ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

актуално 10 април 2020 794 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Подлежат ли на връщане осигурителни суми, за които не е ясно дали са получени недобросъвестно?

Фактическа Обстановка

Физическо лице получава обезщетение за раждане и бременност за периода 11.10.2016 г.- 20.02.2017 г. Лицето отглежда дете до 2-годишна възраст, на което е баба, след като майката (дъщеря на лицето) на детето умира. След смъртта на майката правото на отпуск се прехвърля на бащата на детето, който, от своя страна, дава съгласието си отпускът да бъде ползван от бабата. Впоследствие бащата прекратява трудовите си правоотношения. НОИ извършва проверка и твърди, че бабата е трябвало да представи декларация в рамките на 3 дни от прекратяването на трудовия договор на зет си, с която да информира НОИ за промяната на обстоятелствата. Тъй като бабата не е подала такава декларация, НОИ твърди, че тя е укривала информация и е получавала сумите недобросъвестно. НОИ издава разпореждане лицето да върне отпуснатите му суми за периода. Лицето обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 79 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на дванадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

ДЕСИСЛАВА СТОЕВА

при секретар и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от съдията ЛЮБОМИР ГАЙДОВ по адм. д. № **/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на ТП на НОИ Пловдив срещу Решение № 2048 от 24.11.2017 г. по адм. д. № 1215/2017 г. по описа на Административен съд Пловдив, с което е отменено Решение № 2153-15-61/10.04.2017 г. на директора на ТП на НОИ Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № РВ-3-15-00238227/06.03.2017 г. на ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пловдив и е изпратена преписката на административния орган за ново произнасяне. Поддържат се оплаквания срещу решението на Административен съд Пловдив като неправилно, постановено при нарушение на материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът - В. Б. С. от гр. Пловдив, редовно уведомена, се представлява от адв. Пенев със становище за неоснователност на жалбата. Претендира разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт и от страна с право на оспорване по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК, спрямо която решението е неблагоприятно.

Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна.

С Разпореждане № РВ-3-15-00238227/06.03.2017 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ Пловдив е наредено на В. С. да възстанови недобросъвестно получено парично обезщетение за бременност и раждане за периода от 11.10.2016 г. до 20.02.2017 г. в размер на 3444.85 лева, от които 3380.93 лева главница и 63.92 лева лихва от датата на неправомерно полученото обезщетение до датата на издаване на разпореждането. Спилкова е получавала обезщетението за посочения период за отглеждане на детето Х. Б. Б., чиято майка и нейна дъщеря Е. Й. Б. е починала, и правото на отпуск на бащата по чл. 167 от Кодекса на труда, с негово съгласие е ползвано от Спилкова, която е отглеждала детето. Съгласно чл. 167, ал. 1 от Кодекса на труда, когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползуват от бащата (осиновителя). С негово съгласие тези отпуски могат да се ползуват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка) на детето, когато работи по трудово правоотношение. В чл. 51, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване, е предвидено, че при смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката), което я възпрепятства да гледа детето, на лицето, което ползва отпуска по чл. 167 от Кодекса на труда, се изплаща паричното обезщетение по чл. 49 или чл. 53. Обезщетението се изплаща и на самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство.

скрито платено съдържание: 513 думи;