ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 май 2020 1523 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Признава ли се отбиването на военна служба за осигурителен стаж?

Фактическа Обстановка

Лице полага редовна военна служба за периода от 30.06.1969 г. до 30.06.1971 г. При пенсиониране лицето подава молба за отпускане на пенсия с мотива, че има навършени 65 г. и необходимия осигурителен стаж. НОИ отхвърля молбата с аргумент, че лицето няма необходимия стаж, като не признава 2-те години отбиване на военна служба за осигурителен стаж. Лицето обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 51 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на четиринадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

РОСЕН ВАСИЛЕВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар и с участието на прокурора В. Н. изслуша докладваното от съдията СИБИЛА СИМЕОНОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) - Хасково срещу решение № 684/02.11.2017 г., постановено по адм. д. № 627/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково, с което е отменено решение № 1012-26-31-9/29.05.2017 г. на директора на Териториално поделение на НОИ - Хасково и потвърденото с него разпореждане № 5010218529-2140-26-971/22.12.2016 г. на ЗА ръководител на "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ - Хасково. Преписката е върната на ръководителя на пенсионно осигуряване при ТП на НОИ - Хасково за ново произнасяне по подаденото от Хасан Мехмед Ахмед от с. Татарево, обл. Хасково, заявление вх. № 2113-26-1717 от 25.08.2016 г., съгласно дадените задължителни указания в мотивите на съдебното решението, относно тълкуването и прилагането на закона. Посочените в жалбата пороци въвеждат касационни основания по чл. 209, т. 3, предл.1 и 3 АПК - неправилно приложение на материалния закон и необоснованост. Иска се отмяна на обжалваното решение и вместо него да бъде постановено друго, с което да се отхвърли оспорването. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение пред двете съдебни инстанции.

Ответникът - Хасан Мехмед Ахмед, от с. Татарево, общ. Мин. бани, обл. Хасково, чрез процесуален представител адв. Върбанова, в писмен отговор оспорва основателността на касационната жалба. Намира първоинстанционното решение за законосъобразно, като постановено въз основа на правилно възприети от решаващия съд факти, обосновани и верни изводи при тълкуване на приложимите правни норми. Иска се оставяне в сила на обжалваното решение. Претендира се присъждане на съдебни разноски.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост, но неоснователност на касационната жалба. Намира първоинстанционното решение за законосъобразно, като постановено при липса на допуснати съществени процесуални нарушение, правилно приложение на материалния закон и обосновано, поради което счита, че същото да бъде оставено в сила.

Върховният административен съд - шесто отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211, ал. 1 АПК от страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, за която решението е неблагоприятно, срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт.

Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК, касационната жалба е неоснователна.

При извършване преценка по прилагането на материалния закон въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение, в съответствие с чл. 220 АПК, настоящият състав приема за установено следното:

Предмет на обжалване в първоинстанционното производство е решение № 1012-26-31-9/29.05.2017 г. на директора на Териториално поделение на НОИ - Хасково, с което е отхвърлена жалбата на Хасан Ахмед против разпореждане № 5010218529-2140-26-971/22.12.2016 г. на ЗА ръководител на "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ - Хасково, с което на основание чл. 68, ал. 1-3 КСО и чл. 69б, ал. 2 КСО е отказано отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст (ЛПОСВ) на жалбоподателя. Прието е, че към датата на заявлението - 25.08.2016 г., Ахмед има навършена възраст 65 г. 10 м. и 04 дни и осигурителен стаж, положен за периода от 30.06.1969 г. до 30.06.1989 г. с прекъсване както следва: осигурителен стаж от 2 категория труд - 10 г. 07 м. и 23 дни, осигурителен стаж от 3 категория труд - 02 г. 08 м. и 20 дни и общ осигурителен стаж съгласно чл. 104 от КСО, превърнат към 3 категория труд - 16 г. 00 м. и 11 дни и възраст към 25.08.2016 г. - 65 г. 10 м. 04 дни, съответно сбор от възраст и осигурителен стаж - 81 г. 10 м. 15 дни.

скрито платено съдържание: 1579 думи;