ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 762 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Възможно ли е да се приеме, че една доставка е укрита, ако не е изготвен данъчен документ за нея, но има информация в счетоводството на лицето?

Фактическа Обстановка

При условията на ВОП дружество придобива автомобил, който първоначално не е деклариран, но информацията за него е нанесена в счетоводната сметка за транспортни средства. С ревизионен акт данъчните начисляват на дружеството ДДС за недекларирания автомобил. Дружеството се позовава на правото си на данъчен кредит. То му е отказано от НАП, тъй като данъчните не приемат аргумента, че автомобилът е бил за препродажба. Започва съдебно производство и делото стига до ВАС. Един от спорните въпроси, които са разгледани, е дали доставката е укрита, щом не е съставен съответният данъчен документ за нея, но е налична информация в счетоводството на дружеството.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 98 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на четвърти април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СТЕФКА КЕМАЛОВА

РОСИЦА ДРАГАНОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от съдията РОСИЦА ДРАГАНОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на "Кристофф Кепитъл" АД, ЕИК 203651153, чрез упълномощения адв. С. С., срещу решение № 1810/20.03.2017 г. на Административен съд София-град /АССГ/ по адм. д. № 8501 по описа за 2016 г., поправено с решение от 21.06.2017 г. по същото дело, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против ревизионен акт /РА/ № Р-22221715007744-091-001/26.04.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - София, в потвърдената при оспорването по административен ред част. Оплакванията са за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствени правила и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Според касатора с писмени доказателствени средства, включително заключението на съдебно-счетоводната експертиза, са установени предпоставките на изключението по чл. 70, ал. 2, т. 2 ЗДДС от ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 4 ЗДДС за ползване на право на приспадане на данъчен кредит. Настоява, че лекият автомобилът, с чието вътреобщностно придобиване е обвързано установяването с РА на задължение за ДДС, е отреден за последваща продажба и представлява търговска наличност. Аргументира се с липсата на начислявани амортизации за него и на отчетени разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация. Иска отмяна на решението и на съответната част от РА. Претендира деловодни разноски по списък.

Ответникът по касация директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София, чрез упълномощения юрк. Арнаудова, оспорва жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение за касационното производство в размер на 880 лв.

Представителят на Върховна административна прокуратура излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, първо отделение, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл. 211 АПК, от надлежна страна, участник в първоинстанционното производство, имаща право и интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество касационната жалба е основателна.

Оспорената пред АССГ част от РА е относно установените в тежест на "Кристофф кепитъл" АД задължения за ДДС в размер 10 561,48 лева за данъчен период м. 03.2015 г. с лихви за забава в размер 1 110,63 лева. Органите по приходите са установили, че в този данъчен период ревизираното лице не е декларирало вътреобщностно придобиване на лек автомобил втора употреба марка Мерцедес Е 350 и не е начислило ДДС, като не е съставило протокол по чл. 117 ЗДДС, който да отрази в СД и в дневника си за продажбите. С РА на основание чл. 86, ал. 1 във вр. с чл. 84 и чл. 63, ал 4 ЗДДС е начислен ДДС върху ДО 52 807,41 лева, представляваща левовата равностойност на 27 000 евро - продажната цена на превозното средство по издадената на 19.03.2015 г. от JURGENS с VIN DE 244133473 фактура. Не е признато правото на приспадане на данъчен кредит по ВОП с позоваване на ограничението за леки автомобили по чл. 70, ал. 1, т. 4 ЗДДС и отхвърляне като неприложимо на изключението по чл. 70, ал. 2, т. 2 ЗДДС заради отчитането от ревизираното лице на стоката първоначално по сметка 205 "Транспортни средства", а впоследствие по сметка 304 "Стоки", което изключвало предназначаването ѝ за препродажба.

скрито платено съдържание: 1020 думи;