ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 371 уникалност: 93.3%

Правен Въпрос

Към кого трябва да насочат претенциите си служителите на гражданско дружество във връзка с изплащане на трудово възнаграждение?

Фактическа Обстановка

Гражданско дружество сключва трудови договори чрез представляващия дружеството (управител на едното дружество – съдружник). Един от служителите предявява претенции срещу гражданското дружество относно заплащане на трудово възнаграждение за период от 1 година, заедно със законната лихва и неизползвания платен отпуск.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 79 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Производството е по реда на чл. 290 и сл. от ГПК.

Образувано е по касационната жалба на Х. П. Н., ч. процесуалния му представител адв. Г, против въззивното решение № 527 от 23 май 2008 г., постановено по в. гр. д. № 2* по описа на окръжния съд в гр. В. за 2007 г., с което е отменено решение № 2* от 30 юли 2007 г., постановено по гр. д. № 6* по описа на районния съд в гр. В. за 2006 г. и делото е върнато за произнасяне по предявения иск.

Касационният контрол е допуснат с определение № 442 от 7 май 2009 г. поради наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК по правния въпрос може ли гражданско дружество самостоятелно да наема работници по трудово правоотношение.

По поставения въпрос касаторът сочи, че гражданското дружество не е във фактическа и правна възможност да наема работници по трудово правоотношение, защото не може самостоятелно да придобива и упражнява права и задължения, а и по отношение на трети лица правата и задълженията на дружеството са права и задължения на съдружниците.

Ответникът "Р" О. със седалище в гр. В., не дава отговор по реда на чл. 287, ал. 1 от ГПК.

С решението си въззивният съд приел, че надлежна страна по предявения иск по чл. 128 от К. на труда би могъл да е само работодател, който в случая е гражданско дружество ч. фингирана правосубектност за целите на трудовото право; след като гражданското дружество не е изпълнило задълженията си по трудово правоотношение, то е пасивно легитимирано, а искът е насочен на практика само срещу един от съдружниците, който не е страна в материалното трудово правоотношение и постановяването на решение спрямо него няма да разреши трудовия спор; първоинстанционното решение е отменено и делото - върнато за ново разглеждане срещу надлежната страна - гражданското дружество.

По поставения въпрос касационният съд приема следното:

скрито платено съдържание: 681 думи;