ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 375 уникалност: 92%

Правен Въпрос

Възможно ли е синдикът да се възползва от възможността, предвидена при сключване на договор за управление с нов управител, да уволни членовете на ръководството на предприятие с предизвестие в рамките на 9-месечния срок?

Фактическа Обстановка

Съдът назначава синдик в дружество, което е в открита процедура по несъстоятелност. Той уволнява член от ръководството на дружеството. Като основание е посочена предвидената в КТ възможност за новия управител да освободи от длъжност членовете на ръководството на предприятието в рамките на 9-месечния срок от сключването на договора за управление. Уволненият служител оспорва заповедта за уволнение като незаконна.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 93 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на девети май две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. С.

ЧЛЕНОВЕ: С. С.

М. Ф.

при секретаря Ц. Н. и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията С. С. гр. дело № 1146/2010 година.

Производството е по чл. 290 ГПК.

С определение № 239/14.02.2011 г. по настоящото дело е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК касационно обжалване на въззивно решение от 11.3.2010 г. по гр. д. № 7965/2009 г. по описа на Софийски градски съд, в.о., ІІ-А състав, по подадена от ответника по исковата молба - [фирма]/в несъстоятелност/ - [населено място], кв. Б.,, касационна жалба, вх. № 26965/14.4.2010 г., по материалноправния въпрос: "Законосъобразно ли е прекратяването на трудово правоотношение по чл. 328, ал. 2 КТ от синдик ?", на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

По точното приложение на закона с оглед поставения въпрос.

За да отговори на поставения въпрос настоящият състав на ВКС, ІV г.о. намира следното:

Разпоредбата на чл. 328, ал. 2 КТ предвижда, че "Освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнение с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключване на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца". Основание за уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ е приложимо при изрично посочената в тази законова норма предпоставка - поради сключване на договор за управление на предприятието и по отношение на ограничен кръг лица - служители от ръководството на предприятието. От съдържанието на визираната правна норма може да се направи извод, че законодателят е имал предвид сключването на договор за управление, който по своята правна природа е гражданскоправен договор за поръчка. По силата на договора за управление се предава управлението на предприятието, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне конкретни стопански резултати в рамките на договорения срок.

скрито платено съдържание: 577 думи;