ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

чака актуализация 11 март 2020 863 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е, ако ДДС е начислен неправомерно и е внесен в бюджета, да бъде възстановен на доставчика?

Фактическа Обстановка

Дружество А и Дружество Б сключват договор за гражданско дружество – с цел участие в обществени поръчки. Дружество А фактурира на гражданското дружество доставка на услуги във връзка с изпълнение на обществени поръчки. НАП, с влязъл сила ревизионен акт, който е потвърден със съдебно решение на ВАС, отказва да признае правото на данъчен кредит по тези фактури на гражданското дружество, защото извършените за него дейности не са облагаеми доставки по ЗДДС. Поради тази причина Дружество А анулира фактурите и иска възстановяване на недължимо платения ДДС. Данъчните му отказват с аргумента, че такова възстановяване би нарушило принципа на правна сигурност. Дружество А обжалва отказа на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 57 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на седемнадесети януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора Е. Д. изслуша докладваното от съдията МАДЛЕН ПЕТРОВА по адм. д. № ***/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", гр. Бургас обжалва решение № 1709/13.11.2015 г. на Административен съд, гр. Бургас, постановено по адм. д. № 727/2015 г., с което е отменен ревизионен акт № Р-28-1401409-091-01/07.01.2015 г. на органи по приходите при ТД на НАП град Бургас, потвърден с решение № 92/30.03.2015 г. при обжалването по административен ред.

В касационната жалба са изложени доводи за частична нищожност на обжалвания съдебен акт, неправилно приложение на материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 1 и т. 3 АПК.

По първото касационно основание решаващият орган твърди, че съдът е отменил ревизионния акт, в частта на определената лихва в размер на 754.86 лева за данъчен период м.12.2012 г. без да изложи мотиви по законосъобразността на това задължение, което е ясно очертано като предмет на съдебния спор.

Съображенията за неправилност на решението се отнасят до изводите на съда за законосъобразност на извършената от ревизираното дружество корекция на начислен ДДС в данъчен период м.08.2012 г. на основание чл. 116, ал. 1 ЗДДС. Касационният жалбоподател счита, че установените от съда факти не са спорни между страните, а спорът е изцяло правен. Поддържа становище, че анулиране на данъчни документи, по отношение на които е влязъл в сила ревизионен акт и е установен окончателният размер на задълженията за данък добавена стойност и отразяване на същите със знак минус в дневника за продажби е действие, с което едностранно се елиминира ефектът на осъществения данъчен контрол. Административният орган признава, че с влизане в сила на ревизионен акт, с който на получателя по доставката се отказа на правото на данъчен кредит се нарушава принципа за неутралност на данъка. Счита, че прилагането на този принцип не следва да игнорира други основни правни принципи - принципът за правната сигурност. Една от характеристиките на последния е стабилитетът на влезлите в сила административни и съдебни актове и тяхната отменяемост само въз основа на предвидените от закона основания, при спазване на определена процедура и преклузивни срокове.

Искането е решението да се обяви за нищожно в посочената по-горе част относно задължението за лихви и да се отмени в другата част. Претендират се разноски за двете съдебни инстанции.

Ответникът - Овергаз Инженеринг АД, чрез процесуалния си представител адв. Б. Д. оспорва касационната жалба и моли да се отхвърли, по съображения изложени в представен по делото писмен отговор по касационните основания. Претендира присъждане на разноски.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, първо отделение, като взе предвид доводите на страните и установените по делото факти, приема следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, а разгледана по същество е неоснователна, поради следното:

С оспорения ревизионен акт на Овергаз Инженеринг АД са установени задължения по ЗДДС за данъчен период м.08.2012 г. в размер на 232 477.91 лева и лихви от 28 151.79 лева, лихви за просрочие за м. 09.2012 в размер на 22 859.03 лева, лихви за просрочие за м.10.2012 г. в размер на 2504.36 лева и лихва за забавено плащане на ДДС по справка декларация за м.12.2012 г. в размер на 754.86 лева.

Установеното задължение за м.08.2012 г. е резултат от непризнати протоколи № 4/29.08.2012 г. и № 5/29.08.2012 г. по чл. 116, ал. 4 ЗДДС за анулиране на фактура № 1252/02.11.2009 г. с данъчна основа 664890.50 лева и ДДС 132 978.10 лева и фактура № 2011/16.11.2009 г. с данъчна основа 497 499.09 лева и ДДС 99 499.82 лева с получател сдружение "Овергаз - БКС" на основание решение № 8506/13.06.2012 г. на ВАС по адм. д. № 11170/2011 г.

За м. 12.2012 г. установените лихви са резултат от извършено погасяване на задължения по данъчно - осигурителната сметка с плащане на ДДС от 11.01.2013 г. на основание чл. 169 ДОПК. В резултат една част от декларирания ДДС в размер на 3760.79 лева е останала непогасена, за което са начислени лихви за забава.

С обжалваното решение е отменен ревизионният акт. От фактическа страна съдът е установил, че на 30.10.2008 г. между Овергаз Инженеринг АД и БКС - Горна Оряховица АД е сключено споразумение за създаване на гражданско дружество по чл. 357 ЗЗД с наименование "Овергаз - БКС". На 28.11.2008 г. съобразно целите за създаването си сдружение "Овергаз - БКС" е сключило договор за изпълнение на обществена поръчка № 350/28.11.2008 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В изпълнение на този договор съдружниците Овергаз Инженеринг АД и БКС - Горна Оряховица АД са извършили строително - монтажни работи на територията на община Генерал Тошево и община Стражица, които са фактурирали на сдружението с начислен ДДС. От своя страна сдружението издава към МРРБ фактури, като на основание чл. 173, ал. 1 ЗДДС във връзка с чл. 107 ППЗДДС прилага нулева ставка (уведомление № 900490/11.06.2009 г. на териториалния директор на ТД на НАП град София).

скрито платено съдържание: 1666 думи;