ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 19 март 2020 715 уникалност: 91.2%

Правен Въпрос

Приложим ли е процесуалният ред за издаване на АУЗД за установяване на пречки за преотстъпване на корпоративен данък?

Фактическа Обстановка

ЕТ ползва правото си за преотстъпване корпоративен данък, с подаване на годишната си данъчна декларация за 2015 г. В нея той декларира, че са изпълнени изискванията, уредени в ЗКПО, да няма подлежащи на принудително изпълнение вземания към 31 декември на съответната година. НАП извършва проверка и установява, че са налице изискуеми вземания за авансови вноски за самоосигуряващо се лице, които не са навременно погасени от търговеца. Дава му се 14-дневен срок за коригиране на ГДД, в който той не нанася съответните поправки. Данъчните стигат до заключението, че наличните задължения, които са били неправилно декларирани, са пречка за преотстъпване на корпоративен данък. Те издават на търговеца Акт за установяване на задължения по декларация. Лицето обжалва издадения акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 121 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Чл. 221, ал. 2 АПК

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Х. А. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 8684/2017

Производство по чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 144, ал. 1 и 160, ал. 6 от ДОПК

Образувано е по касационна жалба на Директора на Териториална дирекция-Пловдив при Националната агенция по приходите, чрез процесуален представител, против Решение № 1083/21.06.2017 г., постановено по адм. д. № 872 по описа на Административен съд - Пловдив за 2017 г. С атакуваното съдебно решение, по жалба на С. П. М. с ЕТ "Рио-Стоян Манчев" е отменен акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 1611175/09.01.2017 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив и потвърден с Решение № 175 от 18.04.2017 г. от Директора на ТД на НАП Пловдив, с който на адресата на акта са установени задължения за данък по ЗДДФЛ в размер на 4 641 лв. и съответни лихви.

Касаторът твърди, че са налице всички основания за отмяна на съдебното решение по чл. 209, т. 3 от АПК. Неправилно първоинстанционният съд приел, че процесуалният ред за издаване на АУЗД е неприложим за случая, защото е следвало установяването на задълженията да стане с ревизионен акт. При обосновани фактически и правни установявания, че адресатът на процесния административен акт е имал неплатени, подлежащи на принудително изпълнение задължения към 31.12.2015 г., поради което не е имал право на преотстъпване на корпоративен данък обосноваващо неизпълнение на общото изискване по чл. 167, ал. 1, т. 1 ЗКПО, съдът е отменил оспорения акт.

Иска се отмяна на решението и постановяване на ново, с което да се отхвърли жалбата на С. П. М. с ЕТ "Рио-Стоян Манчев", както и присъждане на юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба С. П. М. с ЕТ "Рио-Стоян Манчев", чрез процесуалния си представител, намира постановеното решение за правилно и законосъобразно, а подадената срещу него жалба за допустима, но неоснователна. Иска оставяне в сила на решението и присъждане на разноски.

Върховната административна прокуратура, чрез своя представител, изразява мотивирано становище, че подадената касационна жалба е допустима, но неоснователна.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, като обсъди допустимостта на жалбата и становищата на страните, при спазване на разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 АПК намира касационната жалба за процесуално допустима, а по същество - неоснователна, поради следното:

Предмет на съдебен контрол пред АС Пловдив е бил посоченият акт за установяване на задължения по декларация. С акта е коригиран размерът на данъка за внасяне по ЗКПО за 2015 г., защото при проверка на подадената от търговеца декларация по чл. 92 от ЗКПО, органът по приходите е приел, че липсва основание за преотстъпване на корпоративен данък за посочения данъчен период, поради неизпълнение на общото условие по чл. 167, ал. 1, т. 1 ЗКПО. На основание чл. 103, ал. 1 от ДОПК до декларатора е била изпратена покана за отстраняване на несъответствия в 14-дневен срок. До 17.10.2016 г., когато изтича законовият срок за корекция, такава не е направена от дружеството и органът по приходите е пристъпил към издаване на АУЗД. С него е коригиран размерът на данъка за внасяне по ЗКПО за 2015 г. с данък за довнасяне в размер на 4 641 лв. и лихва в размер на 354,75 лв. поради констатации, че към 31.12.2015 г., С. М. е имал непогасени подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

скрито платено съдържание: 860 думи;