ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 24 април 2020 1199 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се изисква връщане на обезщетение за майчинство, ако през периода на майчинството лицето е подписало срочни трудови договори, без да уведоми НОИ за тяхното сключване?

Фактическа Обстановка

Физическо лице работи на трудов договор на позиция учителка в периода 05.12.2012 г. –01.09.2016 г. На 01.09.2016 г. трудовото правоотношение с училището е прекратено. От 07.10.2016 г. започва изплащане на обезщетение за раждане и майчинство на лицето. Обезщетението е изплащано до 08.07.2017 г. На 23.03.2017 г. лицето сключва срочен трудов договор за период от 2 дни (23.03.2017 г. – 24.03.2017 г.) с друго училище. Впоследствие лицето сключва срочен трудов договор със същото училище на 19.04.2017 г. за период от 1 ден и на 19.06.2017 г. за период от 3 дни (19.06.2017 г. – 21.06.2017 г.). НОИ извършва проверка и издава разпореждане, с което определя лицето да върне получените обезщетения за периода 23.03.2017 г. – 08.07.2017 г., с мотива, че то недобросъвестно е получавало обезщетение за период, в който е полагало труд, без да декларира пред НОИ сключването на срочните трудови договори. Лицето обжалва разпореждането.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 240 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на тридесети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

ЮЛИЯ ТОДОРОВА

при секретар и с участието на прокурора В. Н. изслуша докладваното от съдията ЮЛИЯ ТОДОРОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТП на НОИ - Хасково против Решение № 7 от 19.01.2018 г. постановено по адм. д. № 951 от 2017 г. по описа на съда, с което е отменено Решение № 1054-26-5-1 от 10.08.2017 г. на директора на ТП на НОИ - Хасково и потвърденото с него Разпореждане № РВ-3-26-00298189/26.07.2017 г. на ръководителя на "Контрола по разходите на ДОО" в ТП на НОИ - гр. Хасково и е осъден касационния жалбоподател да заплати на М. Д. К. разноски в размер на 400 лева. Релевирани са оплаквания, че първоинстанционното решение е неправилно, постановено е при нарушение на материалния закон и е необосновано - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Поради това страната моли същото да бъде отменено в обжалваните части.

Ответникът - М. Д. К. оспорва жалбата в писмено становище по делото от дата 28.05.2018 г., претендира разноски по делото.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Последната е постъпила в предвидения в чл. 211, ал. 1 АПК 14-дневен преклузивен срок, подадена е от надлежна страна и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Установява се от първоинстанционното решение, че като майка на детето К. П. Х., на М. Д. К. се е следвало изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни, на основание чл. 50, ал. 1 от КСО, вр. с чл. 52 от КСО. Лицето е посочило в Приложение № 10 от НПОПДОО, че считано от 01.09.2016 г. срочното трудовото правоотношение й, е прекратено. Началната дата за изплащане на обезщетението по чл. 50, ал. 1 във вр. с чл. 52 от КСО е 07.10.2016 г.

С Вх. № Р14-26-262-03-0000000283/12.10.2016 г. директорът на Основно училище "В. Левски", гр. Димитровград, извършил корекция на вече подаденото Приложение № 10, с подаване на ново такова, в което било отразено, че със заповед № 1 от 12.10.2016 г. на директора на училището на Колева бил разрешен отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ за времето от 07.10.2016 г. до 08.07.2017 г., като считано от 01.09.2016 г. трудовото й правоотношение е прекратено.

Въз основа на представените от нея документи й е било изплатено обезщетение по чл. 50 от КСО за периода от 07.10.2016 г. до 08.07.2017 г. Пред първоинстанционния съд е прието за установено и, че на 23.03.2017 г., Колева сключила срочен трудов договор № 1002 с ПМГ "Иван Вазов" гр. Димитровград, по реда на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, за срок от 23.03.2017 г. до 24.03.2017 г., при непълно работно време, с лекторско възнаграждение от 5.50 лева на час. За изпълнение на трудовите си задължения по този трудов договор, видно от представена по делото декларация за изплащане на лекторски часове, на жалбоподателката било изплатено възнаграждение в размер на 49.50 лева.

На 19.04.2017 г. лицето сключило срочен трудов договор № 1175 с ПМГ "Иван Вазов" гр. Димитровград, по реда на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, за срок от 1 ден - 19.04.2017 г. отново при непълно работно време, с лекторско възнаграждение от 5.50 лева на час. За изпълнение на трудовите си задължения по този трудов договор, видно от представена по делото декларация за изплащане на лекторски часове, на ответника по жалбата било изплатено възнаграждение в размер на 16.50 лева.

На 19.06.2017 г. жалбоподателката сключила срочен трудов договор № 1379 с ПМГ "Иван Вазов" гр. Димитровград, по реда на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ - заместване на работник или служител, който отсъства от работа, за срок от 19.06.2017 г. - 21.06.2017 г., при непълно работно време, с лекторско възнаграждение от 5.50 лева на час. Било й било изплатено възнаграждение в размер на 33.00лева.

Установява се, че с процесното Разпореждане № РВ-3-26-00298189 от 26.07.2017 г. издадено на основание чл. 114, ал. 1 и 3 от КСО на ръководителя на "Контрола по разходите на ДОО" в ТП на НОИ - Хасково, е разпоредено М. К. да възстанови недобросъвестно полученото парично обезщетение за бременност и раждане за периода от 23.03.2017 г. до 08.07.2017 г. в размер на 1661.79 лева, от които 1635.88 лева главница и 25.91 лева -дължима лихва от датата на неправомерно полученото обезщетение до датата на разпореждането.

Недобросъвестността според административния орган произтича от обстоятелството, че Колева не е декларирала промяна в обстоятелствата - сключване на срочни трудови договори, които са основание да се прекрати изплащането на парично обезщетение. Получила е поради това обезщетение при бременност и раждане по чл. 50, ал. 1 от КСО от 23.03.2017 г. до 08.07.2017 г. вкл. Видно е, че с Решение № 1054-26-5-1 от 10.08.2017 г. директорът на ТП на НОИ - Хасково е потвърдил Разпореждане № РВ-3-26-00298189/26.07.2017 г. на ръководителя на "Контрола по разходите на ДОО".

скрито платено съдържание: 1806 думи;