ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 3 ноември 2020 343 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли работодател да уволни служител на основание „съкращаване на щата“, ако заповедта за уволнение е издадена преди съкращаването на щата да влезе в сила?

Фактическа Обстановка

На 30 юни работодател издава на своя служителка (възпитателка) заповед за уволнение, съгласно която трудовият ѝ договор трябва да се прекрати на 1 юли. На 1 юли, също така, с ново щатно разписание броят на възпитателките е съкратен. Служителката обжалва уволнението.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 92 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на 5 май две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ж. Н.

ЧЛЕНОВЕ: С. Ц.

В. Р.

при участието на секретаря С. Т. и в присъствието на прокурора, изслуша докладваното от председателя (съдията) Ж. Н. гр. дело № ****/**** г. година и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Върховният касационен съд, тричленен състав на четвърто гражданско отделение с определение № 255 от 01.03.20010 г. по настоящето гр. д. № ****/**** г. е допуснал касационно обжалване на въззивното решение на Благоевградския окръжен съд от 26.06.2009 г. по гр. д. № 473/2009 г., с което е потвърдено решението на Разложкия районен съд от 04.12.2008 г. по гр. д. 454/2008 г. Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, тъй като основният въпрос- дали ако в заповедта за уволнение работодателят е посочил по-късен момент за прекратяване на трудовото правоотношение и това е моментът в който новото щатно разписание влиза в сила и тогава съкращаването на щата е реално - дали и в този случай уволнението на работника или служителя би било незаконно - е разрешен от Благоевградския окръжен съд в противоречие на практиката на съдилищата в страната.

Върховният касационен съд след проверка на изложените в касационната жалба основания за отменяване на въззивното решение поради неговата неправилност, допуснати нарушения на материалния закон и като необосновано - чл. 293, ал. 2 ГПК, прие следното:

Оплакванията, развити в касационната жалба, са основателни.

С. "С" гр. Я. е обжалвало решението на Благоевградския окръжен съд от 26.06.2009 г. по гр. д. № 473/2009 г. с което е потвърдено решението на Районния съд в гр. Р. от 04.12.2008 г по гр. д. № 454/2008 г. С това решение първоинстанционният съд уважил исковете, предявени от К. Н. Б. срещу С. "С" гр. Я. по чл. 344, ал. 1, т. 1 - т. 3 КТ, като приел че, уволнението й, извършено със заповед № 214 от 30.06.2008 г. на директора на училището е незаконно и я възстановил на заеманата от преди уволнението длъжност - "възпитател І-ІV клас", а така също и й присъдил обезщетение за времето през което е била без работа поради уволнението в размер на 2 478.09 лева и направените по делото разноски.

За да постанови решението си районният съд приел, че извършеният подбор е бил законосъобразно извършен, но тъй като щатното разписание, според което се намалявала числеността на персонала от 01.07.2008 г. не било влязло в сила, заповедта за уволнение била от 30.06.2008 г., уволнението не било законно. От същата дата било и предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение.

скрито платено съдържание: 831 думи;