ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 3 ноември 2020 377 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Законно ли е уволнение, направено в срока за изпитване, ако преди това служителят е заемал друга длъжност при същия работодател, която е изисквала по-висока квалификация?

Фактическа Обстановка

Служител е сключил трудов договор за работа на длъжност „ловец“, без да е бил уговорен срок за изпитване с работодателя. Впоследстивие страните изменят длъжността на „работник смесено растениевъдно и животновъдно стопанство“ и уговорят 6-месечен срок за изпитване. Съгласно националния класификатор на длъжностите новата длъжност е определена за нискоквалифицирани работници, а първата – за висококвалифицирани. В рамките на срока за изпитване работодателят уволнява служителя. Той, от своя страна, оспорва уволнението пред съда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 80 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на девети април две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Цачева

ЧЛЕНОВЕ: Албена Бонева

Боян Цонев

при секретаря Юлия Георгиева, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр. дело № 4811 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена от Общинско предприятие "Е.", [населено място], срещу въззивно решение от 21.12.2013 г. на Софийски градски съд, постановено по гр. д. № 12826/2013 г., в частта по исковете с правно осн по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ, лихвата за забава върху обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ и съдебноделоводните разноски.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 63/19.01.2015 г. по следните въпроси: кога е налице съществена промяна в трудовата функция на работника или служителя, на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и за възможността да се уговори клауза за срок за изпитване с допълнително споразумение, по вече съществуващо трудово правоотношение, ако за новата длъжност се изисква по-ниска квалификация, в сравнение със заеманата преди това длъжност, както и когато преди това работникът е бил преместван на друга длъжност, без срок за изпитване за новата работа, на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

По касационните оплаквания:

Касаторът твърди неправилност на атакувания съдебен акт поради противоречие с материалния закон и необоснованост. Иска отмяна на въззивното решение в обжалваната му част и отхвърляне на исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ, както и присъждане на съдебноделоводни разноски по делото.

Ответникът по касация С. К. С., не е изразил становище с отговора по чл. 287, ал. 1 ГПК, нито по-късно в хода на съдебното производство.

За да се произнесе, съставът на Върховния касационен съд взе предвид следното:

Въззивният съд, като е потвърдил изцяло решението на първостепенния съд, е отменил уволнението на С. К. С., възстановил го е на заеманата преди това длъжност "работник смесено растениевъдно и животновъдно стопанство", осъдил е работодателя да му заплати обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ в размер на 2500 лева, ведно с лихва за забава.

За да постанови този резултат, съдът е установил, че между страните е съществувало трудово правоотношение за неопределено време,. По силата на включена клауза със срок на изпитване по смисъла на чл. 70, ал. 1 КТ до 31.12.2005 г. ищецът С. С. е бил назначен на длъжност "ветеринарен техник". С допълнително споразумение № РД-15-48/31.05.2007 г. трудовото правоотношение е било изменено, като от длъжността "ветеринарен техник" той е преминал на длъжност "ловец", без включена клауза за срок на изпитване. С допълнително споразумение № РД-15-124/27.09.2011 г. трудовото правоотношение е било отново изменено, като от длъжността "ловец" ищецът е преминал на длъжност "работник смесено растениевъдно и животновъдно стопанство", с уговорена клауза за срок на изпитване от 6 месеца, в полза на работодателя. Със заповед № РД-15-136/17.10.2011 г. трудовото правоотношение е прекратено на основание чл. 71, ал. 1 КТ. Съдът посочил, че само по изключение трудов договор за изпитване може да се сключва при вече съществуващо трудово правоотношение - когато по реда на чл. 119 КТ е съществено променена трудовата функция на работника или служителя. Съдът приел, че такава промяна не е осъществена, клаузата с включен срок за изпитване е недействителна, а трудовото правоотношение между страните се е превърнало в безсрочно и работодателят не е имал право да го прекрати на приложеното основание за уволнение - чл. 71, ал. 1 КТ. Въззивният съд в обжалваното решение установил, че основното задължение на служителя, заемащ длъжността "ловец" било да осъществява улов на безстопанствени и скитащи кучета, съгласно ЗМВД, да разтоварва заловените кучета в приемна клетка, като длъжността е била пряко подчинена на ръководителя на изолатора. "Работникът смесено растениевъдно и животновъдно стопанство" имал задължения да се грижи за заловените кучета, настанени в приюта, вкл. да помага при разтоварването и настаняването на доставените в приюта кучета, като длъжността е пряко подчинена на ръководител обособено звено. Въззивният съд достигнал до извод за идентичност в трудовите задължения по двете длъжности поради това, че те били свързани все с дейността на работодателя по грижите за безстопанствените кучета, а и при двете длъжности, кучетата се разтоварвали в приюта, от което следвало, че длъжностите били функционално свързани. Прието е още, че не било необходимо изпитване на служителя за новата длъжност, след като, по националния класификатор на длъжностите, тя била определена за заемане от нискоквалифицирани работници, а заеманата преди това длъжност "ловец" била за квалифицирани работници. Освен това, при преминаване от длъжност "ветеринарен техник" на длъжност "ловец", между страните по трудовото правоотношение не била уговорена клауза за изпитване.

скрито платено съдържание: 996 думи;