ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 680 уникалност: 83.1%

Правен Въпрос

Трябва ли заплатени консумативи за недвижим имот, използвани от наемател, да се включат в облагаемия оборот на наемодателя?

Фактическа Обстановка

Дружество – наемодател отдава под наем недвижими имоти на наематели. НАП извършва проверка, при която установява, че наемодателят е достигнал облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС. Поради тази причина данъчните служебно го регистрират по ЗДДС с акт за регистрация. Наемодателят оспорва акта, като посочва, че разходите за консумативи са префактурирани на наемателите, които са действителните ползватели. Спорът достига до ВАС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 78 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на трети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар и с участието на прокурора Ц. Г. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 9226/2017

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на "ДНТ-1" ЕООД, ЕИК 125545746, подадена чрез адв. Игнатов, срещу решение № 1257/10.07.2017 г., постановено по адм. д. № 480/2017 г. на Административен съд - Варна. С решението е отхвърлена жалбата на дружеството против Акт за регистрация по ЗДДС № 250421606068247/14.10.2016 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с Решение № 444/26.01.2017 г. на директор на дирекция "ОДОП" - Варна при ЦУ на НАП, с който е разпоредено дружеството да се регистрира по ЗДДС. Касаторът релевира доводи за неправилност на решението, поради противоречие с материалния закон и необоснованост. Моли за отмяната му.

Ответникът - Дирекция ОДОП гр. Варна при ЦУ на НАП, редовно призован, не се явява и не се представлява. На 27.03.2018 г. от юрк. Митева е депозирана молба, в която сочи доводи по съществото на спора и претендира юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура заявява становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, обсъждайки допустимостта на касационната жалба, правилността на решението на предявените основания и след служебна проверка по чл. 218 АПК намира жалбата за процесуално допустима, а по същество - за неоснователна. Предмет на оспорване пред първоинстанционния съд е бил Акт за регистрация по ЗДДС № 250421606068247/14.10.2016 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с Решение № 444/26.01.2017 г. на директор на дирекция "ОДОП" - Варна при ЦУ на НАП, с който е разпоредено дружеството да се регистрира по ЗДДС. Органът по приходите е констатирал, че при изчисляване на оборотите на "ДНТ-1" ЕООД дружеството е достигнало облагаемия оборот по смисъла на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС за регистрация по ЗДДС на 30.04.2015 г., /52423,00 лева за периода 01.05.2014 г. - 30.04.2015 г./ и е трябвало да подаде заявление за регистрация до 14.05.2015 г., включително и да бъде регистрирано по ЗДДС на 28.05.2015 г., поради което служебно е регистрирал дружеството по ЗДДС.

скрито платено съдържание: 855 думи;