ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 330 уникалност: 83.6%

Правен Въпрос

Може ли да се иска установяване на незаконност на вътрешен акт на работодател, когато не са настъпили правни последици за служителя съгласно КТ?

Фактическа Обстановка

Служител заема длъжността „Техник – промишлена електроника“ в цех 115. Със заповед се обявява престой за изпълняваната от служителя длъжност, като му се възлага за срок от 45 дни да извършва работа в отдел 550. След обжалване съдът приема, че заповедта на работодателя е незаконосъобразна, тъй като не е установен престой в звеното, където служителят е полагал труд. Поради тази причина не е възникнало право работодателят едностранно да променя мястото и характера на работа на служителя.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 98 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на четвърти юни две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С. Ц.

ЧЛЕНОВЕ:

А. Б.

Б. Ц.

при секретаря С. Т., изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 7242 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 340 от 06.03.2015 г. е допуснато касационно обжалване на решение № 470 от 30.09.2014 година по гр. д. № 736/2014 г. на Русенски окръжен съд, с което е уважен иск, предявен от М. Г. М. от [населено място] против [фирма], [населено място] за отмяна на заповед № 288 от 11.11.2013 г. на изпълнителния директор на дружеството за обявяване престой за длъжността "техник промишлена електроника" в цех 115 "Заготвителен" и на ищеца е възложено да извършва работа като електротехник в отдел 550 "Енергомеханичен".

Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1 ГПК по процесуалноправния въпрос допустим ли е иск за установяване незаконност на акт на работодателя, когато не се претендират настъпили в правната сфера на ищеца последици от акта.

Съгласно чл. 124, ал. 1 ГПК, всеки може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това. Съгласно чл. 124, ал. 4 ГПК, иск за установяване съществуването или несъществуването на факти с правно значение е допустим само в предвидените от закона случаи. Искът за установяване на нарушение е иск за факт и такъв е предвиден от законодателя при установяване на нарушението при защита от дискриминация, при защита на потребителите, за установяване на увреждащо действие или бездействие при колективните искове по Глава ХХХІІІ ГПК, при защита на интелектуалната, индустриалната собственост и пр. В Кодекса на труда няма предвиден иск на работника за установяване на извършено от работодателя нарушение при издаване на вътрешни атове, свързани с управлението и организацията на работата. Съгласно чл. 357 КТ, трудови са споровете относно възникването, съществуването и изпълнението на трудовите правоотношения и колективните трудови договори, както и иска за установяване на трудов стаж. Допуснати от работодателя нарушения на трудовото законодателство при издаване на вътрешни атове могат да бъдат предмет на установяване само когато се претендират последиците им при изпълнение на трудовия договор с работника, но самостоятелен иск за установяване на нарушението е недопустим. В същия смисъл и решение № 230 от 28.06.2012 г. по гр. д. № 583/2011 г. на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд, постановено по реда на чл. 290 ГПК.

скрито платено съдържание: 569 думи;