ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

чака актуализация 17 март 2020 919 уникалност: 85.2%

Правен Въпрос

Трябва ли да се спре изплащането на обезщетение за бременност и раждане на самоосигуряващо се лице, ако то упражнява трудова дейност?

Фактическа Обстановка

Самоосигуряващо се лице получава парично обезщетение за бременност и раждане. По време на периода от 410 календарни дни лицето е регистрирано като земеделски производител. То декларира в годишната си данъчна декларация ( ГДД), с подписани от него протоколи, приходи от продажба на домати в размер на 750 лв. С решение на Директора на ТП на НОИ е спряно изплащането на обезщетение за бременност и раждане за периода, в който самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейност. Лицето обжалва решението.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 95 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на деветнадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

ДЕСИСЛАВА СТОЕВА

при секретар и с участието на прокурора Е. Г. изслуша докладваното от съдията ЛЮБОМИР ГАЙДОВ по адм. д. № ***/****

Производство по чл. 208 и сл. от АПК

Образувано е по касационна жалба на директора на ТП на НОИ Пловдив срещу решение № 1867/03.11.2017 г. по адм. д. № 1736 от 2017 г. по описа на Административен съд Пловдив, с което е отменено по жалба на С. Г. В. Решение № 2153-15-80/11.05.2017 г. на директора на ТП на НОИ - Пловдив и потвърдените с него Задължителни предписания изх. № ЗД-1-15-00248511/03.04.2017 г. издадени от контролен орган на ТП на НОИ - Пловдив.

В касационната жалба се излагат доводи срещу решението като неправилно и необосновано, постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по касационната жалба, С. Г. В., редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв. Пангев със становище за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура изразява становище за неоснователност на оспорването.

Касационният състав на Върховен административен съд, шесто отделение намира жалбата за допустима като подадена от легитимирана страна в срок и срещу съдебен акт, който я засяга по неблагоприятен начин. Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна.

Със задължителните предписания са дадени указания по повод извършена проверка с вх. № ЗР-5-15-00215148/10.01.2017 г. на основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО, на самоосигуряващото се лице С. В., както следва:

По т. 1 от задължителните предписания е указано на Вълчева да коригира данни за С. Г. В. ЕГН ********** съгласно Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. Дадено е указание да се посочат дни в т. 16.1 от Декларация образец № 1 - законоустановени. В графа 16.1. от декларация образец 1 се посочват отработените и други дни с осигурителни вноски на лицето - попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски. Указано е също да се посочи, месечен осигурителен доход в размер на 240 лева и обхват на осигуряване - общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. По т. 2 от задължителните указания е наредено на Вълчева да заличи данни съгласно Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за месец 01.2014 г. и 02.2014 г., подадени с код за вид осигурен - 13. Според същата наредба код за вид осигурен 13 е предвиден за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители.

Тези указания са дадени на ответницата по касация от административния орган за да се отрази това, че в периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. С. В. е упражнявала трудова дейност като земеделски стопанин, въпреки, че в същия период е получавала обезщетение за бременност и раждане на дете. При проверката приключила с констативен протокол № КП-5-15-00247380/03.04.2017 г. от ТП на НОИ Пловдив е установено, че С. В. е регистрирана като земеделски стопанин на 16.03.2010 г. с последващи заверки на 10.03.2011 г., 10.02.2011 г., 10.02.2012 г. и 10.01.2013 г., като заверката е валидна до 28.02.2014 г.

скрито платено съдържание: 1301 думи;