ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 774 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трябва ли да бъде увеличен финансовият резултат на дружество, което заменя свои активи със свързано лице?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 заменя право на строеж с недвижим имот, собственост на Дружество 2, без изравняване на стойността на заменените активи. Двете дружества имат един и същ собственик. След извършена ревизия на Дружество 1, НАП съставя акт – с аргумента, че стойността на правото за строеж надхвърля тази на недвижимия имот. Данъчните считат, че сделката е осъществена между свързани лица, което оказва влияние върху стойността на активите и разликата в стойността на двата актива трябва да бъде отчетена като печалба за Дружество 1. Дружество 1 обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 60 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на седемнадесети януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията МАРУСЯ ДИМИТРОВА по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 160 от ДОПК и чл. 208 и сл. от АПК.

Касаторът "Адамант 70" ЕООД моли да бъде отменено решение № 7505/01.12.2015 г. по адм. д. № 12218/2014 г. на АССГ, с който е отхвърлена жалбата против РА № 2101403683/17.07.2014 г. на ТД на НАП-София, с който е определен допълнителен корпоративен данък по ЗКПО за периода 9.10.2012 г. - 31.12.2012 г. поради увеличение на финансовия резултат с 322 712 лв. като неправилно. Поддържа, че са допуснати касационни основания необоснованост, нарушения на материалния и процесуалния закон. Подробни съображения излага в жалбата си. Моли жалбата против РА да бъде уважена изцяло.

Ответникът по касационната жалба Директора на Дирекция "ОДОП" - София моли решението като правилно да бъде оставено в сила като му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, І отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение административният съд е отхвърлил жалбата против РА № 2101403683/17.07.2014 г. на ТД на НАП-София, с който е определен допълнителен корпоративен данък по ЗКПО 32 271,20 лв. с лихви за периода 9.10.2012 г. - 31.12.2012 г. поради увеличение на финансовия резултат с 322 712 лв. на основание чл. 15 от ЗКПО и т. 5.1 от СС 16 - Дълготрайни материални активи. Съдът е обсъдил събраните по делото доказателства и е възприел фактическа обстановка, съобразена с тях.

Била е извършена замяна с нотариален акт от 12.10.2012 г. на право на строеж на механа в недвижим имот, предоставен от "Дани-В. Д. 2008" ЕООД, което ревизираното лице получило срещу правото на собственост върху недвижим имот, застоен със склад, предоставен от ревизираното лице на "Дани-В. Д. 2008"ЕООД. Двете дружества имат един и същ управител - В. В. Д., поради което органите по приходите са приели, че заменителите са свързани лица по смисъла на § 1, т. 3, б. "д" и "м" от ДОПК. В нотариалният акт заменителите се уговорили да не се изравнява стойността на заменените активи, въпреки разликата в стойността им - правото на строеж е на стойност 387 254 лв., а имотът със склада е на стойност 64 542 лв. по оценка на лицензиран оценител, ангажиран от заменителите преди замяната. В счетоводството на касатора придобитото право на строеж е осчетоводено по сметка 207 - разходи за придобиване на дълготрайни активи. Строежът на механата е въведен в експлоатация на 15.11.2012 г. според удостоверение на Община Банско, а според акт за установяване годността на строежа от 25.09.2012 г. СМР на строежа са изпълнени на етап груб строеж до покрив. Предвид последния акт съдът законосъобразно е приел, че към датата на сделката по замяната правото на строеж е реализирано и е трансформирано в право на собственост върху изградената на етап груб строеж механа, поради което по замяната ревизираното лице е придобило дълготраен материален актив и за замяната е приложим СС 16 - Дълготрайни материални активи.

скрито платено съдържание: 543 думи;