ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 15 май 2020 750 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Следва ли да се увеличи данъчното задължение на ЕТ, който извършва сделки със свързани лица на цени, по-ниски от пазарните?

Фактическа Обстановка

Физическо лице е регистрирано като едноличен търговец. ЕТ наема селскостопански земи, на които произвежда и продава необработена селскостопанска продукция – слънчоглед, царевица, пшеница. Едноличният търговец е в търговски правоотношения с Дружество, на което продава продукцията си на цени, по-ниски от пазарните. НАП извършва ревизия и установява, че в случая става дума за свързани лица, а продажбата на цени, по-ниски от пазарните, става с цел отклонение от данъчно облагане. НАП увеличава финансовия резултат на ЕТ за 2012 г., в резултат на което е начислен допълнителен данък в размер на 63 000 лв. плюс 9 000 лв. за лихви. Лицето обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 71 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар и с участието на прокурора Д. Б. изслуша докладваното от съдията МАРИЯ РАДЕВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба подадена от С. И. Н. в качеството й на ЕТ "Перчемлиева - Султанка Николова", чрез адв. Савов обжалва решение № 1866/26.10.2017 г. на Административен съд, град Варна, постановено по адм. д. № 2417/2016 г., с което е отхвърлена жалбата й против ревизионен акт № 031304644/04.03.2014 г. на органи по приходите при ТД на НАП град Варна, потвърден с решение № 266/11.06.2014 г. на директора на Дирекция "ОДОП" Варна.

В касационната жалба са изложени доводи за нарушения на материалния и процесуалния закон.

Касаторът твърди, че неправилно е определена данъчната основа по реда на ЗДДФЛ при положение, че същият е регистриран по ЗДДС. Твърди, че се нарушават основни принципи в данъчното производство.

Искането е за отмяна на решението и отмяна на ревизионния акт като незаконосъобразен.

Ответникът - директор на дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика", град Варна, оспорва жалбата и моли да се отхвърли по съображения, изложени в писмено становище на процесуалния му представител.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, Осмо отделение, като взе предвид доводите на страните и установените по делото факти приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна, поради следното:

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност пред административния съд е бил ревизионен акт, с който на К. А. К. в качеството му на ЕТ ЕТ "Перчемлиева - Султанка Николова" са установени задължения за данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2012 г. в размер на 62151,52 лв. главница и 8 400 лв. лихви.

скрито платено съдържание: 778 думи;