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Осмо отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК.

Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на обжалване пред Административен съд (АС) - Пловдив е бил Ревизионен акт (РА) № Р - 16001615009517-091-001/12.05.2016 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 495/22.07.2016 г. на директора на Дирекция "ОДОП " - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Белка" ООД не са признати за правомерно издадени за периода м.08/2015 г. 79 протокола за анулиране на фактури с обща данъчна основа 804 404,20 лева и ДДС в размер на 160 880,97 лева за контрагент "Албис Мениджмънт Сървисис" ЕООД, както и начислените лихви за ДДС в размер на 68,37 лева.

За да отхвърли жалбата на "Белка" ООД срещу обжалвания РА, АС - Пловдив е приел, че оспореният ревизионен акт е издаден от компетентен орган и при спазване на административно-производствените правила, поради което е правно валиден и поражда действие.

След това съдът е разгледал материалната законосъобразност на оспорения акт. Приел е за безспорно установено по делото, че по Договор за управление на проект от 12.02.2007 г., сключен между "Албис Мениджмънт Сървисиз" ЕООД (Дружеството) и "Белка" ООД (Управляващо дружество), "Белка" ООД издава 79 броя данъчни фактури с получател "Албис Мениджмънт Сървисиз" ЕООД на обща стойност: за данъчна основа 804 404,20 лв. и ДДС в размер на 160 880,97 лв. и периоди на издаването им от м.08.2007 г. до м.02.2011 г. От своя страна, "Албис Мениджмънт Сървисиз" ЕООД фактурира услугите на "Марица Гардън" ЕАД и на Съни Хил" ЕАД. На последните две дружества е отказано правото на данъчен кредит по фактурите, издадени "Албис Мениджмънт Сървисиз" ЕООД на основание липса на реални доставки на услуги с влезли в сила ревизионни актове, както следва РА № 161101786 от 01.09.2011 г., издаден на "Марица Гардън" ЕАД и РА № 02251100049 от 29.07.2011 г. на Съни Хил" ЕАД.

Приел е за безспорно установено, че за периода м.08/2015 г., "Белка" ООД издава 79 броя Протоколи за анулиране на 79 броя данъчни фактури с получател "Албис Мениджмънт Сървисиз" ЕООД и на основание издадени РА № 161101786 от 01.09.2011 г. на "Марица Гардън" ЕАД и РА № 2251100049 от 29.07.2011 г. на Съни Хил" ЕАД.

АС - Пловдив е изложил мотиви за правилност на констатациите на органа по приходите, че не може да се приеме, че има погрешно съставени документи от задълженото лице към негов клиент, след като жалбоподателят не оборва извършването на облагаема доставка на услуга и при положение, че процесните 79 броя протоколи са издадени по реда на чл. 116 от ЗДДС, но без наличие на фактическо основание.

Съдът е достигнал до изводи, че не са налице предпоставки по реда на чл. 116 от ЗДДС - коригиране/анулиране на погрешно издадени фактури. При наличие на влязъл в сила РА, включващ периода, в който са издадени фактурите, подлежащи на коригиране, корекции на установените задължения са допустими само по реда на чл. 133 от ДОПК. В случая не е проведено производство по този ред, установено от доказателствата по делото. Наред с това, съдът е приел, че няма връщане на парични средства, няма парични потоци за закриване на разчетите, възникнали след анулиране на фактурите. Приел е също, че жалбоподателят не е доказал намерението си да върне парите, тъй като счетоводно са преоформени данъчната основа /ДО/ като приход, който е бил платен, а ДДС е преоформен като задължение по кредита на с-ка 499 "Други кредитори" на "Албис Мениджмънт Сървисиз" ЕООД, т.е. отново е признат приход, следователно няма неосъществени доставки.

Така постановеното решение е правилно.

Постановено е след прецизно и обстойно обсъждане на събраните по делото доказателства съобразно доказателствената им сила и при правилно разпределение на доказателствената тежест в процеса, в резултат на което са формирани обосновани и логически издържани фактически и правни изводи. Съдът е ценил всички релевантни за спора доказателства, съобразил е доводите и на двете страни и въз основа на обективираните подробни мотиви е формирал своя краен правен извод по спорното правоотношение.

Подробно решаващият съд е обсъдил поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства и правилно е установил фактическата обстановка по делото, която се споделя от настоящия състав. В тази връзка неоснователно е твърдението в касационната жалба, че решението е издадено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон.

Спорът между страните е относно обстоятелството дали е налице фактическо и правно основание за възстановяване на ДДС при вече влезли в сила ревизионни актове.

Видно от фактическата обстановка по делото е, че са налице сключени договори между "Марица Гардънс" ЕАД и "Съни Хил" ЕАД в качеството им на възложители, от една страна и "Албис Мениджмънт Сървисис" ЕООД - пряк доставчик от друга, по силата на които "Албис Мениджмънт Сървисис" ЕООД ще извършва услуги по "управление на инвестиционен проект" в полза на двете фирми поотделно.

"Албис Мениджмънт Сървисис" ЕООД превъзлага значителна част от дейностите на други три фирми, в т.ч. и на "Белка" ООД.

"Албис Мениджмънт Сървисис" ЕООД фактурира услугите на "Марица Гардьнс" ЕАД и на "Съни Хил" ЕАД, като начислява ДДС.

От своя страна, "Белка" ООД и другите две фирми фактурират услугите си на "Албис Мениджмънт Сървисис" ЕООД, който е пряк доставчик на тези услуги на инвеститорите "Марица Гардьнс" ЕАД и "Съни Хил" ЕАД.

В резултат на данъчни ревизии на "Марица Гардьнс" ЕАД и "Съни Хил" ЕАД с РА № 161101786 от 01.09.2011 г., издаден на "Марица Гардън" ЕАД и РА № 02251100049 от 29.07.2011 г., издаден на "Съни Хил" ЕАД е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактурите, издадени от изпълнителя на услугите - "Албис Мениджмънт Сървисис" ЕООД. Основанието е, че не е налице "реална доставка на услуга" по управление на съответните инвестиционни проекти, включително и относно подизпълнителите - трите фирми, в т.ч. и "Белка" ООД, следователно ДДС е бил начислен без основание и по силата на чл. 70, ал. 5 ЗДДС, за такъв "неоснователно начислен ДДС" не възниква право на приспадане на данъчен кредит.

скрито платено съдържание: 2541 думи;