ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 17 март 2020 652 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трябва ли да бъде увеличен за целите на ЗКПО финансовият резултат на дружество, ако получените от него доставки не са реално осъществени?

Фактическа Обстановка

ЕООД се задължава да изсече и извози маркирана дървесина от територията на няколко горски и ловни стопанства. В сключените с тях договори изрично е уговорено да не се използва подизпълнител. При извършена от НАП ревизия финансовият резултат на дружеството е увеличен, като се определя допълнителен корпоративен данък по 34 фактури, както и лихвите към тях. Тези фактури са издадени от ООД, което се представя за подизпълнител на ЕООД-то. ЕООД-то обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 69 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на осемнадесети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора Е. Д. изслуша докладваното от съдията СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА по адм. д. № ****/****

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Арекс" ЕООД - гр. Айтос, Производствена база "Лясковски път" срещу решение № 922/16.05.2016 г., постановено по адм. д. № 1785/2015 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против РА № Р-02000215000307-091-001/09.06.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с решение № 231/20.08.2015 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Бургас при ЦУ на НАП за непризнато право на данъчен кредит в общ размер от 60 499,97 лв. и лихви - 18 080,09 лв. за данъчни периоди на месеците ноември и декември 2011 г., както и за май, август, септември и ноември 2012 г. по фактури, издадени от "Глок 2010" ООД, както и за определен корпоративен данък в размер на 9 860 лв. и лихви - 3 128,23 лв. за 2011 г. и 20 389,94 лв. и лихви - 4 540,64 лв. за 2012 г. Оплакванията в касационната жалба са насочени към отменителните основания по чл. 209, т. 3 АПК, тъй като според касационния жалбоподател съдът не е съобразил доказателствената сила на влезлия в законна сила ревизионен акт на "Глок 2010" ООД, касаещ ревизиран периоди 2011 г. - 2012 г., както и неправилно съдът е преценил и обсъдил доказателствата по делото, които установяват реално извършени доставки. В касационата жалба се твърди, че съдът не се е съобразил с материалноправните предпоставки за правото на данъчен кредит по чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗДДС, както и с чл. 114 и чл. 115 от същия закон. Обстоятелството, че в основните договори между ДГС и ДГЛ и ревизираното дружество изрично е посочено, че последното няма да ползва подизпълнител, не означава, че не трябва да се признават извършените от "Глок 2010" ООД доставки. Изводът за реално извършени доставки според жалбоподателя се подкрепя и от съдебно-счетоводната експертиза. Подробни съображения, обосноваващи посочените оплаквания се съдържат в касационната жалба, с която се иска отмяна на обжалваното решение и отмяна на ревизионния акт.

Ответникът по касационната жалба директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован не е изпратил свой представител и не е изразил становище.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Първо отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

За да отхвърли жалбата срещу ревизионния акт в частта за непризнатото право на данъчен кредит съдът след обсъждане на доказателствата по делото е приел, че жалбоподателят не е доказал по безспорен начин реалността на фактурираните от "Глок 2010" ООД доставки по 34 бр. фактури с предмет "Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина по договор съгласно протокол".

Установената фактическа обстановка от първоинстанционния съд е следната: От Държавно горско стопанство в с. Ново Паничарево, Община Приморско, Държавно ловно стопанство - гр. Несебър, Държавно горско стопанство - гр. Карнобат, Държавно горско стопанство - гр. Айтос и Държавно ловно стопанство - гр. Граматиково са представени доказателства, че при проведени от тях открити конкурси за възлагане, търгове с тайно наддаване и пряко договаряне са извършени услугите "Сеч и извоз до територията на временен склад на строителни материали и дърва за огрев и ремонт на извозен горски път" или "Сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркираната дървесина". Сключени са от изброените стопанства договори с ревизираното дружество "Арекс" ЕООД и ревизията и съдът са установили, че те са изпълнени от ревизираното дружество, предвид представените приемателно-предавателни протоколи, карнет-описи за извършено маркиране на конкретни отдели от горските масиви, протоколи за освидетелстване на сечища, разрешителни за достъп на МПС до горските територии, справки за актуалното състояние на трудовите договори на работниците на ревизираното дружество, удостоверения за регистрация на лесовъди, договори за наем на МПС и др. Предвид на тези доказателства не е спорно между страните, че доставките са извършени от "Арекс" ЕООД и той е издал към посочените стопанства фактури за осъществените услуги. Установено е по делото, че в сключените между стопанствата и "Арекс" ЕООД договори изрично е посочено, че за извършване на услугите няма да се използват подизпълнители.

скрито платено съдържание: 1075 думи;