ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 432 уникалност: 94.6%

Правен Въпрос

Допустимо ли е нов управител да уволни с предизвестие служители от ръководството, преди да е получил одобрение на своята програма за управление?

Фактическа Обстановка

Служител, работещ на длъжност инженер, е бил ръководител на ремонтните дейности в дружество – отговарял е за машинния парк, определял е графика и т.н. Управителят на дружеството е сменен и на негово място е назначен нов, чието възнаграждение зависи от стопанските резултати. Новият управител уволнява инженера с предизвестие, в рамките на 9-месечния законоустановен срок. Служителят оспорва заповедта за уволнение с твърдението, че не заема ръководна длъжност. Липсва одобрена програма за управление, както и бизнес план, които да обусловят необходимостта от уволнение на ръководни кадри.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 126 думи;

ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в публичното съдебно заседание на деветнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. Т.

ЧЛЕНОВЕ: Д. Д.

Г. Н.

при участието на секретаря Р. И., като изслуша докладваното от съдия Д. Д. гр. д. № 3105 по описа за 2017 г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на "Водоснабдяване, канализация и строителство" ЕООД- гр. П., против решение № 177 от 26.04.2017 г., постановено по в.гр. д. № 214 по описа за 2017 г. на Пазарджишкия окръжен съд, Гражданска колегия, първи въззивен граждански състав, с което е отменено решение № 671 от 23.11.2016 г. по гр. д. № 858 по описа за 2016 г. на Пещерския районен съд в частта за отхвърляне на предявения от В. Л. В. против касатора иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ за заплащане на обезщетение за оставането му без работа над 4 096, 69 лв. до 6 458, 40 лв., постановено е друго решение за присъждане на тази разлика и е потвърдено първоинстанционното решение в останалите обжалвани части за отмяна на уволнението на В. Л. В. и за възстановяване на заеманата преди уволнението работа.

Касаторът твърди, че решението на Пазарджишкия окръжен съд е необосновано и постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила, поради което моли да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което предявените искове да бъдат отхвърлени.

Ответникът по касационната жалба В. Л. В. оспорва жалбата и моли решението на Пазарджишкия окръжен съд да бъде оставено в сила.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Трето отделение на Гражданска колегия, след като обсъди становищата на страните по посочените в жалбата основания за касация на решението, приема следното:

Касационната жалба на "Водоснабдяване, канализация и строителство" ЕООД- гр. П., срещу решението на Пазарджишкия окръжен съд е допустима: подадена е от легитимирана страна в срока по чл. 283 от ГПК и срещу решение на въззивен съд, с което този съд се е произнесъл по искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от КТ. Решението е допуснато до касационно обжалване с определение № 49 от 28.01.2018 г. по настоящото дело на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК по въпроса има ли право да прекрати трудов договор на основание чл. 328, ал. 2 от КТ вписан в търговския регистър управител на еднолично търговско дружество, чиито договор за управление не е безсрочен, а бизнеспланът, който се съдържа в отделен документ, е в процес на административно одобрение. За да отговори на въпроса, съдът взе предвид съдържанието на правната норма, съществуващата съдебна практика по приложението на това основание за уволнение, както и вида и обхвата на съдебния контрол. Съгласно чл. 328, ал. 2 от КТ служителите в ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от девет месеца. За да се избегне възможността за злоупотреба с това основание от страна на работодателя, в практиката на ВКС бе възприето, че за законосъобразното му прилагане е необходимо наличието на договор за управление със стопански задачи, обуславящи възможността за смяна на ръководния екип. Съдебният контрол обаче е за законосъобразност, поради което не може произволно да се разпростира извън така очертания обхват. Необходимо е работодателят да установи, че е назначен нов управител, който е започнал въз основа на своя договор да изпълнява стопански задачи, налагащи смяна на членове от ръководството. Тази смяна е ограничена с деветмесечен срок, считано от започване изпълнението на договора за управление. Тъй като се касае за оперативна и ежедневна дейност, изпълнението на стопанските задачи поначало не може да се счита за отложено до момента на евентуално административно одобрение, освен ако такова отлагане е предвидено в изрична правна норма. Управителят започва веднага да упражнява своите функции, тоест-да изпълнява своята програма, затова може да прекрати и трудовите правоотношения на основание чл. 328, ал. 2 от КТ. Този извод следва от поставения в разпоредбата деветмесечен срок, който не може да бъде удължен заради необходимост от административно одобрение на бизнес програмата. Следователно назначеният нов управител на дружеството може да уволни служителите в ръководството на предприятието, без да изчаква административното одобрение/съгласуване/ на своята програма за управление. В противен случай евентуалното забавяне на произнасянето на административния орган след деветмесечния срок би лишило управителя от правомощието да уволни служителите в ръководството, което би довело до неприложимост на разпоредбата на чл. 328, ал. 2 от КТ.

скрито платено съдържание: 1028 думи;