ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 май 2020 775 уникалност: 97.3%

Правен Въпрос

Укриване на данъци ли е, ако лице не декларира доходи, платени от министерство на спорта на друга държава, ако се води местно лице за България?

Фактическа Обстановка

Физическо лице от български произход получава азербайджанско гражданство на 06.04.2011 г. Лицето е наето на позиция „Спортен треньор“. За периода от 2011 г. до 2012 г. лицето получава 115 000 лв. парични възнаграждения от Азербайджан във връзка с Европейски, Световни и Олимпийски игри, проведени през периода. Лицето не декларира тези приходи в България. НАП извършва ревизия и издава ревизионен акт на лицето, с който му определя задължения за 2011 г. и 2012 г. в общ размер от 16 000 лв. Лицето обжалва акта с мотива, че получените суми са от държавна награда, дадена му от Министерството на младежта и спорта на Азербайджан, и поради това са освободени от облагане с данъци.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 156 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на седемнадесети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

КРАСИМИРА ЖЕЛЕВА

при секретар и с участието на прокурора Т. М. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 208 и сл. от АПК вр. чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ гр. Варна при ЦУ на НАП против Решение № 1003 от 11.05.2018 г. на Административен съд - Варна, постановено по адм. д. № 1578 по описа за 2017 г. на същия съд, с което по жалба на З. В. В. от гр. Шумен е отменен Ревизионен акт /РА/ № Р-03002716003805-091-001/09.02.2017 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Варна, потвърден с Решение № 119/09.05.2017 г. на директора на дирекция "ОДОП" гр. Варна, в частта, с която на ревизираното лице са определени задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за 2011 г. и 2012 г. в общ размер на 11 537,76 лв. и лихви - 4 449,77 лева. В касационната жалба се твърди, че решението е постановено при неправилно прилагане на материалния закон и допуснати нарушения на съдопроизводствените правила - касационни основания по чл. 209, ал. 1, т. 3 от АПК, поради неправилен извод, че получените парични възнаграждения през 2011 г. и 2012 г. са държавна награда по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 22 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, поради което са необлагаеми. Касаторът излага аргументи, че полученият приход от Министерство на младежта и спорта на Азербайджан не може да се счита за държавна награда, освободена от облагане, тъй като по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 22 от ЗДДФЛ държавни награди са само онези, финансирани от българския държавен бюджет и предоставени за заслуги към българската държава. Иска се отмяна на решението и отхвърляне на жалбата против РА, както и присъждане на юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции.

Ответникът - З. В. В. от гр. Шумен е изразил становище в писмен отговор чрез процесуален представител адв. Иванова, становище за неоснователност на касационната жалба.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, като обсъди допустимостта на касационната жалба и направените в нея оплаквания, при спазване на разпоредбите на чл. 218 АПК, намира за установено следното: Касационната жалба е процесуално допустима, а по същество е основателна, по следните съображения:

Предмет на контрол пред административния съд е бил Ревизионен акт № Р-03002716003805-091-001/09.02.2017 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Варна, потвърден с Решение № 119/09.05.2017 г. на директора на дирекция "ОДОП" гр. Варна, в частта, с която на ревизираното лице са определени задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за 2011 г. в размер на 150.53 лв. и лихва за забава 74.55 лв. и за 2012 г. в размер на 11 387.23 лв. и лихва за забава 4 375.22 лв. или данъчно задължение в общ размер на 11 537,76 лв. и лихви - 4 449,77 лева. С обжалваното решение Административен съд - Варна е уважил изцяло жалбата на З. В. В., против цитирания РА в обжалваната част. 3а да постанови този резултат съдът е обсъдил качеството на задълженото лице, характерът на получените от него през ревизирания период доходи от Министерство на младежта и спорта на Азербайджан, налице ли са предпоставките за провеждане на ревизията по особения ред на чл. 122 от ДОПК и съществуват ли обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ДОПК. По първият въпрос съдът е съобразил обстоятелството, че З. В. В. е получил азербайджанско гражданство, считано от 06.04.2011 г., което е било валидно през целия ревизиран период. Подробно е изследвал хронологията на пребиваване на лицето в Азербайджан, както и е съобразил писмото-отговор на първи заместник министър на данъците във връзка с обмен на информация с данъчната администрация на Азербайджан, според което Василев не е бил местно лице за данъчни цели в Република Азербайджан в периода 2011 г. - 2014 г., не е бил регистриран в данъчните органи като данъчно задължено лице. В заключение, като е обсъдил и сключената между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, съдът е споделил извода на приходните органи, че за данъчни цели, в периода 2011 г. и 2012 г. Василев е имал статут на "местно физическо лице" в България по чл. 4 от ЗДДФЛ.

скрито платено съдържание: 1377 думи;