ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 978 уникалност: 91.5%

Правен Въпрос

Какво представлява вътреобщностният трансфер на стоки?

Фактическа Обстановка

Българско дружество, което е търговец на плодове, осъществява ВОД за чешко дружество на 20 тона замразени кайсии. Получателят отказва да приеме стоката поради лошо качество. Не е извършено плащане, издава се кредитно известие. Кайсиите остават в Чехия на съхранение. Българското дружество успява да продаде замразените кайсии на полско дружество. С ревизионен акт НАП намалява ДДС за възстановяване на българското дружество, тъй като приема продажбата на кайсиите на полското дружество за вътреобщностен трансфер на стоки, а не за ВОД. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 90 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на осемнадесети януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

АГЛИКА АДАМОВА

при секретар и с участието на прокурора В. С. изслуша докладваното от съдията АГЛИКА АДАМОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр. Велико Търново при ЦУ на НАП срещу решение № 351 от 28.09.2015 г. по адм. д. 345/2015 г. на Административен съд гр. Велико Търново /АСВТ/. С решението е отменен, по жалба на "Рийджън Фруут" ООД, гр. Велико Търново, Ревизионен акт № Р-04000414001600-091-001/10.02.2015 г. на ТД на НАП Велико Търново, потвърден с Решение № 188/28.04.2015 г. на директора на Дирекция "ОДОП", с който в резултат на допълнително начислен ДДС в размер на 6756.96 лв. за данъчен период м. 08.2014 г. е намален декларираният резултат за периода със същата сума и са определени ДДС за възстановяване 0 лв. и лихви за внасяне 37.62 лв. и съответно са присъдени разноски на оспорващия.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на съдебното решение, като постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и в нарушение на материалния закон - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. По същество се твърди, че съдът неправилно възприел установената фактическа обстановка и направил погрешен извод за липса на независима икономическа дейност. Поддържа се, че е налице хипотезата на чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС в съответната редакция, която е била приложена неправилно от АСВТ. Поради това касаторът моли да бъде отменено решението на Административния съд - Велико Търново, а с него и оспореният РА, евентуално делото да бъде върнато за ново разглеждане. Претендира разноски.

Ответникът - "Рийджън Фруут" ООД не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд - Осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима, а по същество за неоснователна.

С РА резултатът за данъчен период август 2014 г. е изменен от 56608.71 лв. ДДС за възстановяване на 49851.75 лв. ДДС за възстановяване, в резултат на допълнително начислен ДДС в размер на 6756.96 лв. Определеният ДДС за възстановяване е 0 лв., а лихвите за внасяне са 37.62 лв. До този резултат е довел изводът на органите по приходите, че "Рийджън Фруут" ООД е извършило трансфер на стоки за целите на своята икономическа дейност за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава-членка - Чехия и тъй като не е регистрирано за целите на ДДС на територията на Чехия, това движение на стоки по силата на чл. 6, ал. 3, т. 3 вр. чл. 17, ал. 2 ЗДДС е приравнено на възмездна доставка, с място на изпълнение на територията на страната.

скрито платено съдържание: 1193 думи;