ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 603 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трябва ли сделките между свързани и несвързани лица да са със съпоставими маржове?

Фактическа Обстановка

Дружество продава санитарен фаянс и оборудване както на несвързани, така и на свързани с него лица, като обемът на продажбите и видът на продаваните артикули към свързаните лица многократно надвишават тези към несвързаните лица. Вследствие на установена разлика между цените за свързани и цените за несвързани лица, от НАП начисляват допълнително корпоративен данък и лихви за забава. С експертиза се установява, че само за част от сделките между несвързаните и свързаните лица има съпоставимост що се отнася до вида на стоките. При тях вещото лице посочва, че разликата в надценката е 2,56%, която се вмества в пазарните цени.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 132 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо А отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми април две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИНИКА ЧЕРНЕВА

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

при секретар К. К. и с участието на прокурора Т. М. изслуша докладваното от съдията МАРИНИКА ЧЕРНЕВА по адм. д. № 15803/2009

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба на Директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП против Решение № 1107/27.10.2009 г. на Административен съд - Бургас, IХ-ти състав, постановено по адм. д. № 231 по описа за 2009 г. на този съд, с което е отменен Ревизионен акт № 800905/20.11.2008 г., поправен с Акт за поправка на РА № 901854/30.01.2009 г., издадени от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № Р Д-10-23/02.02.2009 г. на директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, с който на "Керамик груп комерсиал", гр. Бургас са определени допълнителни задължения за корпоративен данък за отчетната 2007 г. в размер на 22194,32 лв. и лихва за забава в размер на 2185,41 лв., вследствие определяне данъчния финансов резултат на дружеството по реда на чл. 15 от ЗКПО, както и допълнително начислен ДДС за данъчни периоди от м. Януари до м. Декември 2007 г. в общ размер от 44388,65 лв. и лихва за забава в общ размер от 8526,55 лв., вследствие на извършена корекция на данъчната основа на извършените доставки между свързани лица. Касаторът счита, че решението е постановено в нарушение на материалния закон - отменително основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Моли за отмяна на решението, след което касационната инстанция да отхвърли жалбата за начисления ДДС и съответните лихви. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по касационната жалба - "Керамик груп комерсиал" ООД, гр. Бургас, представлявано от У. Н. К. и Д. Д., чрез адв. А. Т. е оспорил жалбата чрез съображения, конкретизирани в писмени бележки. Моли да му бъдат присъдени направените разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за допустимост и основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Първо "А" отделение, преценявайки допустимостта на касационната жалба, правилността на обжалваното решение на релевираното отменително основание и след служебна проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК, прие за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна и в срок, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество тя е неоснователна.

За да постанови решението в обжалваната част административният съд е установил следното:

Не се спори по делото, а това е видно и от наличната по делото документация, че през 2007 г. "Керамик груп комерсиал" ООД е извършил продажби на санитарен фаянс и оборудване към свързани лица - търговските дружества "Катрин комерс" ЕООД, гр. Варна, "Колос-2000" ЕООД, гр. Пловдив, "Качика" ЕООД, гр. Бургас, "Утик-Д" ООД, гр. Стара Загора и "Терк 2000" ЕООД.

скрито платено съдържание: 1027 думи;