ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

чака актуализация 11 март 2020 693 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е възстановяване на ДДС, ако вече има влязъл в сила ревизионен акт, с който са определени задълженията за ДДС?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 извършва доставки на услуги за Дружество 2. С ревизионен акт на получателя е отказано приспадане на данъчен кредит по 4 фактури, издадени от доставчика – защото данъчните считат, че доставките не са реално осъществени. Ревизионният акт е потвърден с решение на ВАС. След като отказва да приспадне данъчен кредит, НАП начислява на получателя ДДС за внасяне по тези фактури и си го прихваща със свои задължения към него. Доставчикът също е внесъл дължимия ДДС по фактурите. След като доставките са определени за недействителни, дружествата анулират четирите фактури, съставяйки протоколи. От своя страна, доставчикът иска да му бъде възстановен платеният ДДС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 92 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на десети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора М. Н. изслуша докладваното от съдията СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА по адм. д. № ***/****

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТД на НАП - гр. Бургас чрез процесуалния представител юриск. Ж. Д. срещу решение № 1979/24.11.2014 г., постановено по адм. д. № 853/2014 г. по описа на Бургаския административен съд, с което е отменен Акт за установяване на задължение № 1318309/27.12.2013 г., издаден от старши инспектор по приходите, потвърден с решение № 25/10.03.2014 г. на директора на същата дирекция за извършена на "Ист трейдинг" ООД - гр. Сливен корекция на декларацията, като е отказал да възстанови сумата за ДДС от 111 568,40 лв., а само 1 443,97 лв. Релевират се оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради допуснати нарушения при прилагането на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Сочи се оплакване и за недопустимост на решението по чл. 209, т. 2 АПК в частта, в която е разпоредено от съда връщане на преписката на директора на ТД на НАП - гр. Варна. Неправилно според касатора съдът е приел, че се касае за 4 бр. погрешно издадени фактури, за които следва да се приложи реда по чл. 116, ал. 4 ЗДДС за анулиране. В тази връзка се сочи в касационната жалба, че не е следвало съдът да приема, че след като липсва данъчно събитие и няма изискуемост на данъка, с цел запазване принципа на данъчния неутралитет, погрешно начисления ДДС следва да се коригира. Касаторът е изложил доводи, че е недопустимо предприемането на последващи действия по анулирането на погрешно издадени фактури, с които е начислен ДДС, който не е следвало да бъде начислен, отнасящи се за периоди, за които има издадени ревизионни актове. В тази връзка касаторът сочи, че както ЗДДС, така и общностното право изхождат от разбирането, че всеки, посочил ДДС във фактура дължи същия, стига да има гаранции, че ако това е погрешно начислен ДДС, той да може да се коригира. Такива механизми за корекции според касационният жалбоподател са предвидени в чл. 116 ЗДДС и чл. 133 ДОПК. Според касатора съдът е постановил недопустимо решение в частта, в която е върнал преписката на директора на ТД на НАП за произнасяне. Подробни съображения, обосноваващи посочените оплаквания се съдържат в касационната жалба, с която се иска отмяна на обжалваното решение и отхвърляне жалбата на "Ист трейдинг" ООД срещу цитирания по-горе АУЗД и присъждане на юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции. Обжалва се решението и в частта за разноските.

Ответникът по касационната жалба "Ист трейдинг" ООД - гр. Сливен чрез процесуалния си представител адв. М. Ч. я оспорва по съображения, подробно развити в депозирания по делото писмен отговор и в представените допълнителни писмени бележки. Позовава се на съдебна практика на ВАС.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, І отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

скрито платено съдържание: 1261 думи;