ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 19 март 2020 669 уникалност: 91.7%

Правен Въпрос

Може ли с Акт за установяване на задължения да се установи пречка за преотстъпване на корпоративен данък?

Фактическа Обстановка

Дружество подава годишната си данъчна декларация за 2015 г., чрез която се възползва от възможността за преотстъпване на корпоративен данък. При проверка НАП установява, че са налични задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ в общ размер на около половин милион лева. С оглед на това е направена корекция на декларацията с акт за установяване на задължения, чрез който данъчните коригират задължението на Дружеството за корпоративен данък и определят задължение за довнасяне на преотстъпената част, тъй като не са налице предпоставките за това. Дружеството твърди, че задълженията не са установени по основание и размер в рамките на ревизия, нито че е получило покана за доброволно изпълнение, поради което и обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 90 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Чл. 208 АПК

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар и с участието на прокурора Д. Б. изслуша докладваното от съдията МАРИЯ РАДЕВА по адм. д. № 14771/2017

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба на "Силва 999" ЕООД, представлявано от И. Б. срещу решение № 1938 от 13.11.2017 г., постановено по адм. д. № 1850/2017 г. по описа на Административен съд - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Акт за установяване на задължение № П-16002416212815-135-001/19.04.2017 г. на орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 242/23.05.2017 г. на директора на ТД на НАП - Пловдив.

Касаторът релевира доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК. Иска отмяната на решението. Претендира присъждане на разноски за двете съдебни инстанции.

Ответникът - ТД на НАП - Пловдив, чрез ст. юк. Шишкова изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Претендира присъждане на разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, обсъждайки допустимостта на касационната жалба, правилността на решението на предявените основания и след служебна проверка по чл. 218 АПК намира жалбата за процесуално допустима, а по същество - основателна.

скрито платено съдържание: 644 думи;