ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 24 април 2020 1078 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Кой трябва да върне пенсия за инвалидност, която е отпусната неправомерно – лицето или лекарите?

Фактическа Обстановка

Физическо лице е инвалидизирано с 56% трайно намалена работоспособност от ТЕЛК заради неинсулинозависим захарен диабет. На лицето е отпусната пенсия за инвалидност на 02.06.2014 г. Решението на ТЕЛК е обжалвано пред НЕЛК, като НЕЛК го отменя. Мотивът на НЕЛК е, че не става ясно от кога датира заболяването при лицето и как е лекувано. НОИ прекратява пенсията на лицето и издава разпореждане пенсията за периода 02.06.2014 г. –30.05.2015 г., която се равнява сумарно на 1 500 лева, да бъде върната не от лицето (поради липса на вина), а от тримата лекари, които са издали експертното решение на ТЕЛК. Лекарите обжалват разпореждането.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 144 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

ДИМАНА ЙОСИФОВА

при секретар и с участието на прокурора Н. Х. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на д-р Н. И. К. и д-р О. Т. И., чрез адв. Бешков, срещу решение № 51 от 13.04.2017 г. в частта, с която е отхвърлена жалбата на Н. И. К. и О. Т. И. против решение № 1040-09-4/29.01.2016 г. на директора на ТП на НОИ - Кюстендил, в частта, с която е отхвърлена жалбата им срещу разпореждане № РО-5-09-00090054 от 09.12.2015 г. на длъжностното лице по контрола на разходите в ТП на НОИ- Кюстендил, с което е определена сума за внасяне от Н. И. К., О. Т. И. и В. Т. И., солидарно в размер на 566,14 лева, съставляваща изплатена на лицето М. В. Б. пенсия за инвалидност поради общо заболяване за периода 02.06.2014 г. до 24.10.2014 г. и 71,01 лева лихва по чл. 113 от КСО. Поддържат се доводи за неправилност на решението при наличието на отменителните основания по чл. 209, т. 3 от АПК с искане за отмяната му. Претендира се присъждане на разноски.

Ответникът - директорът на ТП на НОИ - Кюстендил не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, шесто отделение, преценява касационната жалба за допустима, като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

От данните по делото е установено, че с ЕР № 1017/069/15.05.2014 г. на ТЕЛК в състав - председател - д-р Н. А., членове - д-р О. И. и д-р В. И. е определен на М. В. Б. процент на трайно намалена работоспособност 56 % с водеща диагноза "Неинсулинозависим захарен диабет", с дата на инвалидизиране 28.06.2012 г. и срок три години. Експертното решение е обжалвано пред НЕЛК от председателя на медицинската комисия при ТП на НОИ - Кюстендил и е поискано отмяната му в частта за оценката на трайно намалената работоспособност. На основание експертното решение на ТЕЛК и чл. 98, ал. 7 от КСО с разпореждане № 6111192872/01.08.2014 г. на М. Б. е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, считано от 02.06.2014 г. В образуваното административно производство по обжалването на решението на ТЕЛК пред НЕЛК, Специализиран състав по Вътрешни болести с ЕР № 0734/140/03.09.2014 г. отменя решението на ТЕЛК и връща ЕР на ТЕЛК за ново освидетелстване. Съставът по Нервни болести е посочил, че в амб. лист № 575/22.06.2012 г. от ендокринолог е приета диагноза Захарен диабет II тип на перорално лечение с Неоформин и Неоглим, а в амб. лист № 603/17.07.2013 г. от ендикринолог е отразен КЗП - 5,4; 5,6; 6,9 и не е отразена терапия, а само ХДР. Не става ясно с каква давност е заболяването, няма данни за системен контрол и лечение. Дг. Захарен диабет II тип на перорално лечение по данни от 2012 г. несистемно контролиран, с документални данни за полиневропатия, без данни за макроангиопатия и нефропатия, но с неуточнено състояние на ретината като прицелен орган, поради което се отменя и връща за ново освидетелстване. Видно от мотивите на състава по Нервни болести ДПНП е в начален стадий и е уместно в СИ лицето да проведе ЕМГ на долни крайници. НЕЛК - Очни болести е посочило, че в обжалваното ЕР липсва обсъждано очно заболяване и оценка по ч. V от НМЕ/2010 г. В МЕД на лицето е приложена консултация с д-р Скринска от 13.05.2014 г., без изходен номер, в което е отразено "очни дъна-ангиопатия ретине хипетоника от диабетика симплекс". Горните данни са мотивирали очния състав да приеме, че тези данни не са достатъчни за експертизата - липсва проследен очен статус за степен и стадий на очната болест, обективизиране на състоянието на ретините с ФА, наблюдение и лечение, поради което отменя и връща за диагностично и функционално уточняване. Съставът на НЕЛК по Ортопедични болести е посочил, че в МЕД е приложена рентгенография на лява ТБС от 07.05.2014 г. с незначителни дегенеративни промени, а в ЕР на ТЕЛК от 15.04.2014 г. е изведена Дг. Коксартроза без орт. функц. дефицит и не обуславя % Т.Н.Р. по ч. I. В изпълнение на ЕР на НЕЛК, с ЕР № 0995/054/15.04.2015 г., ТЕЛК е определил 40 % трайно намалена работоспособност на М. В. Б.. На основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от КСО е издадено разпореждане № 6111192872/29.05.2015 г., с което ръководителят на "ПО" при ТП на НОИ - Кюстендил прекратява пенсията за инвалидност на М. Б. от 02.06.2014 г., като на основание чл. 114, ал. 2 от КСО последната не следва да възстановява получената пенсия, тъй като няма вина. В резултат на определения процент трайно намалена работоспособност от ТЕЛК отпусната и изплатена лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване в периода 02.06.2014 г. до 30.06.2015 г. в общ размер на 1 690,01 лева, от които 1 542,33 лева главница и 147,68 лева - лихва, е сума по ревизионен акт за начет № РМ-5-09-00086055/25.11.2015 г. на главен инспектор по осигуряването при ТП на НОИ - Кюстендил, послужил за издаването на разпореждане № РО-5-09-00090054/09.12.2015 г. на ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ - Кюстендил, с което разпорежда сумата да бъде внесена по сметката на ТП на НОИ - Кюстендил. Това разпореждане е потвърдено с решение на директора на ТП на НОИ - Кюстендил, което е обжалвано от жалбоподателите Н. К. и О. И. - членове на ТЕЛК, пред съда. Съдът е разгледал по същество жалбата и е приел, че са налице предпоставките по чл. 110, ал. 1, т. 1 от КСО за реализиране на имуществената отговорност на членовете на ТЕЛК, но само досежно отпусната пенсия към датата на влизане в сила на ЕР на НЕЛК - 25.10.2014 г., поради което е отменил решението на директора на ТП на НОИ - Кюстендил в частта, с която е отхвърлил жалбата на лекарите против обжалваното пред него разпореждане за сумата от 976,19 лева - изплатена пенсия на Божилова за периода от 25.10.2014 г. до 30.06.2015 г. и 76,61 лева - лихва по чл. 113 от КСО, и е изменил същото разпореждане като е намалил сумата на 566, 14 лева - изплатена пенсия на Божилова за периода 02.06.2014 г. - 24.10.2014 г. и лихва по чл. 113 от КСО - 71,01 лева, и е отхвърлил жалбата на д-р Костадинова и д-р Иванов в частта на решението, с което е потвърдено разпореждането за възстановяване на изплатената пенсия за периода 02.06.2014 г. - 24.10.2014 г. и дължимата към нея лихва. В настоящото производство се оспорва само отхвърлителната част на съдебното решение, в останалата част - същото е влязло в сила.

скрито платено съдържание: 1414 думи;