ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 683 уникалност: 100%

Правен Въпрос

По какъв начин се установява знанието на получател на стоки или услуги, че доставчикът на същите няма да внесе дължимия за тях ДДС, за да бъде ангажирана неговата солидарна отговорност за невнесения данък?

Фактическа Обстановка

Едно дружество, регистрирано по ЗДДС, получава в рамките на две доставки няколко недвижими имота от ЕТ, също регистриран по ЗДДС. Сделките са осъществени чрез прихващане. Дружеството – получател на доставките използва пълен данъчен кредит за тях. ЕТ не внася дължимия ДДС. НАП ангажира с ревизионен акт солидарната отговорност за невнесения данък на дружеството – получател. От своя страна, то оспорва акта по съдебен ред.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 106 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Вичо Станев изслуша докладваното от съдията СВИЛЕНА ПРОДАНОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във вр. с чл. 208 и сл . от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от и.д. директор на дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика" /Д "ОДОП"/ Пловдив при ЦУ на НАП против решение № 494/18.02.2014 г. по адм. дело № 2208/2013 г. по описа на Административен съд Пловдив.

В жалбата се сочи касационно основание, регламентирано в чл. 209, т. 3 АПК , съставляващо неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Развива подробни съображения за наличие на предпоставките по чл. 177 ЗДДС за ангажиране отговорността на ревизираното лице. Касаторът моли за отмяна на решението и за постановяване на ново решение по съществото на спора, с което да се отхвърли изцяло жалбата срещу ревизионния акт. Претендира за присъждане на направените по делото разноски в двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба - "Спавъл консулт" ООД, чрез процесуалния представител адв. Паунова, в писмени бележки и становище по съществото на спора, оспорва основателността на касационната жалба. Претендира присъждане на разноски за касационната инстанция по представен списък на разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, преценявайки допустимостта на жалбата, правилността на решението на релевираното касационно основание и след служебна проверка, по чл. 218, ал. 2 АПК , приема за установено следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Предмет на съдебна проверка за законосъобразност пред АС Пловдив е бил ревизионен акт № 091300365/28.03.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив, офис Хасково, потвърден с решение № 592/14.06.2013 г. на Директора на дирекция "ОДОП" Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени задължения на "Спавъл консулт" ООД гр. Кърджали по чл. 177 ЗДДС, вменена солидарна отговорност за заплащане на ДДС по две фактури, издадени от ЕТ "Махмуд-Махмуд Юсеин" за д.п. м.05 и 06.2012 г., в общ размер от 90 000 лв. и са начислени законни лихви върху тази главница в размер на 6668,25 лв.

Фактическата обстановка по спора е пълно и безспорно установена от административния съд. В периоди м.05 и м.06.2012 г. доставчикът ЕТ "Махмуд-Махмуд Юсеин" издава на ревизираното лице /РЛ/ фактури /№№ 11/31.05.2012 г. и 12/04.06.2012 г./, с данъчна основа и предмет съответно – 100 000 лв. и 350 000 лв., "първа вноска /ефективно плащане с прихващане/ за продажба на игрална зала в с. Черноочене и "реално плащане по втора вноска /с прихващане/ за покупко-продажба на сгради. РЛ е приспаднало данъчен кредит /ДК/ по фактурите съответно в размер на 20 000 лв. и 70 000 лв. Задължението за плащане на фактурите е изпълнено чрез прихващане на взаимни задължения. Прихващането като способ за погасяване на цената на имоти, описани в предварителни договора за покупко-продажба от 31.05.2012 г. и 04.06.2012 г. е извършено по силата на договори за цесия от 31.05.2012 г. и 03.05.2012 г., по силата на които цедентът Михаил Тюркеджиев прехвърля на цесионера "Спавъл консулт" ООД /РЛ/ вземанията си към ЕТ "Махмуд-Махмуд Юсеин" съответно в размери от 120 000 лв. и 420 000 лв., за които цесии длъжникът е надлежно уведомен. Михаил Тюркеджиев е управител и съдружник в "Спавъл консулт". Предмет на двата предварителни договора е сключването на окончателни договори за продажба на недвижими имоти - "Обособени помещения две зали и тоалетен възел със застроена площ от 92,48 кв. м в с. Черноочене", "Зала за електронни игри в гр. Джебел, обособена част от читалище Христо Смирненски със застроена площ от 299,36 кв. м" и "Магазин в гр. Кърджали с площ от 40,56 кв. м". Задълженията на длъжника ЕТ "Махмуд-Махмуд Юсеин" към Михаил Търкеджиев /Цедент/ произтичат от сключен между тях договор за заем от 10.05.2005 г., по силата на който Тюркеджиев предоставя в заем на едноличния търговец сума в размер от 200 000 лв. за срок от 10 години, чрез ДСК Кърджали като сумата е предоставена на ЕТ "Махмуд-Махмуд Юсеин" чрез ДСК Кърджали, от която банка Тюркеджиев изтегля два заем в общ размер от 200000 лв., по които ЕТ "Махмуд-Махмуд Юсеин" се задължава да заплаща всички вноски, такси и лихви и предоставя като обезпечение - ипотекира своите имоти в полза на банката. След м.10.2011 г., поради нередовно погасяване кредитите се превърнати в предсрочно изискуеми от банката.

Не е спорно, че доставчикът ЕТ "Махмуд-Махмуд Юсеин" е регистриран за процесните периоди по ЗДДС и не е внесъл ефективно дължимия ДДС по двете процесни фактури, съответно в размери от 20 000 лв. и 70 000 лв. съгласно подадени от него СД по ЗДДС за м.05 и 06.2012 г. Това обстоятелство се установява и от справка по изп. дело № 40/2011 г. по описа на ТД на НАП Пловдив, от която е видно, че към 08.11.2012 г. ЕТ "Махмуд-Махмуд Юсеин" има публични задължения в големи размери. По двете фактури РЛ е ползвало данъчен кредит в размер общо на 90 000 лв. Установено е също по делото, че РЛ и Михаил Тюркеджиев като негов управител, са пряко ангажирани със счетоводната политика и обслужване на едноличния търговец, с финансовото му състояние. М. Тюркеджиев е пълномощник на едноличния търговец пред приходните органи и считано от 2005 г. съставя и подписва финансовите му отчети. В хода на съдебното производство са приети експертни заключения на съдебно-счетоводна и съдебно-оценителна експертизи. Според заключението на първата - за задълженията на едноличния търговец в размера им по справка към 08.11.2012 г. има наложени обезпечения през м.12.2012 г.от публичен изпълнител - възбрана върху търговски обект в гр. Златоград, на стойност 1 029 000 лв. Вещото лице дава устно заключение, че по счетоводни данни едноличният търговец и имал налични парични средства за плащане на задължението си за ДДС по СД за м.05.06.2012 г. Според заключението на приетата без оспорва оценителна експертиза, работила по метода на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци, пазарната цена на трите имота, чиято продажба е предмет на процесните две фактури е 513 000 лв. без ДДС. Продажната цена на обектите по двете фактури е общо 475 000 лв. без ДДС, или разликата не превишава 8%.

скрито платено съдържание: 2120 думи;