ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 652 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да бъде увеличен финансовият резултат на Дружество, ако не могат да се докажат фири?

Фактическа Обстановка

Дружество с предмет на дейност производство на зърнени култури внася в складовете си 14 000 тона пшеница, а отчита продажби на 400 тона по-малко, за които декларира, че са загубени в процеса на преработка. НАП извършва ревизия и издава акт на Дружеството, с който увеличава финансовия му резултат. Аргументът на НАП е, че Дружеството не е отразило счетоводно продажбата на тези 400 тона пшеница, укривайки по този начин приходи. Дружеството обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 68 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на петнадесети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора М. Б. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 ДОПК вр. с чл. 208 и сл. АПК. Образувано е по касационна жалба на "Краси" ЕООД, ЕИК 104696759, подадена чрез управителя К. М. М., против решение № 52 от 20.02.2018 г. на Административен съд - Велико Търново, постановено по адм. д. № 613/2017 година. С решението е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт № Р-04000415007042-091-01/25.04.2017 г. на ТД на НАП - В. Търново, в обжалваната и потвърдена с Решение № 203/14.07.2017 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - гр. В. Търново част. В касационната жалба се поддържат доводи, че решението е необосновано, постановено е при съществени нарушения на процесуалния и на материалния закон. Релевирани са касационни оплаквания по чл. 209, т. 3 АПК. По съображенията, подробно изложени в жалбата, касаторът моли решението да бъде отменено и вместо него - постановено друго, с което да бъде отменен обжалваният ревизионен акт.

Ответникът - директор на Дирекция "ОДОП" гр. Велико Търново при ЦУ на НАП, редовно призован, не се явява и не се представлява. По делото е постъпил отговор на касационната жалба, изготвен от гл. юрисконсулт И. Р., в който същата моли да бъде оставено в сила първоинстанционното решение и да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 3715,70 лева.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховен административен съд, състав на Осмо отделение, обсъждайки допустимостта на касационната жалба и направените в нея оплаквания, при спазване на разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 АПК, преценява жалбата за процесуално допустима. По същество тя е неоснователна.

Предмет на обжалване пред първоинстанционния съд е бил ревизионен акт № Р-04000415007042-091-01/25.04.2017 г. на ТД на НАП - В. Търново, в обжалваната и потвърдена с Решение № 203/14.07.2017 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - гр. В. Търново част относно извършено увеличение на финансовия резултат на "Краси" ЕООД по реда на чл. 78 и чл. 41, ал. 1 от ЗКПО със суми в общ размер на 992 625,93 лева. За да отхвърли жалбата на дружеството, административният съд е приел, че оспореният РА е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма и при липса на допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. При преценката на неговата обоснованост и материална законосъобразност, решаващият състав е анализирал приобщените в хода на ревизията доказателства и установената въз основа на тях от органите по приходите фактическа обстановка, а именно: За 2014 г. е извършено увеличение на финансовия резултат на дружеството със сумата от 116 517,69 лв. на основание чл. 78 от ЗКПО, представляваща неотразени приходи от продажба на 397,61 тона пшеница - представляваща разлика между отразеното като заскладено количество пшеница и осчетоводеното такова, при дружеството жалбоподател. Приетото наличие на укрити приходи, обосновано с посоченото несъответствие между наличното и осчетоводено количество пшеница, като фактическа констатация встъпва на приетата фактическа обстановка в РА № Р-04000414003459-091-001/16.09.2015 г., издаден на "Краси" ЕООД /влязъл в сила и неоспорен от РЛ/ при ревизия извършена по особените правила на чл. 122 и сл. от ДОПК и, тъй като са били установени основанията по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК - наличие на данни за укрити приходи. Според решаващия състав след като е налице влязъл в сила ревизионен акт, съдържащ ползващи се с презумптивна доказателствена сила фактически констатации, които имат пряко отношение към формиране на данъчната основа за облагане, при липсата на нови доказателства, водещи до други фактически установявания, тези констатации не могат да бъдат пренебрегнати и в хода на процесната ревизия. Не са дадени и никакви други логични обяснения за отчетеното несъответствие във фактическата наличност на произведената, заскладена и осчетоводена продукция. Възраженията за наличие на липси, обусловени от естествени фири, остават неподкрепени с доказателства твърдения. С оглед тези съображения съдът е приел за неоснователна жалбата в тази част. 3а законосъобразен съдът е счел РА и в частта относно извършеното увеличение на финансовия резултат на "Краси" ЕООД със сума в размер на 876 108,24 лв. на основание чл. 42, ал. 1 от ЗКПО, представляваща разлика между начисления общ размер на разходи за възнаграждения на управителя на дружеството и изплатените суми през 2013 г. и 2014 г., които са били отчетени като разход през 2014 г., но възнагражденията са били изплатени на управителя през 2015 година.

скрито платено съдържание: 751 думи;